Hogeschool van Amsterdam

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en benoemt en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Hogeschool van Amsterdam.

De statuten zijn nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de leden van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam die op hun beurt benoemd en ontslagen worden door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht worden de inspraakorganen van Hogeschool en Universiteit van Amsterdam betrokken. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar; zij kunnen een keer worden herbenoemd. De benoeming geschiedt op basis van een  profielschets.

De leden van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam zijn uit hoofde van dat lidmaatschap tevens adviseur van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Omgekeerd is dit ook het geval bij de leden van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Dit betekent dat mevrouw Meurs en mevrouw Voskens en de heren Becker en Mols adviseur zijn van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. Voor het adviseurschap ontvangt men een vergoeding. Dit wordt toegelicht in het bestuursverslag van de hogeschool.

De Raad kent drie commissies, te weten de Audit Committee, de Commissie Onderwijs en Onderzoek en de Commissie Governance, die allen een eigen reglement hebben.

Curriculum vitae leden Raad van Toezicht

 

Lid Raad van Toezicht HvA / Adviseur Raad van Toezicht UvA

Mevrouw Barth is sinds 26 april 2014 lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam en sinds 1 mei 2013 adviseur van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Haar eerste benoemingstermijn eindigt per 1 mei 2017.

Marleen Barth (1964) studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte enkele jaren als journalist, onder meer bij dagblad Trouw, en trad in 1998 voor de PvdA toe tot de Tweede Kamer. Na deze termijn werkte zij als consultant, als voorzitter van CNV Onderwijs (2005-2008) en als voorzitter van GGZ Nederland (2008-2013). Inmiddels is zij vicevoorzitter van de KNMP. Haar politieke carrière zette zij voort als fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland (2003-2004), en als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer (sinds 2011). Verder is zij eigenaar van Marleen Barth Advies.

Hoofdfunctie:

 • Vicevoorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Eigenaar Marleen Barth Advies

Overige functies:

 • Voorzitter Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Jeugd- en Gezinsbeschermers Noord Holland
 • Voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken
 • Lid Commissie Integriteit Publieke Omroep
 • Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Haarlem
 • Voorzitter Raad van Commissarissen IZER

Lid Raad van Toezicht HvA / Adviseur Raad van Toezicht UvA

De heer De Jong is sinds 1 februari 2015 lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam en adviseur van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Zijn eerste benoemingstermijn eindigt per 1 februari 2019.

Rinse de Jong (1948) heeft sinds 2010 een eigen financieel adviesbureau, van waaruit hij diverse commissariaten vervult voor zowel commerciële bedrijven als niet-commerciële instellingen. De Jong, van oorsprong registeraccountant, was tot mei 2010 werkzaam als chief financial officer van Essent waarin hij naast de reguliere financiële zaken ook onder andere verantwoordelijk was voor risk management en IT. Daarvoor was hij onder andere CFO bij ASM International en bekleedde functies als treasurer en controller bij Reed Elsevier.

Hoofdfunctie:

 • Directeur-eigenaar Vijverhof Advies

Overige functies:

 • Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding NV (tevens voorzitter Audit Committee)
 • Lid Raad van Commissarissen USG People NV (tevens voorzitter Audit Committee)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Bakeplus Holding BV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Gasunie
 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Arnhem en Omstreken
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Toneelgroep Oostpool
 • Lid Bestuur Stichting Toneelhuis Arnhem
 • Lid Bestuur Stichting Aandelenbeheer BAM Groep
 • Lid Bestuur Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave

Lid Raad van Toezicht HvA / Adviseur Raad van Toezicht UvA

Mevrouw Minnemann (1962) is sinds 10 oktober 2016 lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam en adviseur van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Haar eerste benoemingstermijn eindigt per 10 oktober 2020.

Elisabeth Minnemann is werkzaam als directeur Internationaal bij de gemeente Den Haag. Daar is zij onder andere belast met de profilering, het stakeholdersmanagement en de communicatiestrategie van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Tussen 2009 en 2015 werkte Minnemann bij de Hogeschool Rotterdam als directeur van respectievelijk het Instituut voor Managementopleidingen en het Instituut voor Bedrijfskunde.

Minnemann studeerde Psychologie en Filosofie aan de Universiteit van Bonn. Na het behalen van haar master Psychologie in Bonn werkte zij tussen 1987 en 2000 onder meer als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Heidelberg waar zij ook promoveerde. Daarna volgden verschillende adviesfuncties in het bedrijfsleven en de publieke sector in Amsterdam en Kuala Lumpur.

Hoofdfunctie

 • Directeur Internationaal bij de gemeente Den Haag

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Wetenschap Balans, Rotterdam

Curriculum vitae adviseurs Raad van Toezicht

 

Adviseur Raad van Toezicht HvA / Lid Raad van Toezicht UvA 

Drs. R. Becker is sinds 26 augustus 2016 lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam en adviseur van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot 25 augustus 2020. Becker is voorzitter van de Auditcommittee.

