Hogeschool van Amsterdam

Onveiligheid opheffen

Project

In Amsterdam wordt door verschillende organisaties samengewerkt in het toerusten van professionals om onveiligheid bij kinderen op te heffen. Professionals volgen de aankomende jaren trainingen in het opheffen van onveiligheid bij kinderen en gezinnen waar zij dagelijks mee werken.

Dit project richt zich op: of een combinatie van aandacht voor de benodigde basisvaardigheden en voor de borging in de organisatie leidt tot verbetering van de vaardigheden van professionals.

Aanleiding project:

In 2015 werd door het Samenwerkend Toezicht Jeugd een rapport uitgebracht aan de gemeente Amsterdam n.a.v. een ernstige calamiteit. Het blijkt voor professionals lastig om het risico op kindermishandeling gestructureerd in te schatten en het te stoppen zodra dit is gesignaleerd. Het praten over veiligheid van de kinderen, het met een gezin (en netwerk) opstellen van een veiligheidsplan met heldere bodemeisen en het werken met motiverende gesprekstechnieken om verandering te bewerkstelligen wordt vaak uitgesteld. Het echt opheffen van onveiligheid duurt dan langer dan verantwoord en wenselijk is. Om verbetering te bewerkstelligen is een samenwerkingsverband opgericht waarin verschillende organisaties samen optrekken om professionals beter toe te rusten om onveiligheid te stoppen.

Doel van het project:

Onbekend is of de trainingen binnen het project onveiligheid opheffen zoals deze nu is vormgegeven professionals daadwerkelijk helpt om onveiligheid te stoppen. Dit project richt zich daarop op het beoordelen van de inhoud van de trainingen en het in kaart brengen van verandering in kennis, vaardigheden en houding van professionals na het volgen van de trainingen en van de voor implementatie en borging benodigde randvoorwaarden.

Hoe gaan we dit bereiken?

Er wordt een werksessie voor cliƫntenraden georganiseerd over het project onveiligheid opheffen. Daar wordt de inhoudt van de training besproken en input van cliƫnten opgehaald. Ook wordt er middels een case study nagegaan welke factoren een rol spelen bij de toepassing van de getrainde vaardigheden en welke verschillen daarin zijn tussen organisaties. Men wordt gevraagd welke getrainde vaardigheden zij in de praktijk brengen en welke onderdelen uit het project (de trainingen/implementatie) eraan bijdragen om dat te doen. Om de verandering in vaardigheden bij professionals die de trainingen gevolgd hebben in kaart te brengen, wordt een veranderingsonderzoek verricht (met behulp van een zelfreflectie instrument).

Samenwerkingspartners:

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA).

Gepubliceerd door  AKMI 9 juli 2018