Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Thema's in fieldlab Zuidoost

Op basis van de gebiedsagenda’s van stadsdeel Zuidoost en gesprekken met betrokken ambtenaren en stakeholders zijn voor 2016 vier hoofdthema’s benoemd:

Veel kinderen en jongeren in Zuidoost bevinden zich in een kwetsbare positie als het gaat om hun toekomstperspectief. Die kwetsbaarheid start vaak op jonge leeftijd doordat zij met taalachterstand starten aan de basisschool of al jong opgroeien in een eenoudergezin. Dit werkt onder andere door in een laag basisschool advies, wel of niet behalen van een startkwalificatie en een moeizame overgang naar werk. Een relatief grote groep jongeren worstelt met sociaal emotionele problemen, heeft schulden en kent gezondheidsbeperkingen.

In de gemeente bestaan er  op verschillende niveaus beleid en initiatieven om steun te bieden aan deze kinderen en jongeren. Uit het beleid komt sterk de behoefte om te meten en weten wat wel en niet werkt in de brede jeugdaanpak en om inzet te bundelen stadsdeelniveau. Men spreekt van , laagdrempelige naschoolse opvang, flankerend onderwijsbeleid, behoefteanalyse hangjongeren,  begeleiding school to work, realisatie leer-werkplekken en stages.

De vraag is hoe het fieldlab vanuit een gebiedsgericht aanpak kan bijdragen aan een doeltreffend beleid en effectievere uitvoering.

Voor wat betreft werkgelegenheid biedt Zuidoost heel verschillende gezichten. De ruime economische bedrijvigheid in het gebied van de Arena Boulevard, Bijlmer Arena en Amstel III gebied staat in schril contrast met werkgelegenheid in de woonwijken en de relatief hoge werkeloosheid onder bepaalde groepen van de bewoners.

De aansluiting tussen de bewoners van Zuidoost en de economische activiteiten in het stadsdeel blijft dan ook een uitdaging. Tegelijkertijd laten de gebiedsanalyses zien dat bewoners een grote bereidheid hebben tot participatie in de buurt, kent Bijlmer Oost relatief veel ZZP-ers en is de gemiddelde groei van kleine onderneming hoger dan in de het gemiddelde in Amsterdam. Het versterken van kleinschalige economische bedrijvigheid biedt daarmee een interessant aanknopingspunt om de participatie van burgers in de maatschappij te vergroten en de vitaliteit van de wijk te versterken. 

Verder geeft het aanleiding om verder te verkennen welke ondersteuning leidt tot meer financiële stabiliteit van burgers, zzp en klein MKB. Met dit thema vindt het fieldlab aansluiting bij van het stadsdeel om de wijkeconomie te stimuleren.

Hoe kan gebiedsontwikkeling op een nieuwe manier worden vormgegeven, waarbij bewoners en betrokken organisaties elkaar vinden? Dan wordt gebiedsontwikkeling pas echt duurzaam. In dit thema willen we kijken hoe we bottom-up een wijk kunnen verbeteren.

  • Wat willen bewoners en bedrijven in de buurt, en hoe kunnen en willen ze zelf bijdragen aan gebiedsontwikkeling en beheer?
  • Maar ook, op welke manier kunnen (grote) organisaties die belangrijk zijn bij gebiedsontwikkeling (energiebedrijven, corporaties, groenbeheerders etc) hierbij worden betrokken?
  • Kunnen we zo komen tot nieuwe vormen van ontwikkeling en beheer die aansluiten bij wat echt nodig is?

We willen deze vragen beantwoorden in een nader te bepalen gebied in Zuidoost, en daar allerlei actieonderzoeken en experimenten opzetten.

Verschillende stakeholders en experts zijn het met elkaar eens dat de metamorfose die Zuidoost heeft ondergaan, mogelijkheden heeft geopend die 15 à 20 jaar geleden haast niemand had durven dromen. Een van deze mogelijkheden is het gebied verder ontwikkelen als een verwelkomende bestemming voor bezoekers (inclusief toeristen).

Als uitgangspunt, en op basis van vergelijkbare ontwikkelingen in andere steden in de western wereld, gaan we ervanuit dat het aantrekken van bezoekers en toeristen in meer en verschillende stadsdelen positief is voor steden met een oud historisch center.

Voor Zuidoost zal het aantrekken van bezoekers niet alleen een extra motivatie zijn om de infrastructuur te blijven verbeteren, en om een beter balans tussen menselijke dichtheid en fysieke  layout te ontwikkelen, maar ook een stimulans om het imago van Zuidoost te herdefiniëren en veelzijdiger te maken. Het is een kans, bij voorbeeld, om het culturele potentieel van het gebied beter af te tappen en kenmerkende eigenschappen van Zuidoost en haar inwoners beter op de kaart te zetten.

De vraag is welk scenario’s voor een gastvrij Zuidoost aantrekkelijk en haalbaar zijn en wat de verschillende stakeholders kunnen ondernemen om deze ontwikkelingen te versterken. 

Gepubliceerd door  Urban Management 8 december 2015