Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

City Logistiek

In de stedelijke distributie zijn drie ontwikkelingen van belang:

  1. Het ontstaan van allerlei nieuwe logistieke stromen
  2. Vermindering van de beschikbare ruimte in de stad voor logistiek en vervoer.
  3. Groeiende aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid

Binnen het onderzoek naar citylogistiek worden de logistieke effecten van deze ontwikkelingen nader onder de loep genomen en oplossingen onderzocht om de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen het hoofd te bieden. Dat gebeurt in twee onderzoekstrajecten:

Er komen nieuwe stromen in de citylogistiek, die trend is duidelijk. Maar hoe, waar en wanneer die stromen precies ontstaan en wat de gevolgen zijn voor snelheid en betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie, duurzaamheid en leefbaarheid is minder duidelijk. Door dit goed te onderzoeken wordt duidelijk waar en hoe innovatie noodzakelijk en mogelijk is.

Eén van de nieuwe stromen in citylogistiek bestaat uit leveringen aan huis als gevolg van e-commerce. Deze stroom onderzoeken we samen met het lectoraat Online Ondernemen. Hoofdvraag in het onderzoek is:

  1. Wat zijn de logistieke gevolgen in de MRA van de groei van e-commerce en welke logistieke uitdagingen, specifiek voor het stedelijk gebied (binnenstad en buitenwijk), brengt die groei met zich mee?

Andere vragen die in dit traject opgepakt zullen worden hebben betrekking op andere stromen die ontstaan door ontwikkelingen zoals urban mining, urban farming en 3-d printing.

Binnen dit traject wordt onderzocht hoe de uitdagingen in de stadslogistiek concreet het hoofd kunnen worden geboden. Er zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd die het onderzoek richting geven en aansturen op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

  1. Hoe kunnen we het aantal goederen- en dienstenvoertuigen in de stad verminderen?
  2. Hoe kunnen we goederen- en dienstenverkeer in de stad slimmer sturen?
  3. Hoe kunnen we goederen- en dienstenverkeer in de stad schoner maken?

Voor het beantwoorden van de laatste doen we, samen met het onderzoeksprogramma CleanTech onderzoek naar elektrisch vervoer. Vragen die hierbij aan bod komen zijn:

3a. Wat is de huidige business case voor ondernemers om in elektrische voertuigen te investeren? 3b. Waarom doen ze nu wel of niet mee? 3c. Voor welke logistieke stromen is elektrisch vervoer het meest geschikt? 3d. Welke oplaadinfrastructuur is nodig om dit mogelijk te maken? 3e. Welk overheidsbeleid zou kunnen helpen om dit te faciliteren?

9 februari 2015