Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Amstelhuis - living lab

Het Amstelhuis is een woonvoorziening voor ouderen in Amsterdam. 70-Plussers met een lichte zorgvraag en 80-plussers met of zonder zorgvraag huren een appartement (totaal 120 sociale huurwoningen) en kunnen gebruik maken van de voorzieningen van de sociëteit die op de begane grond is gehuisvest. Deze sociëteit bevat o.a. een bar, een restaurant en een bibliotheek en biedt een ontmoetingsplek voor de bewoners van het Amstelhuis en de ouderen uit de buurt.

Uitgangspunt is dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een prettige omgeving waar zij andere ouderen ontmoeten en activiteiten kunnen ondernemen om zo lang mogelijk lichamelijk en geestelijk vitaal te blijven. 
Om dat mogelijk te maken werken de bewoners en de directie van het Amstelhuis onder andere samen met de Hogeschool van Amsterdam.

Het Amstelhuis is een mooie praktijkomgeving, een ‘living lab’ voor het onderzoeksprogramma Urban Vitality. Studenten, docenten en onderzoekers van de HvA-faculteiten Gezondheid, Maatschappij en Recht, Bewegen, Sport en Voeding en Digitale Media en Creatieve Industrie werken er in interdisciplinaire teams samen aan verschillende projecten. De belangrijkste doelen zijn: bevorderen van de onderlinge sociale contacten, versterken van de sociale cohesie, vergroten van de zelfredzaamheid, wederzijdse hulp bieden en voorkomen van eenzaamheid. 

In het studiejaar 2015-2016 zijn verschillende projecten uitgevoerd:

 • In het Persuasive design project hebben negen studententeams van de opleiding Communication and Multimedia Design een prototype van een app ontwikkeld. De opdracht was om met behulp van interactieve media het gedrag van de gebruiker te beïnvloeden om daarmee de sociale cohesie van de bewoners van het Amstelhuis te versterken.
   
 • Twee studenten van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hebben in het kader van de minor ‘Outreachend innoveren’ praktijkonderzoek in het Amstelhuis gedaan. Ze hebben de sociale contacten van de bewoners in kaart gebracht en onderzocht  hoe de sociale cohesie versterkt kan worden. Zij hebben als afsluiting een activiteitenmarkt georganiseerd waar vraag en aanbod samenkwamen.
   
 • In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Sociale participatie en regieversterking van ouderen’ zijn olv een professionele groepsondersteuner en studenten groepsbijeenkomsten gehouden waar de deelnemers ervaringen hebben uitgewisseld over onderwerpen zoals levensloop, ritme en routines, sociale relaties, geestelijk en lichamelijk fit zijn en moderne technologie in het dagelijkse leven. Dit project brengt de bewoners van het Amstelhuis én buurtbewoners bij elkaar en ondersteunt hen bij gezamenlijke en actieve participatie van dagelijkse activiteiten.
   
 • Twee studenten van de opleiding Oefentherapie hebben bewegingsles en een training valpreventie gegeven  aan bewoners van het Amstelhuis en oudere dames uit de buurt.
   
 • Voor het onderzoeksprogramma ’Vitamine’ zijn bewoners betrokken geweest bij fotoshoots voor werving en voor pre-testing.
   
 • Een student van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft haar afstudeeronderzoek gedaan  naar de ontwikkeling van de missie en de visie van het Amstelhuis.

Het Amstelhuis biedt mogelijkheden voor studenten die in het kader van een minor een praktijkopdracht willen uitvoeren,  voor onderzoekers en studenten die verbonden zijn aan een lectoraat  of voor projectopdrachten/vakken uit de bachelor curricula.  Uitgangspunt daarbij is dat de projecten en activiteiten op elkaar worden afgestemd en dat er interdisciplinair wordt samengewerkt. Ook een onderzoek in het kader van een afstudeeropdracht is mogelijk en eventueel een (innovatieve) stage. 

De contacten hierover met het Amstelhuis lopen via de projectleider. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 juli 2016

“Ik hoop en verwacht, dat op termijn ook andere domeinen bij deze samenwerking aanhaken. Het Amstelhuis, met haar nieuwe woon/-zorgconcept midden in een grote stad, is een prachtig podium om die samenwerking tussen en over de grenzen van disciplines heen vorm te geven.”

Marry van Straten, projectleider -