Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Voedsel in en naar de stad

Project

Het project richt zich op een betrouwbare en duurzame voedselvoorziening in de metropoolregio Amsterdam. Hierbij wordt de hele keten bekeken, bestaande uit aanvoer bij de verwerkende industrie, productie, (stads)distributie en afval. Een efficiëntere logistiek in deze keten en de logistiek, techniek en organisatie voor het sluiten van kringlopen en high- en lowtech stadslandbouw, zijn de belangrijkste thema’s in dit project.

nvt

Het onderzoeksprogramma Voedsel in en naar de stad heeft als doel bij te dragen aan de verduurzaming van de voedselvoorziening in de MRA. Op basis van vakliteratuur en gesprekken met de ‘key’ partners in de MRA zien we zes bouwstenen voor een toekomstbestendige voedselvoorziening in de MRA:

  1. In de aanvoer, vewerking en distributie van voedsel voor de MRA is nog veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid. In het onderzoeksprogramma pakken we als eerste het aspect van aanvoer naar de verwerkende industrie en distributie naar de retail op. De verduurzaming en verwerking zal op termijn vooral een thema worden richting het mkb aangezien grotere bedrijven hier vaak zelf al ver in zijn gevorderd.
  2. Er liggen kansen op het gebied van het sluiten van voedselkringlopen in de MRA. Een belangrijke pijler van het onderzoeksprogramma is onderzoek naar mogelijkheden om voedselkringlopen beter te sluiten.
  3. Initiatieven voor stadslandbouw hebben veelal maatschappelijke doelstellingen maar wanneer voor high- in plaats van lowtech landbouw in en nabij de stad wordt gekozen, zijn ook veel milieudoelstellingen te halen. Beide vormen van landbouw stokken in hun ontwikkeling met name wegens gebrekkige financiële duurzaamheid, logistieke problemen en technische haalbaaheid (wat in het lab werkt, is nog niet meteen een business case). In het ondezoeksprogramma werken we aan het realiseren van businesscases voor low- en hightech stadslandbouw.
  4. In geval van calamiteiten kan de stad binnen enkele dagen te maken krijgen met schaarste aan voedsel. Hier bestaat op dit moment geen adequate oplossing voor. Dit probleem wordt nog niet als heel urgent ervaren en pakken we daarom als programma niet meteen op maar mogelijk wel op termijn.
  5. Voor een duurzame voedselvoorziening is ook de vraag van de consument belangrijk: welk voedsel heeft de voorkeur, hoe gezond is dit en hoe zit het met het duurzaamheidsaspect van deze vraag? Beïnvloeding van consumenten speelt een belangrijke rol bij verduurzaming van de voedselvoorziening. De expertise op dit gebied ligt vooralsnog niet bij Urban Technology. Op termijn doen we hier wel graag onderzoek naar maar dan in samenwerking met andere domeinen van de HvA.
  6. Ten slotte wordt nog niet of nauwelijks strategisch nagedacht over de ruimtelijke consequenties die de voedselvoorziening voor de stad van de toekomst met zich meebrengt. Het is de ambitie van het onderzoeksprogramma het inzicht hierin te vergroten en strategische ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot duurzame voedselvoorziening in de MRA te agenderen.

Bij het opzetten van projecten werken we nauw samen met de clusters Logistiek en Agri Food van de Amsterdam Economic Board en de daarbij betrokken bedrijven. Binnen de Hogeschool van Amsterdam verbinden we in dit project de kennis die binnen Urban Technology beschikbaar is op het gebied van logistiek, circular design, innovatie, ondenemerschap en de gebouwde omgeving. Daarnaast sluiten we in het project aan bij de kennis van Urban Management.  

Samen met partijen in de MRA gaan we innovatieve concepten ontwerpen en proberen te implementeren die we beoordelen op hun bijdrage aan een duurzame voedselvoorziening in de MRA en het potentieel op overdraagbare kennis. Zo werken we een voedselvoorziening met zo min mogelijk milieubelasting en verspilling die daarmee ook in de toekomst houdbaar is. 

Kennis beschikbaar binnen Urban Technology – op het gebied van logistiek, circular design, innovatie, ondenemerschap en de gebouwde omgeving – brengen we samen om tot slimme oplossingen te komen voor bovenstaande opgaven. De komende tijd zullen de vier bouwstenen waar we als eerste mee aan de slag gaan verder worden uitgewerkt in de onderzoeksprojecten. Partijen die zich hierbij willen aansluiten zijn welkom.

