Hogeschool van Amsterdam

Visuele beperkingen

Visuele beperkingen: stoornissen, waarbij het zicht beperkt wordt of compleet wegvalt. Voorbeelden: glaucoom, retinitis pigmentosa, blindheid of kokerblik.

Kenmerken

Minder scherp zien, beperkt gezichtsveld, beperkte diepte-inzicht, beperkte kleurwaarneming en beperkte licht- donkeraanpassing.

Gevolgen

Problemen met communicatie (missen van non-verbale communicatie), veiligheid, oriëntatie, lezen, schrijven, hanteren/gebruiken van bepaalde voorwerpen.

Er kunnen vooral problemen ontstaan bij schriftelijke activiteiten tijdens de studie, zoals tentamens en werkstukken maken, maar ook bij gebruik van computers, het volgen van colleges en deelname aan practica of werkgroepen. Door goede voorbereiding en kennis van de beperkingen van de student kunnen veel van deze problemen voorkomen worden. Doordat niet alleen het studeren met een beperking extra moeite kost, maar ook gewone dagelijkse dingen, hebben veel studenten ook last van energieproblemen.

 • Computeraanpassingen, zoals brailleleesregel en brailleprinter, spraaksyntheseapparatuur en een beeldschermloep
 • Schrijfhulpmiddelen, zoals een reading pen (www.readingpen.nl)
 • Individuele studieruimte met aangepaste computer en bijvoorbeeld extra licht of mogelijkheid voor spraaksynthese en vergrotingssoftware
 • Digitale agenda
 • Voicerecorder gebruiken voor het maken van aantekeningen
 • Gesproken studieboeken

 • Extra begeleiding
 • Studiemaatjes om notities te maken of stof voor te lezen
 • Extra pauzes
 • Advies van een deskundige
 • Vast aanspreekpunt voor roosterwijzigingen, eventueel hulp bij vinden lokalen
 • Afspraken over practica, zoals extra begeleiding en handelingen die niet uitgevoerd kunnen worden mondeling beschrijven
 • Eventueel een vervangende opdrachten
 • Informatie van de opleiding via de mail
 • Extra begeleiding bij stage

 • Lichaamstaal wordt niet of in mindere mate waargenomen
 • Spreek duidelijke taal, stel heldere vragen, informeer en adviseer helder
 • Gebruik passende toonzetting. Zo kunnen misinterpretaties voorkomen worden.
 • Stof digitaal aanleveren: mail informatie/namen/adressen door zodat student deze m.b.v. eigen vergrotingssoftware goed kan lezen
 • Op tijd aanleveren van boekenlijst (omzetten in braille/gesproken boek/digitale vorm)
 • Geef toelichting bij plaatjes
 • Geef samenvatting van colleges en bijvoorbeeld video’s
 • Geef extra tijd om te lezen
 • Mogelijkheid tot mondeling toelichten en ingesproken stukken inleveren
 • Presentatie geven i.p.v. werkstuk schrijven
 • Opdrachten in delen maken
 • Diagnostische toetsmogelijkheden (een proeftoets maken om bijvoorbeeld te kijken hoe er wordt gevraagd, om je aanpassingen uit te proberen en om delen van de stof te toetsen)

 • O.a. extra tijd, vergrote letters, individuele ruimte, spraakherkenning, spraaksynthese

 • Zorg dat betrokkenen weten dat jij een visuele beperking hebt door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van de officiële begeleiders. Zorg dat de docenten vooraf zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij met jouw beperking rekening kunnen houden
 • Vraag aan een medestudent aantekeningen (vergroot) te mogen kopiëren
 • Maak duidelijk afspraken over informatievoorziening (bijvoorbeeld per e-mail), vraag bijvoorbeeld de docent aantekeningen te mailen
 • Vraag bij colleges, presentaties e.d. waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt om een samenvatting of toelichting vooraf
 • Gebruik een voicerecorder voor het maken van aantekeningen
 • Vraag zonodig of je schriftelijke tentamens mondeling kunt doen
 • Onderzoek in hoeverre je handicap een belemmering kan zijn in het uitoefenen van de beroepsmogelijkheden. Zoek bijvoorbeeld een stageplek waar duidelijk de mogelijkheden en beperkingen naar voren kunnen komen
 • Inventariseer/realiseer toegankelijkheid van de opleiding en eventuele stageplek
 • www.visio.org/home expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
 • www.dedicon.nl (levert onder meer luisterboeken op cd en toegankelijke tekstbestanden via internet)
 • www.nvbs-jongeren.nl (belangengroep Slechtziende en Blinde studenten)

Filmpje gemaakt door Dana Nentjes van Folia.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 3 november 2016