Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

'Meedoen in Nieuw-West' uitreiking eerste exemplaar

Bewoners aan het woord over participatie

1 feb 2016 15:26 | Urban Management

Afgelopen week heeft lector Martha Meerman de eerste exemplaren van het boek ‘Meedoen in Nieuw-West’ uitgereikt aan de bewoners Goof, Rinette en Lloyd. Dit gebeurde in een met publiek gevulde zaal van cultureel centrum Westside in stadsdeel Nieuw-West.

In plaats van het boek uit te reiken aan een wethouder, vond het onderzoeksteam dit toepasselijker om aan te bieden aan enkele bewoners van de buurt die deelnamen aan het onderzoek. Natuurlijk zaten er afgevaardigden van het bestuur van het stadsdeel in het publiek om naar de presentaties van het onderzoeksteam en diverse actieve bewoners te luisteren.

Onzekere arbeidsmarktpositie

Het onderzoeksteam waaronder docent-onderzoeker Joop Zinsmeister, Hafid Ballafkih en lector Martha Meerman heeft gesprekken gevoerd met verschillende groepen bewoners in zogenaamde focusgroepen. Vanuit het perspectief van de bewoners wordt gekeken hoe zij participeren en deelnemen aan de samenleving. De onderzoekers spraken bewoners met een onzekere arbeidsmarktpositie, mensen die werken, in loondienst of zelfstandig, en daarvoor een minimuminkomen verwerven. Ze spraken ook met uitkeringsgerechtigden en mensen die dat recht niet hadden waaronder vrouwen en jongeren.

Wat is participatie?

De onderzoekers zijn op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: Wat verstaan bewoners onder participatie? Wat belemmert bewoners en welke mogelijkheden zien zij om het stadsdeel voor hen leefbaar te houden en te maken? Participatie gaat volgens deze bewoners niet alleen over betaald maar ook over onbetaald werken, over zorgen en over onderwijs volgen. De bewoners noemen kleine verbeteringen die snel zijn in te voeren. Zij stellen ook de grote vraagstukken aan de orde over de verdeling van werk en inkomen, de verantwoordelijkheid daarvoor en de rol van de overheid.

Meer wederzijds begrip

Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat de overheid en de lokale regelgeving niet altijd goed worden begrepen. Er bestaan tussen de overheid en de burgers in Nieuw-West veel onvervulde verwachtingen. De overheid heeft minder te besteden en wil niet meer de hoofdverantwoordelijke zijn voor alle maatschappelijk vraagstukken. De nieuwe rol van burgers, waarin verwacht wordt dat zijzelf meer verantwoordelijkheid nemen, vraagt zelfverzekerdheid. Als partijen deze verantwoordelijkheid moeten gaan dragen vereist dat meer inzicht in elkaars leefwereld, zo concluderen de onderzoekers. Meer dialoog is dus nodig. De volgende stap van het team is een onderzoek onder bedrijven en organisaties binnen Nieuw-West.

Exemplaar van ‘Meedoen in Nieuw-West’ ontvangen? Stuur een mail naar UrbanManagement@hva.nl

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

Joop Zinsmeister vertelt het publiek in Westside over het onderzoek

Download de publicatie via deze link

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.