Student voor de functie : Onderzoeksmedewerker 5 gebiedsontwikkeling (0,2 fte)

Urban Technology

Urban Technology is een breed onderzoeksprogramma van de faculteit Techniek dat zich richt op het onderzoeken, ontwerpen en realiseren van slimme technologische oplossingen voor de stad. Binnen het programma werken lectoren, onderzoekers en projectleiders (40 FTE) samen met studenten en professionals uit de praktijk aan onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op 6 expertisegebieden: smart energy systems, smart urban design, smart mobility & logistics, circular design & smart production, business concepten en urban analytics, zie:  www.hva.nl/urbantechnology. In dit onderzoek werken we samen met Urban Management dat grootstedelijke problemen zowel vanuit een sociaal, economisch als fysiek perspectief benadert, zie www.hva.nl/urban-management.

Het onderzoeksproject

De onderzoeksmedewerker zal werkzaam zijn in het R-LINK onderzoeksproject: Redressing Long-term societal challenges through space for Incremental urban development, small-scale and bottom-up initiatives to produce New Knowledge for vital and inclusive urban regions. Wageningen UR heeft de leiding over dit in totaal vijfjarige onderzoeksproject dat door NWO en Regieorgaan SIA wordt gefinancierd binnen het VerDuS-SURF Programma.

Het R-Link project zoekt slimme manieren om maatschappelijke uitdagingen via CLIUDs (Community-Linked Incremental Urban Developments) op te lossen. R-LINK zoekt nieuwe handelingsperspectieven om de kloof te dichten tussen de praktijk van grootschalige, strategische stedelijke ambities – concurrentiekracht, duurzaamheid, inclusiviteit, bereikbaarheid – en beleidsstructuren en nieuwe kleinschaliger, meer incrementele en bottom-up allianties tussen overheid, markt en burger.

De onderzoeksmedewerker aan de Hogeschool van Amsterdam voert ondersteunende taken uit voor een twee onderzoekers bij Urban Technology die verbonden zijn aan het R-Link-project. Binnen dit project is Hogeschool van Amsterdam verantwoordelijk voor het maken van een vergelijkend overzicht van de 14 Nederlandse cases in Amsterdam en Groningen en een publicatie met lessen uit de cases. Daarnaast is de Hogeschool van Amsterdam projectleider van een deelonderzoek naar de inzet van sociale business modellen als communicatiemiddel tussen initiatiefnemers en overheid voor de legitimering van burgerinitiatieven op het gebied van stadslandbouw en energie. Taken van de student-assistent in het project zijn: afspraken plannen voor interviews, meehelpen met het organiseren van workshops en bijeenkomsten in het kader van het onderzoek, notuleren van workshops, bijeenkomsten en interviews, transcriptie van interviews, voorstellen doen voor en plaatsen van nieuwsberichten op de website van het onderzoek. Ook het uitvoeren van (simpele) dataverzamelingsklussen behoort tot je taken. De positie als onderzoeksmedewerker biedt studenten een unieke kans mee te draaien in een team met onderzoekers van verschillende kennisinstellingen – Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions – en een consortium van publieke en private partners en hier een netwerk op te bouwen.

Wij zoeken

Je bent een gemotiveerde en zelfstandige student met interesse in strategische stedelijke uitdagingen, gebiedsontwikkeling en bottom-up planning. Je studeert in een bachelor of master Built Environment, Bestuurskunde, Planologie, Urban Management, politicologie of een aanverwante discipline. Je bent communicatief vaardig, zowel verbaal als geschreven en een goede organisator. Je bent bereid en in staat voor het werk taken uit te voeren in Amsterdam, Groningen en Wageningen.

Wij bieden

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie onderwijs-onderzoeksmedewerker 5. Bij deze functie hoort de loonschaal 6 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 1.972,98 bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van het opleidingsjaar. Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging van 1 jaar.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

Informatie

Meer informatie kunt u opvragen bij Melika Levelt (projectleider R-Link, HvA) via telefoonnummer 06 2115 6213 of via e-mail  m.levelt@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren).

Kijk bij  medewerkers aan het woord hoe onze collega’s denken over werken bij de HvA.

Meer informatie over Faculteit Techniek:  www.hva.nl/techniek

Startdatum: per direct

Geïntresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Melika Levelt |06 2115 6213.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 9 november 2016