Hogeschool van Amsterdam

Slotbijeenkomst futureproof onderwijs

‘47% van de banen in de Verenigde Staten staat op het spel; binnen 20 jaar worden die huidige banen grotendeels door computers en robots vervangen’. Met deze feiten confronteerde Ron Minnée, directeur op het ministerie van OCW, de aanwezigen in een HvA-bijeenkomst over Future Proof Onderwijs.

Hij refereerde daarbij aan een onderzoek uit 2013 van de Universiteit van Oxford. En, hoewel de Nederlandse vooruitzichten iets minder alarmerend zijn dan in de VS (CPB, Bas ter Weel, 2014), is de boodschap net zo zeer glashelder: de wereld verandert razendsnel. De inzet vanuit het ministerie bood een stevig fundament voor verdere discussies die ochtend over de bijdrage van de HvA aan deze ontwikkelingen. Oftewel: ‘Hoe kunnen wij onze studenten voorbereiden op banen die nog niet bestaan?’.

Lector Marco Snoek stelde zichzelf de vraag in hoeverre de toekomstbestendigheid van het onderwijs maakbaar is, oftewel is te sturen volgens richtlijnen en te vatten binnen kaders. Hij concludeerde na een gedegen betoog dat onderwijsontwikkelingen niet enkel voortkomen uit beleid, of op basis van ‘wetenschap’. Het gaat ook over het ontwikkelen van en openstaan voor ‘sensitiviteit’. Daarbij moet er ruimte zijn voor collega's om te kunnen experimenteren. ‘Zwerven’, zoals hij dat noemde. De mensen dichtbij het onderwijs hebben hierin een belangrijke rol. De dialoog is zijn advies opdat in gezamenlijkheid antwoorden gevonden kunnen worden op complexe vragen zoals: ‘Is dit onderwijs goed genoeg?’, en ‘Is dit onderwijs voldoende actueel?’.

Rector Huib de Jong haakte in op de conclusie van Snoek dat er met de afronding van het programma Slim eind vorig jaar (dat ook in gezamenlijkheid, door medewerking van vele medewerkers tot stand is gekomen) al een belangrijke stap is gezet. Hieruit zijn plannen voortgekomen die gaan over het vormen van professionele teams en het omgaan met een veranderende arbeidsmarkt. Die plannen zullen vanaf dit nieuwe jaar hun weg vinden binnen de organisatie.

Een sessie volgde waarin de aanwezigen met elkaar in discussie gingen over de toekomst en de veranderingen die hiervoor nodig zijn binnen de HvA (lees hier een kort verslag van deze sessie). Huib de Jong concludeerde aan het eind van de ochtend dat de HvA rekening moet houden met een grote verschuiving in de vraag van de arbeidsmarkt maar ook in de vraag van de studenten. Zij zullen meer en meer zélf regisseur worden van het opleidingstraject, dat wil zeggen dat zij hun opleiding flexibel (denk aan –digitaal- onderwijs op afstand) en modulair willen kunnen volgen. De rol van de docent zal hierdoor ook veranderen (lees meer hierover in zijn blog).

De Onderwijsconferentie op 9 april 2015 staat ook in het teken van Future Proof Onderwijs. 

24 maart 2015