Hogeschool van Amsterdam

Nieuwe vaardigheden jeugdverpleegkundige – centrale zorgverlener (CZV)

(KIEM-project)

Project

Eén op de vijf kinderen en jongeren in Amsterdam heeft overgewicht of obesitas. Dit kan op de korte en lange termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De gemeente Amsterdam investeert daarom in het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen middels de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).

De AAGG kent verschillende onderdelen. Eén daarvan is de begeleiding van gezinnen met kinderen met morbide obesitas door de jeugdverpleegkundige vanuit de Ouder en Kind Teams (OKT). De jeugdverpleegkundige is daarbij de centrale zorgverlener (CZV) en coördineert de hulp rond het gezin en aan het kind. Dit is een nieuwe rol die nieuwe competenties van hen vergt. Niet langer draait de jeugdverpleegkundige alleen spreekuur voor ouders om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen. Als CZV werkt de jeugdverpleegkundige samen met andere disciplines rond het gezin, heeft een blijvende lerende attitude, heeft een flexibele houding en stelt het zelfmanagement van gezinnen centraal. Daarnaast vraagt deze nieuwe rol om nieuwe competenties zoals regie voeren, delegeren en creatief denken.

Taakstelling van het project:

De gemeente Amsterdam wil inzicht krijgen in de kwaliteit van de CZV en de factoren die hierop van invloed zijn. Deze kennis zal worden benut om de opleiding aan (toekomstig) professionals te verbeteren. Dit betreft de volgende opleidingen: 1. Leerexpeditie Jeugd Gezondheidszorg AAGG voor jeugdverpleegkundigen, 2. Minor Kind binnen de opleiding verpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), 3. Uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (HvA). 

Onderzoeksmethode:

Zowel centrale zorgverleners als een diversiteit aan ketenpartners zullen worden geïnterviewd. Daarnaast zullen ook enkele opleiders worden geïnterviewd. 

Verwachte producten:

  • Rapport namens alle projectpartners
  • Kort artikel in vakblad voor jeugdprofessionals
  • Factsheet do’s en don’ts voor CZV
  • Lijst met benodigde kerncompetenties CZV
  • Input voor onderwijs
  • Afsluitende bijeenkomst voor brede groep OKT professionals
  • Onderbouwing voor de continuering van de ‘beleidsregel CZV’ en de borging van deze beleidsregel in de Zorgverzekeringswet

Samenwerkingspartners:

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD Amsterdam, de gemeente Amsterdam, de opleiding verpleegkunde van de HvA en het speerpunt Urban Vitality.

Gepubliceerd door  AKMI 28 november 2017