Centre for Applied Research on Business and Economics

Daniël van Middelkoop benoemd tot lector Professional Agency

26 aug 2021 13:20 | Centre for Economic Transformation

Daniël van Middelkoop is per 1 augustus 2021 door het College van Bestuur benoemd tot lector Professional Agency (Samenwerkende Professionals). Daniël richt zich in zijn onderzoek op het versterken van het handelingsvermogen van samenwerkende professionals in een veranderende economie, zowel in de publieke als de private sector.

Professionals functioneren in een complexe en dynamische werkomgeving en worden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken. Handelingsvermogen is daarmee een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van professionals binnen een organisatie. Daniël doet zijn onderzoek naar Samenwerkende Professionals binnen de onderzoeksgroep The Work Lab, waar onderzoek naar de verandering van werk centraal staat.

Daarnaast doet Daniël met zijn team onderzoek naar studiesucces in het hoger onderwijs. De nadruk ligt daarbij op de rol en het handelingsvermogen van docenten en andere stakeholders in definiëring en praktische uitwerking van studiesucces in de onderwijspraktijk. In 2014 publiceerde hij samen met Martha Meerman, emeritus lector, het onderzoek 'Studiesucces en diversiteit en wat hbo docenten daarmee te maken hebben'. In 2018 voerde hij samen met Folke Glastra de redactie over het boek ‘Studiesucces van rendement naar maatschappelijk relevantie’.

Daniël van Middelkoop

Daniël van Middelkoop is sinds 2011 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2018 is hij werkzaam als persoonlijk lector en is hij gespecialiseerd in longitudinaal actie-onderzoek naar en in teams. Hij werkt vanuit de overtuiging dat professionals een bepalende factor zijn in de kwaliteit van (complex) werk in organisaties. Met het werk van de onderzoeksgroep The Work Lab wil hij een bijdrage leveren aan het versterken van individuele professionals en professionele teams in zowel de publieke als de private sector. Daniel is als lector vooral verbonden aan de opleidingen HRM en Bedrijfskunde van de faculteit Business en Economie. Hij draagt bij aan onderzoek binnen de HvA Centre’s of Expertise en aan de professionalisering van onderzoekers, stafleden docententeams en diensten van de HvA.

Daniël promoveerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar machtsverhoudingen binnen figuraties van gevestigden en buitenstaanders. Hij heeft na zijn promotie enkele jaren gewerkt als ontwikkelaar van onderwijsmateriaal en -projecten.

Expertise en rollen van samenwerkende professionals

De expertise en rollen van professionals komen samen in teams waar in samenwerking kwalitatief hoogwaardig werk gerealiseerd wordt. Tegelijkertijd staan op veel plaatsen de ruimte en randvoorwaarden voor professionele samenwerking onder druk vanuit een wens en (gevoelde) noodzaak tot controle en efficiëntie. Het roept de vraag op welke competenties (teams van) professionals, in de context van een transformerende economie, moeten hebben om professionele ruimte te kunnen benutten en effectief te kunnen handelen binnen de context waarin zij opereren. Het leidt ook tot de vraag op welke wijze een organisatie bewust of onbewust het handelen van professionals beïnvloedt en stuurt en welke keuzes in een organisatie gemaakt (kunnen) worden om professionals in staat te stellen hun handelingsvermogen te benutten. In het onderzoek van het lectoraat staan deze vragen centraal.

De snelheid en impact van de economische transformatie zullen naar verwachting de komende decennia nog verder toenemen. Dit is het gevolg van zowel digitalisering en robotisering als de noodzaak om op andere, meer duurzame, wendbare en sociaal rechtvaardige wijze, onze economie in te richten. De huidige situatie waarin veel professionals zich bevinden als gevolg van de Covid-19 crisis heeft bovengenoemde veranderingen versterkt en versnelt.

Deze transformatie heeft zijn weerslag op professionals en de wijze waarop zij samenwerken. Dat uit zich in vragen en discussies rond de definitie van (het werk van) professionals en hun handelen, en rond de vraag wat de noodzakelijke voorwaarden zijn waaronder professionals effectief kunnen handelen. Het leidt ook tot een heroverweging van de noodzaak en gewenste omvang van autonomie en professionele ruimte van professionals, alsmede de teams en samenwerkingsverbanden waarin zij werken.