Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Decentrale organische reststroomverwerking

re-organise

Rapport
hva

Wat zijn de mogelijkheden voor de decentrale verwerking van organische reststromen? Levert het lokaal verwerken van materialen als gft-afval, snoeiafval, horeca-afval en gewasresten in brede zin meer op dan afvoer naar grootschalige verwerkers? Die vraag staat centraal in het project RE-ORGANISE, geleid door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten, verschillende andere kennispartners en ondernemers. Twee Amsterdamse stadslandbouwlocaties fungeren hierbij als onderzoekscases: Tuinen van West (grenzend aan de wijken Geuzenveld en Osdorp) en NoordOogst (in Amsterdam Noord). Er is gekozen voor stadslandbouwlocaties, omdat hier organische reststromen vrijkomen en er tegelijk lokaal behoefte is aan de producten die uit deze reststromen gemaakt kunnen worden.

Voor het uitwerken van de scenario’s is het onder andere noodzakelijk om een overzicht te hebben van wat er technisch mogelijk is met de bestaande organische reststromen. Daartoe zijn zogenaamde factsheets opgesteld per technologie, die een beschrijving omvatten van wanneer en hoe verschillende verwerkingstechnologieën decentraal toe te passen zijn op organische reststromen. De vereiste van decentrale toepasbaarheid geeft al een eerste schifting in de zeer vele verwerkingsprocessen die in principe mogelijk zijn met organische reststromen. Er zijn echter nog meer redenen waarom binnen RE-ORGANISE bepaalde technologieën wel of niet zijn aangemerkt als kansrijk en passend binnen een stadslandbouw-context, en dus waarom ze wel of niet verder zijn uitgediept. Paragraaf 3 laat de keuzen zien die hierin gemaakt zijn. Paragraaf 2 geeft eerst een algemene uitleg over verwerking en raffinage.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 5 juli 2017