Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Eigen regie in (dag)rapportages over mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Een discoursanalyse

Bij de planning van hervormingen in de langdurige zorg maken beleidsmakers een onderscheid tussen mensen van wie ze wel, of juist niet verwachten dat ze regie kunnen voeren over hun eigen leven.

Zo staat in de recent uitgebrachte beleidsbrief over (de hervormingen in) de langdurige zorg (TK2012/2013) dat ‘het kabinet streeft naar een samenleving die mensen meer de mogelijkheden biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, voor meer gelijke deelname en meer eigen regie’. Een paar bladzijden verderop staat bij de uitwerking van het regeerakkoord dat ‘zorg op grond van de kern-AWBZ is bestemd voor kwetsbare mensen (..) meer concreet gaat het in de kern-AWBZ om volwassenen die cognitieve beperkingen en/of gedragsproblemen hebben waardoor zij (nog maar) in zeer beperkte mate de gevolgen van eigen keuzen kunnen overzien (zij hebben niet of nauwelijks eigen regie)’ (TK2012/2013). Eigen regie is hier gekoppeld aan het verantwoordelijk kunnen zijn voor de gevolgen van gemaakte keuzes. Maar wat betekenen dergelijke uitgangspunten voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB)? Dit onderzoek heeft als doel wetenschappelijke kennis te genereren over processen van betekenisgeving rondom eigen regie. Het gaat hierbij om kennis van het denken en spreken over eigen regie bij mensen met EMB en de beelden die erin besloten liggen. Deze kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vormgeving van begeleiding en dagelijkse omgang met mensen met EMB.

Beleid & Management

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de manier waarop in dagrapportage wordt gecommuniceerd, welke begrippen daarbij worden gebruikt en hoe daarmee de sociale werkelijkheid rond mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) wordt geconstrueerd. Centraal staat de eigen regie. Het onderzoek vond plaats bij tien personen met EMB. Het artikel is relevant voor iedereen die werkzaam is in de zorg voor mensen met EMB: iedereen gebruikt bij zorg en ondersteuning taal, roept met de gebruikte begrippen voorstellingen op en werkt mee aan de constructie van wat voor ‘waar’ of ‘niet waar’ wordt gehouden. Het artikel is relevant voor ieder die rapporteert over mensen met EMB.

1 maart 2014

Publicatiedatum

mrt 2014

Auteur(s)

Susanne Hauwert

Publicaties: