Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma.

Ook een havo- of vwo-diploma oude stijl geeft recht op toelating. Er gelden geen specifieke aanvullende profieleisen.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

De deeltijdopleiding SPH gaat uit van een wisselwerking tussen praktijk en theorie. Wat je leert in de opleiding neem je mee naar je werkplek en omgekeerd breng je ervaringen uit de praktijk mee naar de opleiding. Om het grootste rendement te kunnen halen uit deze combinatie van werken en leren is het van belang dat je werkplek aan een aantal criteria voldoet.

Criteria werkplek

 

 • Je werkt tenminste 16 uur per week in een agogische functie in een welzijns- of hulpverleningsorganisatie.
 • Je hebt binnen je functie regelmatig contact met cliënten.
 • Je neemt deel aan werkoverleg.
 • De instelling geeft je ruimte om opdrachten voor de opleiding uit te voeren en steunt je bij het volgen van de opleiding en het realiseren van het  praktijkleerproces.
 • Een praktijkbegeleider met een gerichte hbo- of wo- (SPH, MWD, Psychologie, (Ortho)pedagogiek, e.d.) opleiding geeft minstens een keer per 14 dagen werkbegeleiding.
 • Bij onbetaald werk ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je de opdrachten in de praktijk uit kunt voeren.

 

De 8-uursvariant:

Als je werkzaam bent in een functie waarvan een aantal SPH-competenties aantoonbaar onderdeel uitmaakt, kun je in aanmerking komen voor de 8-uursvariant. Daarbij kun je je huidige functie blijven vervullen, aangevuld met minimaal 8 uur stage in een hulpverleningsorganisatie. Deze variant is alleen gedurende het propedeusejaar mogelijk en moet goedgekeurd worden in een intakegesprek.

 

Hoe zoek je werk?

 • advertenties in de krant (vooral de zaterdagedities)
 • websites van kranten, zoals volkskrantbanen.nl
 • internetsites van hulpverlening/welzijnsinstellingen, zoals sigra.nl

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder

Om je goed voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen kun je een voorbereidende cursus volgen bij de Hogeschool van Amsterdam. Zo’n cursus ondersteunt en stimuleert je bij het leren van de lesstof voor het 21+ toelatingsexamen.

 

Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Niet alleen om het onderwijs goed te volgen, maar ook met het oog op jouw toekomstig beroep. Je moet kunnen onderhandelen met instanties, overleg voeren met collega’s en hulpverlening bieden aan cliënten. Om als buitenlandse student toegelaten te worden tot één van onze opleidingen geldt daarom de eis dat je naast een voldoende buitenlands diploma (gewaardeerd op havo-niveau of mbo-niveau 4) in het bezit bent van een NT2-certificaat.

Op de Hogeschool van Amsterdam leidt het Taal- en Schakeltraject (TST) anderstaligen op tot Staatsexamen NT2 programma II en bereidt anderstalige aspirant-studenten voor op een studie. Kenmerkend is het aanbod van Nederlands als Tweede Taal in combinatie met hbo-studievaardigheden en schakelvakken gericht op vaktaal en vakkennis (taalgericht vakonderwijs).

Zie voor meer informatie hierover het Taal-en Schakeltraject en het Staatsexamen Nederlands.

Vooropleiding, toelaatbaarheid tot hoofdfase

Propedeuse SPH, in deeltijd, duaal of voltijd behaald aan de HvA of een andere hogeschool.

De eisen ten aanzien van werk:

 • Je werkt tenminste 18 uur per week in een erkende SPH-relevante instelling voor professionele hulp- of  dienstverlening.
 • Je bent actief betrokken bij het adviseren, begeleiden, zorg uitoefenen en behandelen van cliënten in hun leefsituatie of begeleidt mensen die deze taken uitoefenen.
 • Je moet werken binnen een organisatorische eenheid (team, staf) waarin mogelijkheden zijn voor overleg, consult en planning.
 • De instelling geeft je ruimte om opdrachten voor de opleiding uit te voeren en steunt je bij het volgen van de opleiding en het realiseren van het  praktijkleerproces.

Daarnaast moet je in de hoofdfase van de opleiding:

 • agogisch werken met cliënten binnen leefsituaties;
 • betrokken worden bij contacten met het cliëntsysteem (netwerk van de cliënt);
 • taken hebben met betrekking tot rapportage en observatie;
 • gelegenheid hebben kennis te nemen van de organisatie als geheel;
 • bij vergaderingen op diverse niveaus aanwezig kunnen zijn (ter informatie);
 • deel uitmaken van een team en teamverantwoordelijkheid dragen;
 • een praktijkbegeleider met een gerichte hbo- of wo- (SPH, MWD, Psychologie, (Ortho)pedagogiek, e.d.) opleiding hebben.

 

Studenten die de studie –na tijdelijke onderbreking- weer willen oppakken, moeten na aanmelding in Studielink rekening houden met een procedure van 6 tot 8 weken voor het opstellen van een persoonlijk studieplan in samenwerking met de instroomcoordinator, welke ter accordering voorgelegd moet worden aan de Examencommissie.

Alleen verzoeken van studenten die zich via Studielink hebben aangemeld, worden door de examencommissie in behandeling genomen. 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 augustus 2017