Hogeschool van Amsterdam

BOOT

Zo pakken we dat aan

In de werkwijze van BOOT staat de stakeholders in de wijk en de uitdagingen die daar spelen centraal. Die lopen als een rode draad door alle vier de onderdelen, te weten:

  • Bepalen uitdagingen en vormen community
  • Onderzoeken van uitdagingen en ontwikkelen van oplossingen (Kweekvijver)
  • Aanbieden van diensten in de wijk (activiteiten- en dienstenaanbod)
  • Kennisdeling via beleidsdagen, showcase en stadsgesprekken (evaluatie)

Door een community in de wijk te vormen en de uitdagingen te bepalen, creëren we een leeromgeving waarin HvA docenten en onderzoekers, studenten en stakeholders met elkaar aan de slag gaan om deze uitdagingen aan te pakken. In de kweekvijver onderzoeken we de uitdagingen en ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen. Met ons activiteiten- en dienstenaanbod creëren we maatschappelijke waarde in de wijk en ondersteunen we bewoners, ondernemers zodat hun mogelijkheden om sociaaleconomisch mee te kunnen doen in de stedelijke samenleving worden vergroot.

ZO BEPALEN WE DE UITDAGINGEN EN VORMEN WE DE COMMUNITY

Grofweg eens in de drie jaar leggen we voor BOOT de uitdagingen vast en vormen we daaromheen een community van betrokken professionals, bewoners en ondernemers. Op wijkniveau kijken we wat er allemaal speelt en welke partijen betrokken zijn. We formuleren op basis hiervan een aantal uitdagingen en bespreken best practices en bestaande aanpakken.

DIT GEBEURT IN DE KWEEKVIJVER

In de kweekvijver onderzoeken we de grootstedelijke uitdagingen en ontwerpen en testen we nieuwe oplossingen en interventies in de wijk. De kweekvijver is de ontwikkelplek van BOOT, waarin studenten vanuit verschillende opleidingen gezamenlijk werken aan onderzoeksprojecten. Ook kijken we kritisch naar het bestaande activiteiten –en dienstenaanbod en passen dat waar nodig aan.

De kennisontwikkeling binnen de kweekvijver gebeurt aan de hand van de principes van Design Thinking:

  1. Ervaren
  2. Definiëren/formuleren
  3. Brainstorm
  4. Ontwerp
  5. Test

Elke fase kent een aantal werkvormen die onderdeel uitmaken van een toolkit. Zo bevat de toolkit voor de eerste fase diverse werkvormen waarmee studenten kennis kunnen vergaren, zoals een interview, fotosafari, frame your design challenge, klantreis, empathy mapping als een veldexcursie.

De gekozen werkvorm is afhankelijk van de aard van het vraagstuk, de samenstelling van de community en het verloop van het proces. Voor alle werkvormen geldt dat de studenten zowel de bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk als het onderwijs- en onderzoeksaanbod nodig hebben om tot een ontwerp te komen.

ZO ONTWIKKELEN WE ONS AANBOD DOOR

De ontwerpen die in de kweekvijver worden ontwikkeld, kunnen deel gaan uitmaken van het BOOT activiteiten- en dienstenaanbod. Op zijn beurt kan dit aanbod fungeren als best practice voor de kweekvijver. De kennis die daarbij is opgedaan, kan goed van pas komen bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en diensten. En mogelijk kan het netwerk dat hieromheen is gecreëerd, eveneens van waarde zijn.

ZO EVALUEREN WE ONZE AANPAK

Eens per jaar evalueren we de uitdagingen, de daaromheen gevormde community en aanpak. Op de beleidsdagen bespreken we intern de voortgang. Met alle partners nemen we daarnaast aan de hand van een showcase de stand van zaken door. De beleidsdagen en showcase vinden plaats aan het einde van het studiejaar. In de wijken waar BOOT actief is, vinden gedurende het jaar ook stadsgesprekken plaats. Tijdens deze stadsgesprekken evalueren we samen met de community de werkwijze en delen we de kennis die de werkwijze heeft opgeleverd.

Gepubliceerd door  BOOT 26 november 2018