Hogeschool van Amsterdam

Wat doet het College van Bestuur?

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. De beide instellingen worden sinds 2003 bestuurd door een gezamenlijk college, dat is gevormd via een personele unie. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de universiteit en de hogeschool.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raden van Toezicht van de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Zij treden in dienst bij een van deze twee rechtspersonen maar worden bij hun benoeming – in het kader van de intensieve samenwerking tussen de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam – tevens gerechtigd de andere rechtspersoon te besturen. Het College van Bestuur bestaat uit vier leden. Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is eerder toestemming verleend om – wat betreft de omvang van het College van Bestuur – af te wijken van het bepaalde in artikel 10.2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden hebben een volledig dienstverband. Informatie over de bezoldiging wordt verstrekt in het jaarverslag van de rechtspersoon waar het betreffende collegelid bij in dienst is getreden; dat is de Hogeschool of de Universiteit van Amsterdam.

Leden College van Bestuur

Geert ten Dam

Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

Voorzitter College van Bestuur UvA-HvA

 
Mevrouw (Geert) ten Dam is sinds 1 juni 2016 voorzitter van het College van Bestuur. 

Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam (1958) is sinds 1999 hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Daarnaast is zij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tot eind 2014 was Ten Dam voorzitter van de Onderwijsraad. Eerder was zij lange tijd rector van de Universitaire Lerarenopleidingen van de UvA en voorzitter van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen van de UvA. 

Contactgegevens

Secretaresse: Gaby Bierlee
Telefoon:  020 525 2752
E-mail: secretariaat-voorzittercvb@uva.nl

 

 • Strategie en beleid
 • Evaluatie samenwerking UvA-HvA
 • Externe relaties (nationaal en internationaal)
 • Relatie met de stad
 • Communicatie en marketing
 • Fondsenwerving
 • Alumnirelaties en Amsterdams Universiteitsfonds
 • HR-beleid UvA-HvA1
 • Diversiteitsbeleid
 • Centrale Ondernemingsraad (COR) (overlegvergadering samen met Karen Maex)
 • Lokaal overleg UvA
 • Benoemingsbeleid topkader
 • Amsterdam Economic Board2
 • Voorzitter centraal crisisteam UvA-HvA
 • Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) AB en APV 

 • Lid Raad van Toezicht van het Nationaal Onderwijsmuseum 
 • Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) 

Huib de Jong 2015

Dhr. prof. mr. H.M. (Huib) de Jong

Rector HvA en Vicevoorzitter 

 

 


De heer De Jong is sinds maart 2013 rector van de Hogeschool van Amsterdam en sinds 1 juni 2016 vicevoorzitter van het College van Bestuur.

Huib de Jong (1954) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1989 is hij bij de Universiteit Twente gepromoveerd op een proefschrift over de kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland. Aan diezelfde universiteit werd hij vervolgens in 1991 benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Na een periode als decaan van de toenmalige Faculteit Bestuurskunde, nam hij in de periode 2000-2004 zitting als lid van het College van Bestuur van de universiteit. In 2006 stapte hij over naar de Hogeschool Utrecht en vervulde daar de functie van vicevoorzitter van het College van Bestuur.

Contactgegevens

Secretaresse: Lisette Visser
Telefoon:  020 525 2127
E-mail:  secretariaatrector-hva@uva.nl

 

 • Onderwijs- en onderzoeksbeleid
 • Onderwijslogistiek
 • Benoemingsbeleid lectoren
 • Studentenbeleid, inclusief aansluiting MBO-HBO
 • Internationalisering
 • Valorisatiebeleid vanuit onderzoek
 • Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) (overlegvergadering samen met Geert ten Dam)
 • Lokaal overleg HvA
 • Onderwijsraad, Onderzoeksraad
 • Vereniging Hogescholen AV
 • Studentzaken / StudentenServices 

 

 • Voorzitter Klachtencommissie Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs
 • Plaatsvervangend lid Landelijke Commissie Gedragscode Internationaal Student in het Hoger Onderwijs
 • Hoogleraar Faculteit Management & Bestuur – Universiteit Twente
 • Lid Curatorium Internationale School voor Wijsbegeerte
 • Vicevoorzitter Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
 • Lid Raad van Toezicht Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) – Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Karen Maex

Prof. dr. ir. K.I.J. (Karen) Maex 

Rector magnificus van de UvA en vicevoorzitter

 

 


Mevrouw Maex is sinds 1 juni 2016 rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. ir. K.I.J. (Karen) Maex (1959) werd op 1 januari 2014 aangesteld als decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de UvA en van de Faculteit der Exacte Wetenschappen en de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU. Zij is tevens hoogleraar Nanomaterialen en nano-elektronica aan de UvA en de VU. Voor haar komst naar Amsterdam was Maex vicerector van de KU Leuven. Ook was zij lid van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). 

