Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Contact

Programmacoördinatoren

Smart Urban Design Jeroen van der Kuur j.van.der.kuur@hva.nl
Smart Mobility & Logistics Edith Petersen

e.petersen@hva.nl

Smart Energy Systems

Katrien de Witte k.p.de.witte@hva.nl
Circular Design & Smart Production Katrien de Witte k.p.de.witte@hva.nl

 

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 oktober 2016