Hogeschool van Amsterdam

RECURF

RE-USING CIRCULAR URBAN FIBRES AND BIOBASED PLASTICS IN URBAN PRODUCTS

Project

Er is in de samenleving sprake van toenemende aandacht voor de circulaire economie. Biobased materialen en grondstoffen zijn in opkomst, recycling en upcycling staan in de belangstelling. Nieuwe businessmodellen rond afvalhergebruik en waarde creatie worden ontwikkeld. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) zet stevig op deze onderwerpen in en streeft naar een zo circulair mogelijke stad en afvalketen.

Voor de MRA kan grondstoffenschaarste problemen opleveren waar het gaat om beschikbaarheid en betaalbaarheid. De gemeente ziet upcycling en het sluiten van kringlopen als kans om deze toekomstige problemen voor te zijn. Daarnaast is er op landelijk niveau en in West-Europa toenemende aandacht voor een transitie naar een circulaire economie. De maakindustrie speelt hierin een centrale rol, bijvoorbeeld in het kader van programma’s als Smart Industry (NL) en Industrie 2.0 (DE). 

Uit eerder onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (zie ook www.biobasedplastics.nl) blijkt dat er kansen liggen in het circulair verwerken van textiele/natuurvezel reststromen uit de MRA in combinatie met biobased plastics tot nieuwe producten. Gebruik van vezels uit reststromen biedt mogelijkheden om biobased plastics goedkoper maken, maar kan vooral ook unieke eigenschappen opleveren (look and feel, sterkte, flexibiliteit en isolatie) die aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld voor interieur- en exterieurproducten. Voor de biobased waardeketen levert dit nieuwe materiaalcombinaties op met unieke mogelijkheden en daarmee nieuwe afzetmarkten. Voor bedrijven met textiele/natuurvezel reststromen bieden de nieuwe materialen de mogelijkheid om wat nu als afval wordt gezien, tot aansprekende producten te verwerken (upcycling). Dit draagt bij aan de duurzaamheidstrategie van deze bedrijven, en levert ook kostenvoordeel op.

Het project wordt uitgevoerd door de HvA (onderzoeksprogramma Urban Technology) in samenwerking met Saxion Hogescholen (lectoraat Smart Functional Materials), ondersteund door subsidie van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het project wordt uitgevoerd samen met veertien mkb-ondernemingen die voorop willen lopen in de verwerking van biobased kunststoffen en vezelmaterialen tot nieuwe producten. Aan het project werken verder vier tot zes grote ondernemingen uit de MRA mee, zoals Starbucks en Sympany. Zij beschikken over omvangrijke reststromen van vezelmaterialen, en treden tegelijkertijd op als launching customer van de ontwikkelde producten. Het project wordt ondersteund door de branche-brede instituten voor polymeren (DPI Value Centre) en textiele vezels (MODINT) en kennisinstellingen TU Delft en Avans Hogescholen.

RECURF heeft tot doel het ontwikkelen van kennis over de mogelijkheden om biobased plastics te verrijken met lokale reststromen van natuurlijke vezels, en deze nieuwe materiaalcombinaties te verwerken in aantrekkelijke circulaire producten voor in- en exterieurtoepassingen. De beoogde kennis omvat:

  • diepgaande kennis over de mechanische en esthetische eigenschappen van nieuwe materiaalcombinaties;
  • kennis van geschikte verwerkingstechnieken en ontwerpstrategieën voor toepassing van deze materialen;
  • inzicht in het circulaire karakter van de gerealiseerde ontwerpen, inclusief milieu-impact en eindelevensduurscenario’s;
  • inzicht in circulaire business modellen met een interessante waarde propositie en verdienmodel voor de betrokken bedrijven om ontwerpen succesvol naar de markt te kunnen brengen.

Het project draagt daarnaast bij aan cross-cycle en cross-sectorale samenwerking door het bij elkaar brengen van partijen uit de biobased plastics waardeketen, de vezelverwerking, partijen die textiel gebruiken en kennisinstellingen. De kennis is specifiek interessant voor de MRA vanwege de grote aanwezigheid van bedrijven uit de betrokken sectoren. 

Het RECURF project leidt tot praktisch toepasbare kennis die concreet bijdraagt aan de circulaire economie en biobased economie: eigenschappen, verwerkingstechnieken en toepassingsmogelijkheden van nieuwe materiaalcombinaties en kennis over circulaire business modellen. Concrete resultaten zijn bijvoorbeeld materiaalsamples en datasheets, inspirerende toepassingsvoorbeelden in de vorm van prototypen van producten en beschrijvingen van cases en circulaire businessmodellen. De ontwikkelde kennis wordt met het werkveld gedeeld middels publicaties, presentaties, workshops en tentoonstellingen. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over wat dit project u te bieden heeft, neem dan contact op met projectleider RECURF Kim Nackenhorst: k.nackenhorst@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 8 november 2017