Hogeschool van Amsterdam

Regulering

Cursus

Tijdens de module Regulering leert u hoe met behulp van regulering - of juist deregulering - de kwaliteit van de juridische dienstverlening kan worden verbeterd.

Master Legal Management
Naam module: Regulering
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 14 september 2017 t/m 16 november 2017
Tijdstip: Donderdagavond
Toetsvorm: Schriftelijke toets
Studiebelasting: 112 uur
Kosten: € 1200,- exclusief btw

Regulering is niets meer en minder dan regels stellen; een breed begrip dat gaat over wetgeving, gemeentelijk beleid, maar ook over gedragscodes en interne regelingen. In deze module gaat het om de verschillende regels die impact hebben op een organisatie. Een professional die (mede)verantwoordelijk is voor de organisatie van juridische dienstverlening moet iets met deze regels doen.

De verschillende niveaus en wijzen van (zelf-)regulering worden aan de hand van praktijkcases en best practices behandeld. Iedere week wordt regulering vanuit verschillende invalshoeken door meerdere docenten benaderd. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe kan de juridische professional verbeteringen doorvoeren in de kwaliteit, snelheid en kosten van juridische (werk)processen?
 • Wat is de balans tussen regulering en deregulering, tussen centrale en gereguleerde aansturing en de autonomie en vrije keuzeruimte van de juridische uitvoerders?
 • Hoe geef je regels en richtlijnen vorm en implementeer je ze vervolgens?
 • Met welke indicatoren kan de effectiviteit en efficiëntie van regulering worden gemeten?

Deze module is van belang voor de juridisch-organisatorische professional, die:

 • ontwikkelingen op het terrein van regulering in en buiten de eigen organisatie, die van invloed kunnen zijn op het presteren van de organisatie, moet signaleren;
 • beargumenteerde keuzes moet maken hoe regulering optimaal kan worden benut in de juridische organisatie;
 • concrete plannen moet maken om met behulp van regulering of juist deregulering verbeteringen in de juridische dienstverlening door te voeren en hiervoor steun moet verwerven;
 • een vernieuwingstraject op projectmatige wijze moet kunnen inzetten, zodat het binnen de gegeven mogelijkheden (tijd, budget, etc.) plaats kan vinden, met gebruik van inzichten in regulering op basis van best practices uit de rechtspraktijk en (inter)nationale literatuur over regulering;
 • onderzoek naar het benutten van regulering methodologisch moet verantwoorden;
 • de uitkomsten van onderzoek naar regulering moet analyseren en op basis van deze analyse conclusies en aanbevelingen moet formuleren;
 • onderzoeksuitkomsten zorgvuldig, toegankelijk en correct moet rapporteren.

Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat.

 • U kunt aangeven welke gebieden van (de)regulering doorslaggevend zijn en kunt aangeven welke actuele ontwikkelingen van belang zijn voor de juridische beroepspraktijk.;
 • U kunt aangeven wat de rol van ethiek en tuchtrecht is binnen de regelgevingspyramide.;
 • ​U bent in staat de verschillende vormen en aspecten van (de) regulering te benoemen;.
 • U bent in staat een aantal voorbeelden van (de)regulering met succesfactoren uit de praktijk te noemen.;
 • U bent in staat lessen te trekken uit best practices uit de rechtspraktijk en (inter)nationale literatuur en die vervolgens toe te passen op casussen uit de juridische beroepspraktijk.;
 • U kunt aangeven hoe de organisatie moet voldoen aan geldende wet- en regelgeving en overige normen op een wijze die past bij de strategie, verantwoordelijkheden en (financiële) mogelijkheden van de organisatie.

 

De leerdoelen worden in de handleiding van de module per week nader gespecificeerd.

Nog niet bekend. Ruim voor aanvang van de colleges wordt de literatuur verstrekt.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken,  3 uur les per week op de donderdagavond.

De beoordeling van deze module bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de module zijn voorwaarden voor deelname aan de schriftelijke toets;
 • Schriftelijke toets (afgerond cijfer 1-10).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2017