Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De professionele architectuur van informele suppport in Amsterdam Zuidoost.

Een onderzoek naar samenwerking tussen formeel-informeel binnen Samen DOEN-team in Amsterdam ZuidOost

Rapport

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zet vol in op het inschakelen van informele sociale verbanden bij het ondersteunen van burgers in kwetsbare posities. Hoewel professionals in wijkteams door de gemeente worden aangesproken op ‘productie’(aantal casussen, aantal verwijzingen naar specialistische hulp et cetera) krijgen ze ook de opdracht om samen met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten de zelfregie van huishoudens met meervoudige problemen te versterken.

In dit onderzoek verkennen de onderzoekers welke informele hulpbronnen door sociale professionals in een wijkteam in Amsterdam Zuidoost worden geselecteerd voor welke taken. Zij gaan na hoe professionals de samenwerking tussen zichzelf en vrijwilligersorganisaties zien. Het onderzoek bestaat uit een analyse van een focusgroep waarin drie typical cases over huishoudens met meervoudige problemen in dit gebied zijn besproken volgens de think-pair-share methode. De respondenten waren dertien professionals die verbonden zijn aan een van de Samen DOEN teams in Amsterdam Zuidoost, het team richt zich op ondersteuning aan multiprobleemgezinnen.

Referentie

Veldboer, A.P.M. en C.A.A. Kemmeren (2016). De professionele architectuur van informele suppport in Amsterdam Zuidoost.Uitgave van: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum AKMI, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Publicaties: