Hogeschool van Amsterdam

Functiebeperkingen

Wat verstaan we onder een functiebeperking?

Een functiebeperking is een beperking die (meestal) chronisch van aard is en die een student belemmert in zijn functioneren.

Een functiebeperking kan tijdelijk zijn maar is meestal structureel. Slechts een deel van alle functiebeperkingen is voor anderen zichtbaar. Een overzicht:

  • visuele beperkingen (bijvoorbeeld blindheid, kokerblik);
  • auditieve beperkingen (bijvoorbeeld slechthorendheid, doofheid);
  • motorische beperkingen (bijvoorbeeld dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI);
  • psychische beperkingen (bijvoorbeeld angststoornissen, depressie, eetproblemen);
  • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijvoorbeeld dyslexie,autisme en AD(H)D)
  • beperkingen als gevolg van chronische ziekte (bijvoorbeeld reuma, suikerziekte, ziekte van Crohn, ME/CVS, astma).

Hieronder een overzicht van functiebeperkingen met hun algemene kenmerken, tips, mogelijke voorzieningen/aanpassingen en links voor verdere informatie.

Let op: aan de genoemde voorzieningen/aanpassingen kunnen geen rechten worden ontleend. Per situatie en per student gaat het om maatwerk waarbij, zoals gesteld in de Algemene Wet Gelijke Behandeling, rekening gehouden wordt met het feit dat een aanpassing/voorziening geschikt en noodzakelijk moet zijn en geen onevenredige belasting voor de opleiding vormt.

AD(H)D

Astma en allergie

Auditieve beperkingen (gehoorstoornissen)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Chronische ziekte

Dyslexie

Motorische beperkingen

Psychische problemen

Visuele beperkingen

Gepubliceerd door  Studentenzaken 16 maart 2017