Hogeschool van Amsterdam

Bindend Studieadvies - BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie over of een student wel of niet door mag gaan met zijn of haar opleiding.

Wat is een BSA?

Een BSA kan dus negatief of positief zijn. Is het BSA positief dan is het mogelijk om de studie te vervolgen. Bij een negatief BSA is het niet mogelijk om de studie te vervolgen aan de Hogeschool van Amsterdam.

BSA aan het einde van het eerste jaar van inschrijving

Een student ontvangt een negatief BSA als hij of zij aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 50 studiepunten heeft behaald voor onderdelen behorende tot de propedeuse.

Indien een student vrijstellingen heeft verkregen dan tellen deze resultaten mee bij de vaststelling of het minimum van 50 studiepunten is behaald. Naast de vrijstellingen moet echter wel altijd 5/6 van de resterende studiepunten van de propedeuse zijn behaald.

Een BSA wordt ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving ontvangen ook deze studenten een BSA.

BSA aan het einde van het tweede jaar van inschrijving

Een student ontvangt een negatief BSA aan het einde van het tweede jaar van inschrijving indien hij of zij het propedeutisch examen dan nog niet heeft behaald.

Versturen van het BSA

De examencommissie verstuurt het BSA naar je HvA e-mailaccount in de maand juli of augustus. Let er dus op dat je HvA e-mailaccount in juli en augustus niet de datalimiet bereikt want als de datalimiet is bereikt komt de e-mail niet aan.

Deze e-mail is dus het studieadvies als bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 van de Onderwijs- en Examenregeling. Het studieadvies is overigens ook in te zien in SIS vanaf het moment dat de e-mail is verstuurd. Je kunt hiervoor inloggen op je account in SIS. Kies “St.advies/dipl” en kies vervolgens “mijn studieadviezen”.

Waarschuwing BSA

Gedurende het studiejaar wordt een student gewaarschuwd dat hij of zij een negatief BSA kan verwachten. De waarschuwing wordt tenminste eenmaal via SIS per e-mail aan de student toegezonden. In deze waarschuwing staan ook de gevolgen van een negatief BSA vermeld.

Gevolgen van een BSA

Bij een positief BSA kan een student doorgaan met de opleiding. Een positief BSA kan inhouden dat er aan de studievoortgangseis is voldaan. De studie kan dan vervolgd worden. Daarnaast kan een positief BSA ook worden uitgebracht wanneer er niet aan de studievoorgangseis is voldaan en er persoonlijke omstandigheden zijn vastgesteld door de studentendecaan die volgens de examencommissie voldoende reden zijn om geen negatief BSA uit te brengen.

Heb je een positief BSA gekregen maar moet je nog wel je propedeuse afronden, dan betekent dit dat aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutisch examen moet zijn behaald.

Bij het verkrijgen van een negatief BSA kan een student zich niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of voor opleidingen met dezelfde propedeutische fase. Dit betekent ook dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen met ingang van het nieuwe studiejaar. Zorg ervoor dat je in dit geval op tijd bij DUO de studiefinanciering stop zet. 

Persoonlijke omstandigheden

Bij het uitbrengen van een BSA aan een student kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging moet een causaal verband bestaan. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke omstandigheden aantoonbaar moeten hebben geleid tot studievertraging. Indien zich bij jou dergelijke omstandigheden voordoen dien je je zo spoedig mogelijk bij de studentendecaan te melden. De studentendecaan adviseert de examencommissie bij een BSA indien jij je persoonlijke omstandigheden meldt.

Zo lang er sprake is van persoonlijke omstandigheden houd je uiteraard contact met de studentendecaan.

Indien de persoonlijke omstandigheden niet gemeld zijn bij de studentendecaan kan alsnog melding gemaakt worden van deze omstandigheden tijdens de gelegenheid die de student wordt geboden om te worden gehoord door de examencommissie voordat het BSA wordt uitgebracht. Bij een dergelijke late melding loopt een student overigens wel een risico dat er geen causaal verband meer kan worden vastgesteld tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging.

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Tegen een negatief BSA kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Is een student het niet eens met de beslissing van de examencommissie om een negatief BSA uit te brengen dan kan hij of zij het beroepschrift indienen bij het Loket beroep, bezwaar en klacht binnen zes weken nadat het negatief BSA kenbaar is gemaakt. De link naar het formulier vind je op de pagina van het Loket beroep bezwaar en klacht.

Is een beroepschrift ingediend bij het COBEX dan wordt onderzocht of een minnelijke schikking tussen de student en de examencommissie mogelijk is. Is een schikking niet mogelijk dan wordt het beroepschrift door het COBEX in behandeling genomen. Hangende het beroep staat de student niet ingeschreven bij de Hogeschool van Amsterdam en heeft derhalve geen recht op studiefinanciering.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 18 oktober 2017