Hogeschool van Amsterdam

Samenwerking met de UvA

De HvA en de UvA werken sinds 1998 samen. Deze samenwerking is er vooral op gericht studenten zo goed mogelijk te ondersteunen door het aanbieden van een breed palet aan opleidingen (en niveaus). Daarnaast vindt samenwerking plaats op andere terreinen, zoals onderzoek, valorisatie en dienstverlening.

Om de samenwerking te versterken, besloten de Colleges van Bestuur van beide instellingen per 1 september 2003 tot een structurele bestuurlijke verbinding in de vorm van een personele unie. De versterking van de samenwerking kent de volgende doelstellingen:

  • studenten van beide instellingen meer doorstroommogelijkheden bieden naar opleidingen van de (andere) instelling;
  • nieuwe opleidingen aanbieden en bestaand onderwijsaanbod vernieuwen om in te spelen op behoeften in de samenleving en vragen van studenten;
  • efficiency- en schaalvoordelen realiseren door het bundelen van krachten op het gebied van onderwijs- en studentenvoorzieningen in de meest ruime zin, om studenten efficiënt en klantgericht te kunnen bedienen, en daarnaast via kostenreductie meer middelen vrij te maken voor het primaire proces.

Op verzoek van de decanen van HvA en UvA en van de medezeggenschapsorganen van beide instellingen wordt de samenwerking tussen HvA en UvA in 2016 geëvalueerd. Centraal staat de vraag of de oorspronkelijke doelen van de samenwerking tussen HvA en UvA zijn behaald en wat, voor de komende tien jaar, de meest gewenste vorm van samenwerking tussen HvA en UvA is.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 november 2016