Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Local governance in Uganda

Wat een Oost-Afrikaans land ons kan leren over lokale democratie

3 dec 2014 09:39 | Urban Management

Op uitnodiging van Oxfam/Novib (E-motive programma) vertrok een delegatie van Netwerk Democratie (projectcoördinatie), Wageningen Universiteit, Indische Buurt communities, pakhuis De Zwijger, Heidemij, Easterlittens (Leeuwarden) en de HvA voor een week naar Uganda in het kader van democratic renewal. De Nederlandse deelnemers houden zich in urbane en rurale gebieden bezig met bewonersinitiatieven, governance en participatieve democratie.

Sociaal contract tussen burgers en bestuur 

In Uganda, een Oost-Afrikaans land met een bloedige geschiedenis en instabiele democratie, zijn sinds enkele jaren Neighbourhood Assemblies (NA) opgericht. Deze assemblies zijn de lokale uitvoering van Citizens Manifesto, een concept van de Ugandese organisatie CEW-IT (Citizens Watch with Information Technology). Dit sociale contract tussen burgers en bestuur wordt sinds drie jaar ingezet om het contact tussen kiezers en de politiek- ook buiten de verkiezingen om- levendig te houden en de participatieve democratie te versterken.

Buurtvergaderingen en burgerschapstrainingen

Dankzij de buurtvergaderingen bespreken dorpsgenoten lokale onderwerpen en zoeken ze gezamenlijk naar oplossingen. Door regelmatige contributies worden gemeenschappelijke projecten opgezet die veelal weer geld genereren en de leefomgeving verbeteren (kippenboerderij, wegverbetering).

Ter ondersteuning aan dit democratiseringsproces biedt CEW-IT burgerschapstrainingen aan. Niet alleen aan de burgers maar ook aan de (lokale) leiders, zodat ook zij meegaan in de ingezette beweging van participatieve democratie. De huidige 120 democratische burgerplatforms geven de bewoners kennis van het politieke systeem, zelfvertrouwen en een stem. Zo roepen zij hun lokale en nationale leiders regelmatig ter verantwoording over gedane beloftes. 

Sociale platforms 

Tijdens de studiereis bezochten we meerdere Neighbourhood Assemblies in actie. Op deze drukbezochte vergaderingen, waar alle generaties aanwezig waren, werden op Britse wijze (speaker, ministers, members of Parliament) lokale vraagstukken besproken. In het noorden tegen de grens met Zuid-Soedan leerden we hoe deze platforms ook bijdragen aan de integratie van oorlogsslachtoffers (LRA). Op de laatste dag bezochten we de Makere University in Kampala, die onder meer het onderzoek naar de impact van CEW-IT heeft gedaan.

Belangrijk in het concept van CEW-IT is de inzet van sociale media om mensen te informeren, mobiliseren en betrekken bij hun leefomgeving. Vooral rondom de verkiezingen werd crowd sourcing via sms (Ushadidi) breed ingezet. Hoewel het gebruik van computers en sociale media nog laag is, heeft het een enorme potentie en kracht als het massaal wordt gebruikt.

Nieuwe vormen van democratie 

Citizens Manifesto is een mooi instrument in de Nederlandse zoektocht naar nieuwe vormen van democratie. De CEW-IT methode is voor de Hogeschool van Amsterdam interessant voor zowel community development als Urban Management (governance), vanwege de expliciete relatie tussen politiek en gemeenschap, de experimentele inzet van sociale media en de intensieve vorm van civic education. De Nederlandse partners gaan hun Ugandese ervaring uitwerken en naar hun lokale context vertalen.

Neem voor meer informatie contact op met Sandra Bos, programmaleider master Urban Management, s.bos@hva.nl.

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA. Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Urban Management

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De faculteiten Business en Economie, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda. 

Alle informatie vind je op website van Urban Management