Hogeschool van Amsterdam

Verantwoord ondernemen en leren in metropolen

Responsive Entrepeneurship & Learning in Metropolitan Areas

De vier onderzoekslijnen van het onderzoeksprogramma hebben elk een eigen identiteit, gericht op de specifieke opleidingen commerciële economie, HRM/bedrijfskunde en finance & accounting. Daarnaast kent elk onderzoekslijn ook een duidelijke internationale component, om de koppeling met het onderwijs binnen de International Business School te waarborgen. De onderzoeksthema’s sluiten nauw aan bij de aanwezige expertise en wetenschappelijke discipline van de lectoren en de daaraan gelieerde docent-onderzoekers.

Kern van de onderzoekslijnen is om vanuit een economisch perspectief te kijken naar de overlevingskansen- en strategieën van ondernemingen in een steeds sneller veranderende samenleving.

Dit gebeurt vanuit drie perspectieven:

In het HBO staat professioneel vakmanschap centraal. Studenten zijn de professionals van de toekomst en leren tijdens hun opleiding over ontwikkelingen in hun toekomstige beroepenveld, waarbij ze verschillende inzichten in de dagelijkse beroepspraktijk aan elkaar leren te verbinden. Daarom worden ze actief betrokken bij het oplossen van actuele praktijkvragen in de regio omdat onderzoek doen in de praktijk de beste manier is om relevante kennis en inzichten in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten helpen ondernemers om (strategische) keuzes inzichtelijk te maken inclusief de implicaties ervan voor organisaties, werknemers en consumenten, en leidt tot toepasbare (beleids) adviezen en aanbevelingen. 

Uiteindelijk is de professional niet alleen specialist op eigen terrein, bijvoorbeeld marketing of finance, maar weet hij of zij in de dagelijke praktijk van verschillende gebieden in de bedrijfskunde gebruik te maken. Ondernemers kijken voortdurend hoe ze verschillende inzichten en capaciteiten aan elkaar kunnen verbinden. Ook bij professionals binnen een onderneming is dit een kenmerkend proces. Met name de lectoraten Gedifferentieerd HRM enCorporate Governance en Leiderschap starten bij de professional in zijn werkomgeving. 

Met het denken in business modellen kan systematisch worden nagedacht over alle verschillende elementen van een onderneming. De waarde-propositie – waar staat een onderneming voor, welke doelstellingen zijn er – wordt gekoppeld aan het financiële beleid, HR, inkoop en alle andere onderdelen van een onderneming. Ook in business modellen komen verschillende vakgebieden samen, net als bij professioneel vakmanschap. Alle lectoraten binnen onderzoeksprogramma hebben een duidelijke relatie met ondernemingen en hun business modellen. Voor het lectoraat Online Ondernemen zijn de implicaties van ICT voor business modellen zelfs startpunt van onderzoek.

In een business network gaat het om de rol van bedrijven in de triple helix, de samenwerking tussen ondernemingen, overheid en kennisinstellingen. Participatie van ondernemers is hierbij onontbeerlijk – juist de koppeling tussen praktijk, beleid en theorie is van onschatbare waarde voor effectieve economische innovatie in de regio. Willen bedrijven succesvol blijven, dan moeten ze samenwerken met verschillende stakeholders uit hun omgeving. Dit is het startpunt van het lectoraat Amsterdamse Kenniseconomie, maar het thema komt ook in beeld bij de andere lectoraten en in andere onderzoekslijnen. Zo kijkt het lectoraat HRM naar de rol die ondernemingen hebben in de sociale vragen van een wijk, het lectoraat Online Ondernemen naar collectieve (online) marketing initiatieven in winkelgebieden en het lectoraat Corporate Governance & Leadership naar de relatie tussen leiderschap en institutionele verandering in de financiële wereld.

Download hier de de samenvatting van het Onderzoeksprogramma van CAREM

Gepubliceerd door  CAREM 3 juni 2015