Hogeschool van Amsterdam

Loket Beroep, Bezwaar en Klacht

Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, zijn er een aantal mogelijkheden om daar wat aan te doen. Je kunt als student, ook aanstaand of voormalige studenten, bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht terecht (Loket BBK).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een beroep, een bezwaar of een klacht:
Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een orgaan of medewerker van de hogeschool, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit van een orgaan (bijvoorbeeld CSA of de examencommissie).
Er zijn verschillende regelingen van toepassing op jouw specifieke situatie en er gelden verschillende procedures. Hieronder lees je de uitleg over deze regelingen.
Via de formulieren van het digitale Loket kun je een keuze maken voor de afhandeling van je beroep, bezwaar of klacht. Het loket BBK behandelt zelf geen zaken. de medewerkers van het Loket beoordelen wat er met de kwestie moet gebeuren en zendt de zaak door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan of de aangewezen afdeling of persoon.
Daarnaast verzorgt het Loket de administratieve ondersteuning van het College van Beroep voor de Examens (CBE) en de Geschillenadviescommissie (GAC). Je kunt het Loket van maandag t/m vrijdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur bereiken voor vragen via telefoonnummer 020- 595 3373/74.

Termijn van indienen

De termijn voor het indienen van een beroep of bezwaar is zes weken na de datum van het besluit. Om je te ondersteunen bij het indienen is een digitaal formulier ontwikkeld. Dit formulier tref je onderaan deze pagina. Je kunt uitsluitend een beroep, bezwaar of klacht indienen via deze weg. Heb je iemand die jouw zaak behartigt als gemachtigde kan deze dit namens jou indienen. De gemachtigde heeft dan jouw inloggegevens nodig omdat het systeem dan de gegevens kan ophalen uit SIS.
 Je vult het formulier volledig in en stuurt alle bijlagen mee (in ieder geval het besluit mét daarop duidelijk zichtbaar de datum van dit besluit). Bij het indienen van een beroep- of bezwaarschrift gelden een aantal formele vereisten.

Voordat je een beroep- of bezwaarschrift indient kun je dit natuurlijk ook bespreken met een studieadviseur, studentendecaan of examinator (docent). Houd wel goed de termijn van zes weken in de gaten! Het te laat indienen van een beroep- of bezwaarschrift heeft bijna altijd tot gevolg dat het inhoudelijk niet kan worden beoordeeld. Het beroep- of bezwaarschrift wordt dan in veel gevallen "kennelijk niet-ontvankelijk verklaard" en kan niet meer in behandeling worden genomen.

Beroepen worden behandeld door het College van Beroep van de Examens (CBE). Je dient een beroepschrift in bij het CBE als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit van de examinator (docent) of de examencommissie. Een besluit is een individuele beslissing die op alleen jou van toepassing is. Denk aan beslissingen met betrekking tot het weigeren van een vrijstelling, het negatief bindend studieadvies, fraude, tentamen- en examenuitslagen (cijfers), toelating tot tentamens of extra herkansingsmogelijkheden. Het Loket neemt uitsluitend beroepschriften in behandeling als deze gaan over een besluit van de examencommissie of examinator (beoordeling van de docent). Op het besluit (behalve bij beoordelingen in SIS) dat je ontvangt staat onderaan vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het CBE. Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de examencommissie of de examinator, dan kun je geen beroep instellen bij het CBE, bijvoorbeeld als je niet kan deelnemen aan tentamens omdat je je niet ingeschreven hebt. Dan moet je eerst een verzoek indienen bij de examencommissie, om bijvoorbeeld alsnog het tentamen af te mogen leggen. Neem hiervoor contact op met de examencommissie van jouw opleiding. De contactgegevens van de examencommissie zijn te vinden op het intranet.

Meer informatie over deze beroepsprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut en op de website van het CBE.
Beroep kun je indienen door middel van de formulieren in het het onderste uitklapmenu.

Bezwaren worden behandeld door de geschillenadviescommissie (GAC). De bezwaarprocedure bij de GAC staat open voor studenten die zich willen beklagen over een besluit genomen door of namens het College van Bestuur. Een besluit is een individuele beslissing, bijvoorbeeld op een verzoek. Hieronder vallen ook de beslissingen van een faculteitsdecaan en de Centrale Studentenadministratie (CSA). Het gaat bijvoorbeeld om beslissingen met betrekking tot (tussentijdse) in- en uitschrijvingen, studiekeuzecheck, wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, ordemaatregelen of het niet toegekend krijgen van financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling. Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de CSA of de faculteitsdecaan, dan kun je geen bezwaar instellen bij de GAC. Je zult dan eerst een verzoek moeten indienen bij de CSA of de faculteitsdecaan.

Op het besluit dat je krijgt staat onderaan vermeld dat je in bezwaar kunt gaan bij de GAC. Voor het indienen van een verzoek bij de faculteitsdecaan, kun je contact opnemen met jouw opleiding. Een verzoek bestemd voor de CSA kun je wel indienen via deze website. Gebruik daarvoor het laatste formulier onderaan deze pagina. Dit verzoek komt rechtstreeks binnen bij de CSA en zij dragen zorg voor afhandeling hiervan. Heb je vragen over de afhandeling van jouw verzoek, dan kun je deze stellen aan de CSA via 020-595 14 01. Het Loket BBK verstrekt geen informatie over de afhandeling van verzoeken.

Als je een klacht hebt over de hogeschool, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de desbetreffende medewerker, afdeling of opleidingsmanager. Leg je klacht uit en vraag om een gesprek of een schriftelijke reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het Loket BBK. Voor het indienen van je klacht is een digitaal formulier ontwikkeld en tref je aan op deze pagina. Je kunt uitsluitend een klacht indienen via dit formulier. Je vult het formulier in en stuurt alle bijlagen mee.
Het Loket registreert jouw klacht en stuurt deze door aan de desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling, met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Betreft het een klacht tegen de faculteitsdecaan dan neemt het College van Bestuur deze klacht in behandeling.
Voor vragen kun je dan terecht bij desbetreffende opleiding(smanager), faculteitsdecaan of afdeling.

Het Loket behandelt geen klachten over ongewenst gedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Heb je hiermee te maken, dan kun je voor hulp en advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de hogeschool. Studenten die zich willen beklagen over de toepassing van de privacyreglementen kunnen hiervoor een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Meer informatie over deze klachtenprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut.

Gebruik voor het indienen van een beroep of bezwaar uitsluitend onderstaande linken. Je (of jouw gemachtigde) logt in met je HvA ID en er zijn al gegevens ingevuld. Als je het formulier verder goed invult en de gevraagde bijlagen toevoegt, voldoet je beroep of bezwaar in principe aan de daaraan gestelde eisen. Controleer je gegevens goed en druk op ‘submit’. Je ontvangt een automatische bevestiging dat je beroep of bewaar goed is aangekomen bij het Loket. Daarin vind je een toegewezen zaaknummer, bewaar dit zaaknummer goed.

 

Formulieren

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 1 november 2018