Hogeschool van Amsterdam

College van Beroep voor de Examens

1. Samenstelling

Het College van Beroep voor de Examens wordt benoemd door het College van Bestuur. Het College bestaat uit maximaal vijftien leden; de voorzitter, twee plaatsvervangende voorzitters, zes leden en zes plaatsvervangende leden. Zowel studenten als medewerkers met een onderwijsgevende functie zijn lid van het College. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn jurist en hebben geen dienstverband met de hogeschool.

voorzitters:

 1. De heer mr. W. Beijk
 2. Mevrouw mr. J. K. Drewes
 3. Mevrouw mr. M. in 't Veld

Het secretariaat van het College van Beroep voor de Examens berust bij de afdeling juridische zaken.

2. Reglement van orde

De werkwijze van het College van Beroep voor de Examens is uitgewerkt in het reglement van orde. Belanghebbenden die overwegen in beroep te gaan doen er verstandig aan dit reglement - maar ook het studentenstatuut - van tevoren te raadplegen.

3. Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld

Een student als belanghebbende kan beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens, tegen (negatieve) besluiten van de examencommissie, in het kader van:

 • Afstuderen
 • Bindend Afwijzend Studieadvies (BSA)
 • Beoordeling tentamen/toets
 • extra herkansing
 • Straf wegens fraude
 • Geldigheidsduur studieresultaten
 • volgen van een studieonderdeel (onderwijseenheid)
 • volgen van een minor
 • een verzoek voor een second opinion
 • volgen van een stage
 • voorzieningen i.v.m. functiebeperking
 • vrijstelling

4. Weigering om te beslissen

Met een beslissing wordt gelijk gesteld een weigering om te beslissen en dus kan ook tegen die weigering beroep worden ingesteld bij het college van beroep voor de examens.

5. Instellen van beroep

Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend, binnen uiterlijk zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt.
Het beroepschrift moet digitaal worden toegestuurd via het formulier op Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (LoketBBK). Het Loket registreert de ontvangst van uw beroepschrift en draagt uw beroepschrift ter verdere behandeling over aan het College van Beroep voor de Examens. De ambtelijk secretaris van het College van Beroep voor de Examens is te bereiken via e-mail: cobex@hva.nl of telefonisch via het secretariaat van de afdeling juridische zaken (020-595 3391/3395).

6. Vereisten waaraan het beroepschrift moet voldoen

Het beroepschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • indien van toepassing: het studentnummer en de opleiding waarop het beroep betrekking heeft;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving en datum van het besluit waartegen het beroep is gericht en bij voorkeur een kopie van dat besluit;
 • de uitgebreide motivering van het beroep;
 • als gebruik wordt gemaakt van een gemachtigde: een ondertekende schriftelijke machtiging van belanghebbende.

7. Gronden van het beroep

In een beroepschrift moeten de gronden van het beroep worden vermeld en dat moet bij voorkeur gemotiveerd zijn. Jij als belanghebbende kan zich dus niet beperken tot de mededeling dat hij of zij het met een bepaald besluit niet eens is. Je zult moeten aangeven waarom je het er niet mee eens is en het is nuttig om een ingenomen standpunt ook met schriftelijke bewijzen te staven. Ben je het niet eens met de beoordeling van een tentamen, dan is het goed om te beseffen dat het College van Beroep voor de Examens een beroepschrift hierover in de regel slechts marginaal toetst. Het college gaat het tentamen niet zelf opnieuw beoordelen en gaat dus niet op de stoel van de examinator zitten.

8. Belanghebbende

Het college van Beroep voor de Examens biedt vooral rechtsbescherming aan studenten en extraneï. In sommige situaties is het echter denkbaar dat ook aan toekomstige studenten of extraneï of aan cursisten rechtsbescherming wordt geboden. De besluitvorming hierover berust bij het College van Beroep voor de Examens en is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn medewerkers van de hogeschool of examencommissies geen betrokkenen die bij het College van Beroep voor de Examens beroep kunnen instellen. Dit betekent dat als een examinator het bij voorbeeld niet eens is met een beslissing van een examencommissie, hij of zij daar niet tegen in beroep kan gaan bij het College van Beroep voor de Examens.

Degene die beroep instelt noemt men in de regel appellant.