Contactgegevens

Secretaresse: Loes Slenter
Telefoon: 020 525 2774
E-mail: secretariaat-rectormagnificus@uva.nl 

 

 

 • Onderwijs- en onderzoeksbeleid
 • Onderwijslogistiek
 • Benoemingsbeleid hoogleraren
 • Studentenbeleid
 • Internationalisering
 • Valorisatiebeleid vanuit onderzoek
 • Centrale Studentenraad (CSR) (overlegvergadering samen met Geert ten Dam)
 • Senaat, Universitaire Commissie Onderwijs (UCO), Universitaire Onderzoekscommissie (UOC)
 • Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) Rectoren College

 

 • Lid Governing Board en Executive Committee van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie 
 • Lid Scientific Advisory Board van het Forschungszentrum Juelich 
 • Lid van de Governing Board van het Europees Platform Enterpreneurship Research 
 • Bestuurder van de Stichting Dutch Techcentre for Life Sciences 

 • Lid Bestuurscommissie Onderzoek – Vereniging Hogescholen
 • Voorzitter Stuurgroep Human Capital Agenda – Amsterdam Economic Board
 • Lid Regionaal overleg MBO-HBO
 • Voorzitter Stuurgroep Amsterdamse Onderwijs Opgaven
 • Lid Stuurgroep Internationaal - Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

Hans Amman

Dhr. prof. dr. H.M. (Hans) Amman

Portefeuillehouder Bedrijfsvoering UvA en Vicevoorzitter  

 De heer Amman is vanaf 1 juni 2016 portefeuillehouder bedrijfsvoering UvA en is sinds februari 2014 vicevoorzitter. 

Hans Amman (1957) begon zijn professionele loopbaan aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij na een studie en promotie in de Economie universitair docent werd bij de vakgroep macro-economie en vervolgens hoogleraar Computational Economics. Van 2000 tot 2006 was hij verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, achtereenvolgens als decaan van de Faculteit Technologie Management en als lid van het College van Bestuur. Amman was in de periode 2006-2014 vicevoorzitter en lid van College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Contactgegevens

Secretaresse: Cora Rijks
Telefoon: 020 525 6190 
E-mail: secretariaat-vicevoorzitter-cvb@uva.nl

 

 • Financieel beleid
 • Strategisch informatiebeleid (w.o. SURF)
 • Vastgoed- en huisvestingsbeleid
 • Ontwikkeling Science Park Amsterdam
 • Bedrijfsvoering algemeen
 • Arbo, milieu en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Duurzaamheid (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering)
 • Valorisatie-uitvoering incl. IXA, UvA Holding
 • Studentenhuisvesting; studentenvoorzieningen
 • Bibliotheek, media en erfgoed
 • Aansturing diensten UvA-HvA 

 

 

 • Hoogleraar Computational Economics
 • Hoofdredacteur Computational Economics (wetenschappelijk tijdschrift)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW) NV
 • Lid Raad van Commissarissen UvA Holding BV
 • Lid Raad van Commissarissen HvA Holding BV
 • Lid Raad van Commissarissen AMC Ventures Holding BV
 • Penningmeester Bestuur Stichting Pica
 • Directeur Tafelbergschool BV
 • Bestuurder HES Consultancy BV
 • Voorzitter bestuur Stichting Huisvesting Hogeschool van Amsterdam Wibautstraat 2‐4
 • Voorzitter bestuur Stichting Huisvesting Hogeschool van Amsterdam Mauritskade 11

Nico Moolenaar

Dhr. drs. N.R. (Nico) Moolenaar RA

Portefeuillehouder Bedrijfsvoering HvA

 

 

 

De heer Moolenaar is per 1 juli benoemd als lid van het College van Bestuur, waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuille Bedrijfsvoering HvA. Het betreft een tijdelijke benoeming. 

Moolenaar studeerde in de jaren zeventig af aan de VU als bedrijfseconoom en aan de Universiteit Tilburg als accountant. In zijn loopbaan had hij de (eind)verantwoordelijkheid voor de financiën in vele en uiteenlopende nationale en internationale ondernemingen. Bij een aantal bedrijven was hij ook algemeen directeur. Binnen het CvB is hij in de komende maanden belast met onder andere het financieel beleid van de HvA, vastgoed- en huisvestingsbeleid, bedrijfsvoering algemeen en valorisatie.

Contactgegevens

Secretaresse: Cora Rijks
Telefoon: 020 525 61 90
E-mail:

secretariaat-vicevoorzitter-cvb@uva.nl​​

 

 

 • Financieel beleid
 • Strategisch informatiebeleid (w.o. SURF)
 • Vastgoed- en huisvestingsbeleid
 • Bedrijfsvoering algemeen
 • Arbo, milieu en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid 
 • Duurzaamheid (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering)
 • Valorisatie-uitvoering inclusief IXA, HvA Holding
 • Studentenhuisvesting; studentenvoorzieningen
 • Bibliotheek, media en erfgoed

Zie ook:  CvB in nieuwe samenstelling van start

 

Algemene contactgegevens

Postadres
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam

Bezoekadres
Spui 21
1012 WX Amsterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 6 september 2016