Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Wet bescherming persoonsgegevens
Home separator Studeren aan de HvA separator Juridisch separator Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de hogeschool verplicht om de persoonlijke levenssfeer van een ieder waarvan de persoonsgegevens door de hogeschool worden verwerkt te beschermen. Dit betekent dat de gegevens alleen voor bepaalde doeleinden mogen worden gebruikt en niet zondermeer aan derden mogen worden verstrekt. Daarnaast mogen er ook geen onjuiste gegevens worden opgeslagen.

1. Regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam

De rechten van betrokkenen met betrekking tot de gegevens die over hen door de hogeschool worden bewaard zijn vastgelegd in de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam die door het college van bestuur is vastgesteld.

2. Functionaris gegevensbescherming

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De door het college van bestuur benoemde functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de bescherming van de persoonsgegevens en kan aan de beheerders van de gegevens aanwijzingen geven. Bij de hogeschool is de algemeen directeur tevens de functionaris gegevensbescherming. De contactgegevens van de algemeen directeur zijn te vinden op www.cb.hva.nl/cvb.htm.

3. Rechten betrokkenen

Elke betrokkene heeft op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam:

  • recht op inzage. Een verzoek tot inzage moet schriftelijk worden ingediend bij de beheerder van de betreffende gegevens;
  • recht op verbetering. Dit recht houdt in dat feitelijk onjuiste, onvolledige of niet de zaak dienende gegevens kunnen worden verbeterd;
  • de mogelijkheid tegen verwerking van bepaalde gegevens verzet aan te tekenen bij de beheerder van de gegevens.

4. Klachtrecht

Ongeacht het bovenstaande kunnen betrokkenen ook een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming indien zij van mening zijn dat de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam niet juist wordt nageleefd. Over de uitkomsten van het onderzoek dat vervolgens wordt ingesteld, wordt de klager schriftelijk geïnformeerd.

5. Eerste bezwaar dan beroep

Is een betrokkene het niet eens met een besluit over (de verwerking van) zijn of haar gegevens, dan kan hij of zij daar uiterlijk binnen zes weken schriftelijk bezwaar tegen maken. Het bezwaar moet digitaal worden toegestuurd aan het Loket beroep, bezwaar en klacht, met behulp van het formulier op www.hva.nl/juridisch/loket-beroep-bezwaar-en-klacht/

6. Beslissing op bezwaar

Wordt een bezwaarschrift ingediend, dan moet daar een besluit over worden genomen. Meestal noemt men dit besluit een ‘beslissing op bezwaar’. De ‘beslissing op bezwaar’ wordt altijd schriftelijk meegedeeld. Is een belanghebbende het niet eens met de ‘beslissing op bezwaar’ dan kan hij of zij daar uiterlijk binnen zes weken schriftelijk tegen in beroep bij de rechtbank Amsterdam.
De adresgegevens zijn:
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Meer informatie over de rechtbank Amsterdam is te vinden op:
www.rechtspraak.nl/gerechten/rechtbanken/amsterdam.

7. Vereisten waar een bezwaar- of beroepschrift aan moet voldoen

Bezwaar- en beroepschriften moeten niet alleen tijdig worden ingediend; zij moeten ook aan een aantal andere eisen voldoen zoals:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en bij voorkeur kopie van dat besluit;
  • de gronden van het bezwaar of beroep.

Laat een belanghebbende zich door een gemachtigde – niet zijnde een advocaat – vertegenwoordigen, dan moet aan het bezwaar- of beroepschrift een door de belanghebbende getekende volmacht worden toegevoegd.

Voldoet een bezwaar – of beroepschrift niet aan bovengenoemde voorschriften, dan loopt men de kans dat het bezwaar of beroep niet – ontvankelijk wordt verklaard.

8. Kosten procedure

Interne procedures die gevoerd worden op grond van de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam zijn kosteloos. Procedures die gevoerd worden bij de rechtbank zijn dat niet en komen – in ieder geval – in eerste instantie voor rekening van betrokkene.

9. Waar te vinden in het Studentenstatuut

De regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam is een uitwerking van artikel 6.4 van het Studentenstatuut.

10. Informatie

Informatie over de regeling bescherming persoonsgegevens Hogeschool van Amsterdam worden verstrekt door de heer mr. M.S. Tissingh van de afdeling juridische zaken (020 – 595 2735).

11. Informatie over meldingen en bestanden met persoonsgegevens

De FG beheert de meldingen. Deze zijn door iedereen in te zien. De beheerders of andere daartoe speciaal aangewezen medewerkers geven op verzoek nadere informatie over de gegevensverwerking en zijn ook degenen bij wie een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of verzet kan worden gedaan.De volgende meldingen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gedaan:

verwerking beheer betrokkenen
personeelsadministratie personeel en organisatie medewerkers
aansluitprogramma vo-hbo instroommanagement hva studenten
aansluitprogramma roc-hbo roc studenten
volg plus studentenvolgadministratie studenten
cameratoezicht services en gebouwen alle gebruikers gebouwen
incidenten registratiesysteem services en gebouwen studenten en medewerkers
LDAP-gebruikersdatabase IT&V LDAP-beheer studenten, medewerkers en gasten
fotodatabase studentendatabeheer studenten
RBS paramedische opleidingen bedrijfsbureau paramedische opleidingen relaties, studenten, medewerkers
RBS ALO bedrijfsbureau ALO relaties, studenten, medewerkers
LDAP-gebruikersdatabase universiteitsbibliotheek UvA studenten, medewerkers en gasten