Hogeschool van Amsterdam

Juridisch Kwaliteitsmanagement

Cursus

De module Juridisch Kwaliteitsmanagement is gericht op professionals die verantwoordelijk zijn voor de juridische kwaliteit van producten, diensten en onderliggende processen.

Master Legal Management
Naam module: Juridische Kwaliteitszorg en Compliance
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 23 november 2017 t/m 1 februari 2018
Tijdstip: Donderdagavond
Toetsvorm: Eindopdracht
Studiebelasting: 112 uur
Kosten: € 1.200,- exclusief btw

Stijgende verwachtingen, ook ten aanzien van het naleven van niet-juridisch bindende normen, juridisering van de samenleving en een grotere ‘claimbewustheid’; organisaties worden gedwongen om juridisch alert te opereren en juridische kwaliteit te borgen. Dit kan het beste plaatsvinden vanuit een integraal kader, aangezien kwaliteit de uitkomst is van vele factoren waarbij geen zwakke schakels of verbindingen mogen bestaan.

In deze module gaat de aandacht uit naar juridische kwaliteitszorg binnen de publieke en private sector. Er wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen. In de publieke sector zijn overheidsorganisaties onderworpen aan het primaat van het recht, hetgeen leidt tot strenge juridische kwaliteitsnormen. Wanneer die kwaliteitsnormen niet of onvoldoende worden gehaald, kan dit leiden tot vertraging, ontevredenheid bij medewerkers en klanten, maar ook tot gerechtelijke procedures en schadeclaims. In de private sector zijn juridische dienstverleners vanuit hun cliënt- en marktperspectief uit op optimale juridische kwaliteit van hun dienstverlening. Bij suboptimale dienstverlening worden cliënten ontevreden en kan de dienstverlener marktaandeel of medewerkers verliezen aan zijn concurrenten.

In de private sector gaat het ook over (juridische) compliance in bedrijfsprocessen, zowel bedrijfsprocessen van juridische dienstverleners als compliance in bedrijfsprocessen bij ondernemingen in het algemeen en de rol van de juridische functie daarbij. In het kader van juridische kwaliteitszorg worden heldere juridische kwaliteitsnormen benoemd, juridische risico’s geïnventariseerd en geanalyseerd en waar nodig beperkt. Bij de bespreking van juridische kwaliteitszorg in de private sector wordt tevens aandacht besteed aan de rol en bevoegdheden van de externe toezichthouder, zoals autoriteiten, inspecties en tuchtrechters.

De aandacht voor kwaliteit leidt tot een preventieve of proactieve houding van de juristen. Een gerichte kwaliteitsaanpak verbetert tevens de efficiëntie en effectiviteit van processen. In deze module wordt telkens onderscheid gemaakt tussen kwaliteitszorg voor juristen in het overheids- en in het private domein. Verder worden praktische handvatten en middelen geboden om een juridisch kwaliteitszorgsysteem in een organisatie op te zetten op basis van literatuur en praktijkvoorbeelden. Er is ook aandacht voor de veranderingen in de markt van de juridische dienstverlening en de gevolgen daarvan voor de werkprocessen bij de juridische dienstverleners.

Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat.

Docenten

  • U bent in staat een ambitie ten aanzien van de juridische kwaliteit in een organisatie te formuleren die breed wordt gedragen.
  • U bent in staat nut en noodzaak van (verbetering van) een juridisch kwaliteitszorgsysteem voor uw organisatie te beargumenteren en te bepleiten voor diverse gremia.
  • U bent in staat om de juridische risico’s die voortvloeien uit de strategie en activiteiten van de organisatie te inventariseren en te analyseren, mede op basis van juridisch inhoudelijke kennis uit de juridische keuzeonderdelen en waar nodig hiervoor externe juridische expertise in te schakelen.
  • U bent in staat om een nieuw juridisch kwaliteitszorgsysteem op te zetten en in te richten of om verbetering in een bestaand systeem voor te stellen, waarbij u onderscheid maakt tussen kwaliteitszorg bij de overheid en in het private domein, in principe bij organisaties gericht op juridische dienstverlening. U maakt daarbij tevens gebruik van de kennis die u opdoet in andere blokken in deze opleiding.
  • U bent in staat de instrumenten te bedenken en werkprocessen in te richten voor het implementeren van een juridisch kwaliteitszorgsysteem, op zodanige wijze dat de maatregelen zijn geborgd in de organisatie, en rekening houdend met diverse management-, beleids- en cultuuraspecten in de organisatie en met de eisen die externe toezichthouders stellen aan juridische kwaliteitszorg.
  • U bent in staat om met behulp van de PDCA-cyclus het juridisch kwaliteitszorgsysteem te doorlopen en in te richten en waar nodig te verbeteren.

De leerdoelen worden in de handleiding van de module per week nader gespecificeerd.

  • Handleiding Juridisch kwaliteitsmanagement. 
  • Overige literatuur wordt ruim voor aanvang bekend gemaakt.

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, 3 uur les per week.

De beoordeling van deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de cursus zijn voorwaarden voor deelname aan de eindopdracht.
  • Kwaliteitszorgsysteem voor uw eigen organisatie (afgerond cijfer van 1-10).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2017