9. Eerst onderzoek minnelijke schikking

Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het College van Beroep voor de Examens het beroepschrift aan het orgaan of de functionaris die de beslissing heeft genomen (we noemen deze: de verweerder) waartegen het beroep is gericht om na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. De verweerder krijgt niet meer dan drie weken de tijd om hierover te beslissen. Wordt niet binnen deze termijn beslist of blijkt geen minnelijke schikking mogelijk, dan wordt het geschil ter beoordeling voorgelegd aan het College van Beroep voor de Examens. In - naar het oordeel van het College van Beroep voor de Examens - spoedeisende gevallen kan van de termijn van drie weken worden afgeweken.

10. Geen schorsende werking

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als een belanghebbende tegen een besluit beroep heeft ingesteld, dit er niet toe leidt dat met de uitvoering van het besluit wordt gewacht. Wil men dat de uitvoering van een besluit wordt opgeschort tot over het beroep is beslist, dan is het mogelijk bij de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens een voorlopige voorziening te vragen.

11. Vereenvoudigde behandeling en verzet

In sommige gevallen kan de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens het beroepschrift onmiddellijk afdoen. Men noemt dit een vereenvoudigde behandeling. Een beroepschrift wordt bij voorbeeld vereenvoudigd behandeld als de voorzitter van mening is dat het kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. Is een belanghebbende het niet eens met het besluit van de voorzitter om het beroep vereenvoudigd te behandelen, dan kan hij of zij daar binnen vier weken nadat het besluit is toegezonden schriftelijk verzet tegen aantekenen. Het verzetschrift moet gericht worden aan de secretaris van het College van Beroep voor de Examens. Is een verzetschrift ingediend, dan wordt het beroep alsnog behandeld.

12. Versnelde behandeling en voorlopige voorziening

In de regel duurt een procedure bij het College van Beroep voor de Examens tien weken, gerekend vanaf de dag volgend op de termijn waarop het indienen van het beroepschrift is verstreken. Belanghebbenden kunnen niet altijd zo lang wachten en hebben er soms belang bij zo snel mogelijk een beslissing te krijgen. In de regelgeving wordt hierin voorzien. Belanghebbenden met een spoedeisend belan, kunnen om een voorlopige voorziening of om een versnelde behandeling vragen en verkrijgen - indien de gevraagde procedure wordt toegewezen - in dat geval snel(ler) een uitspraak over het besluit waartegen men in beroep is gegaan.

13. Mondelinge behandeling - zitting

Wordt besloten een beroepschrift mondeling te behandelen, dan worden beide partijen schriftelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn in een zitting en wordt hen de gelegenheid gegeven het woord te voeren. Wil een belanghebbende gebruik maken van deskundigen of getuigen, dan kan dat alleen als dit tenminste vijf dagen voor de zitting schriftelijk is meegedeeld aan het College van Beroep voor de Examens en de wederpartij.

ziitingen voorjaar 2018:

 • dinsdag 23 januari 2018
 • woensdag 21 februari 2018
 • woensdag 14 maart
 • maandag 26 maart 2018
 • dinsdag 17 april 2018
 • dinsdag 22 mei 2018

14. Rechtsbijstand: advocaat of gemachtigde

Belanghebbenden zijn niet verplicht om voor een procedure bij het College van Beroep voor de Examens een advocaat in te schakelen. Men kan de procedure zelf voeren of men kan zich ook door een schriftelijk gemachtigde - niet zijnde een advocaat - laten vertegenwoordigen. De kosten van de rechtsbijstand komen bij het college van College van Beroep voor de Examens steeds voor rekening van de belanghebbende.

15. Kosteloze procedure

Procedures die gevoerd worden bij het College van Beroep voor de Examens zijn kosteloos.

16. Uitspraak

Indien het beroep gegrond wordt verklaard, wordt het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk vernietigd. Het College van Beroep voor de Examens is niet bevoegd in de plaats van het geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen. Het kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het tentamen, het examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend onderzoek of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door het College van Beroep voor de Examens te stellen voorwaarden. Uitspraken van het College zijn bindend voor de student en de examencommissie. Voor de student is het wel mogelijk tegen de uitspraak van het College in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 10 januari 2018