Rob Becker (1965) studeerde Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Economische Wetenschappen aan Columbia University (New York), en behaalde zijn MBA op INSEAD (Fontainebleau).

Hij werkte van 1990 tot 2005 bij McKinsey in het Verenigd Koninkrijk, China, Singapore en Nederland en vervulde in die tijd verschillende functies, o.m. business analyst en engagement manager; vanaf 1999 werkte hij er als partner. Vervolgens maakte hij de overstap naar Achmea als CFO van de divisie Pensioenen; meest recent was hij directievoorzitter van divisie Directe Distributie en lid van het Achmea Groepscomité.

Overige functies:

 • Lid Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak Netwerk bv
 • Voorzitter bestuur stichting Aflatoun

 

Adviseur Raad van Toezicht HvA / Lid Raad van Toezicht UvA 

Prof. dr. P.L. Meurs is sinds 26 augustus 2016 lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam en adviseur van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft tevens zitting in de Raad van Toezicht van het Academisch Medisch Centrum (AMC-UvA), is lid van de Auditcommittee van de Raden van Toezicht en voorzitter van de Commissie Governance van de Raden. Haar eerste benoemingstermijn eindigt op 25 augustus 2020.

Pauline Meurs (1953) is socioloog en hoogleraar aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht Bestuur van de Gezondheidszorg. Zij is wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, dat postacademische leergangen en opleidingen geeft voor bestuurders, professionals, managers en toezichthouders in de gezondheidszorg.

Meurs is vanaf 1 januari 2016 tevens voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en samenleving, het strategisch adviesorgaan dat regering en parlement adviseert over thema’s op het terrein van zorg en samenleving.

Van juni 2007 tot 1 februari 2013 was Pauline Meurs lid van de Eerste Kamer en van september 2007 tot 1 mei 2015 voorzitter van ZonMW, de organisatie voor onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Van 1 februari 2013 tot 1 juli 2014 was zij lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Van 1998 tot 2008 was Meurs lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht AMC
 • Buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie (tot 14 september 2016)
 • Lid van het bestuur van het Health Insurance Fund
 • Lid van het Algemeen bestuur van de Vereniging Aegon

Adviseur Raad van Toezicht HvA / Lid Raad van Toezicht UvA

De heer Mols is sinds 1 mei 2013 adviseur van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam en lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Zijn eerste benoemingstermijn eindigt per 1 mei 2017.

Gerard Mols (1951) studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht, waar hij in 1982 ook promoveerde. Vervolgens werkte hij enige jaren als advocaat in strafzaken in Den Haag, Maastricht en Roermond, en was hij docent Strafrecht bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar Strafrecht aan de Universiteit Maastricht, waar hij in 1992 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid werd. In 2004 werd Mols benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Maastricht, een functie die hij tot september 2012 vervulde. Hij is actief als hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht aan de UM en als wetenschappelijk directeur van The Maastricht Forensic Institute.

Hoofdfunctie:

 • Wetenschappelijk directeur The Maastricht Forensic Institute
 • Hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht, Universiteit Maastricht

Overige functies:

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof in Den Bosch
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof in Den Haag
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool
 • Lid Raad van Advies Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis
 • Gasthoogleraar Universiteit van Yogyakarta
 • Secretaris Clusterbestuur parochiecluster Heibloem, Neer en Roggel

Adviseur Raad van Toezicht HvA / Voorzitter Raad van Toezicht UvA 

mr. M.S.F. Voskens is door de minister van OCW met ingang van 26 augustus 2016 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Zij is adviseur van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam, en lid van de commissie Governance van de Raden. Haar eerste benoemingstermijn eindigt op 25 augustus 2020.

Marise Voskens studeerde Rechtsgeleerdheid in Leiden, Business Studies aan de London Business School en volgde later executive management en leadership opleidingen bij INSEAD en IMEDE.

Voskens (1955) heeft brede ervaring in het internationale bedrijfsleven, en werkte onder meer in commerciële en managementfuncties bij ABN Amro en Rabobank. In 2003 koos zij voor een functie als rechter, eerst in Haarlem en sinds 2007 in Amsterdam. Tot voor kort was zij ook plaatsvervangend voorzitter van de Landelijke tuchtkamer voor Gerechtsdeurwaarders. Zij is sinds begin jaren tachtig maatschappelijk actief bij meerdere Amsterdamse culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van de VPRO.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht VPRO
 • Voorzitter bestuur Stichting Zonnehuis Muziektheater
 • Voorzitter bestuur Stichting Inkr8
 • Voorzitter bestuur Stichting PodiumT
 • Bestuurslid Stichting Don’t Hit Mama
 • Secretaris Stichting CHE
 • Directievoorzitter tIJ theaterproducties bv
 • Lid arbitragecommissie Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties /VVTP

 

 

 

 

De secretaris van de Raad van Toezicht is:

Mw. mr. drs. J.M.C. (Miek) Krol
secretaris-rvt@uva.nl
T: 020 525 3583
T: 020 525 2132

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 oktober 2016