Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is een vierjarige voltijd bacheloropleiding.

Het eerste jaar van de opleiding is de propedeuse. Het tweede, derde en vierde studiejaar vormen de hoofdfase. Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken. In ieder blok staat een interessant en actueel thema uit de praktijk centraal, zoals Criminaliteit en Veiligheid, Arbeid en Inkomen of Integrale Schulddienstverlening.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids.

SJD is een competentiegerichte opleiding waarin het leren en de beroepspraktijk met elkaar in verbinding staan. Gedurende de vier jaar van je opleiding werk je aan het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt in de juridische beroepspraktijk. Dit betekent dat je als student zowel nieuwsgierig moet zijn naar de juridische puzzels als naar de achtergronden van de mensen die bij je komen.

Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Je studeert af op de beroepsproducten die je tijdens je opleiding SJD hebt gemaakt. Deze producten leg je vast in een portfolio.

Een portfolio is een map waarin je bewijsstukken uit je opleiding of de juridische praktijk verzamelt. Dit is bijvoorbeeld een rapportage voor de kinderrechter of een juridisch advies voor de oplossing van een geschil.

De klassen in het eerste en tweede jaar bestaan uit 22 studenten. Op deze wijze is er voor iedere student voldoende aandacht van de docent.

Centraal in de opleiding SJD staan praktische opdrachten uit de sociaal-juridische praktijk. Door het maken van beroepsproducten werk je aan het ontwikkelen van je competenties. Bij beroepsproducten uit de sociaal-juridische praktijk kun je denken aan:

  • Het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hiermee maak je bijvoorbeeld bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering.
  • Het schrijven van een voorlichtingsrapport. Hierin beschrijf je, als taakstraf coördinator, een zaak voor de leerplichtambtenaar.
  • Het maken van een schuldsaneringsplan. Bijvoorbeeld voor cliënten met grote schulden bij de schuldhulpverlening.
  • Het schrijven van een klachtenbrief.
  • Als leerplichtambtenaar een verslag schrijven over een huisbezoek of een proces verbaal opstellen.
  • Het maken van een individueel coachings-/trajectplan bij het jongerenloket van de gemeente waarmee werkloze jongeren weer aan het werk geholpen kunnen worden.
  • Het adviseren van cliënten bij de vakbond bij dreigend ontslag of arbeidsongeschiktheid.
  • Het bijstaan van asielzoekers in de asielprocedure bij VluchtelingenWerk.
  • Het geven van voorlichting over nieuwe wet- en regelgeving en beleid bij gemeenten of juridische organisaties.
  • Een bemiddelingsgesprek voeren bij geschillen tussen huurders. Bijvoorbeeld bij een woningbouwcorporatie.

Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider (slb’er) toegewezen. Je bespreekt met jouw slb’er je studievoortgang, ambities en eventuele studieproblemen. Daarnaast ondersteunt je slb’er je tijdens groepsbijeenkomsten, bij het ontwikkelen van studievaardigheden en bij het opbouwen van je portfolio.

Tijdens je opleiding SJD speelt taal bij nagenoeg alle vakken een belangrijke rol. Er wordt daarom van je verwacht dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. We adviseren studenten die moeite hebben met taal om zich daarop goed voor te bereiden voordat de opleiding van start gaat. Ben je eenmaal begonnen met de opleiding SJD, dan kun je je inschrijven voor een  cursus taalondersteuning.

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 14 juli 2016