Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Toekomstbestendig evenwicht

Balanceren tussen divergerende belangen

Project

Amsterdam worstelt in toenemende mate met het veranderende gebruik van stedelijke consumptieruimten. Delen van de stad waar wonen, werken, consumeren en recreëren gelijktijdig en door elkaar plaatsvinden. Alhoewel dit gemengde karakter in potentie een belangrijke stedelijke kwaliteit is, blijkt dit in veel gebieden niet zomaar haalbaar. Dit uit zich door in bepaalde buurten een steeds nijpender wordende drukteproblematiek, en in andere door teruglopende bezoekersaantallen en leegstand.

Bewoners, ondernemers, gebiedsontwikkelaars hebben elk hun eigen belang in deze gebieden, maar er is grote onderlinge afhankelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. We begrijpen deze plekken daarom als een ‘commons' (gemeengoed) met ‘open acces goods’ (vrij toegankelijke producten), waardoor er vormen van afstemming nodig zijn om tot een duurzaam beheer van een dergelijke situatie te komen. 

NV Zeedijk, Geef om de Jan Eef, VNO-NCW, KHN Amsterdam en de gemeente Amsterdam hebben onderzoeksprogramma Urban Management gevraagd het voortouw te nemen in een overkoepelend onderzoek naar deze processen van onderkoeling en oververhitting in stedelijke consumptieruimten.

De partners onderkennen de complexiteit van het vraagstuk en zien de oplossingsrichting in meer informele gedragsregels en zelfsturing waarbij de overheid een faciliterende rol speelt. Dit moet leiden tot gedragen, intelligente vormen van beïnvloeding en leidt tot de volgende praktijkvraag: Hoe kunnen wij als stakeholders met diverse belangen in een gebied tot collectieve actie komen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van stedelijke consumptieruimte te versterken?

Blog

Joachim Meerkerk is onderzoeker en promovendus aan de Hogeschool van Amsterdam binnen het speerpunt Urban Management. Met zijn onderzoek geeft hij op een verdiepende manier een vervolg aan de thematiek die hij als programmamaker New Democracy binnen Pakhuis de Zwijger al op de Amsterdamse agenda probeerde te krijgen: de democratie innoverende kracht van maatschappelijk initiatieven en co-creatie tussen verschillende stakeholders in de stad. Zijn focus is urban commons, gezien als een model voor collaborative governance. Hij onderzoekt wat er nodig is om het gezamenlijke beheer van de gedeelde resources van de stad door de gebruikers ervan mogelijk te maken. Als actie onderzoeker doet hij dit met beide benen in de praktijk en het hoofd in de boeken. Lees zijn laatste het blog  The nascent commons of Plein ’40-’45

Cases

Historische case analyse : Factsheet

Plein 40-50; samen op weg naar een schone markt. Een kleine impressie


Upcoming events

Voor meer informatie omtrent het project kunt u contact opnemen met Julie Ferguson of Jessica Schmitz

Gepubliceerd door  Urban Management 22 juli 2019