Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Frans biedt een flexibel studieprogramma.

Het is bijvoorbeeld mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, je werkervaring en de tijd die je extra kunt investeren.  Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd  aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Als je veel vrijstellingen hebt door eerder gevolgde opleidingen kun je overwegen om studiejaar 1 en 2 in één jaar te combineren. Je moet dan wel op dinsdag en donderdag colleges kunnen volgen.

Deze opleiding kent een innovatieve opzet, waarin we gebruik maken van een digitale leeromgeving. Hier kun je alle lesmaterialen, opdrachten, proeftoetsen, voorbeeldproducten en extra (oefen)materialen (terug)vinden.  Ook zijn er mogelijkheden om sommige toetsen eerder af te leggen als je denkt die te kunnen behalen zonder de colleges te volgen.

Het studieprogramma rust op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug. 

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren

Tijdens het eerste jaar leer je hoe een adolescent zich ontwikkelt. Daarnaast volg je Beroepsopdracht 1, waarin je naar de school kijkt vanuit het perspectief van de docent. In het tweede semester bestudeer je in Beroepsopdracht 2 de basiskennis om goed les te geven. In het tweede jaar ga je bij Beroepsopdracht 3 en 4  verder met de kunst van het lesgeven: je leert kritisch gebruik te maken van een methode Frans en effectieve interactie toepassen. Bij Beroepsopdracht 5 in het derde jaar bestudeer je methoden en strategieën om passend onderwijs voor iedere leerling te realiseren. In het vierde jaar richt je je op de context van de school: hoe kun je in de les omgaan met gevoelige en actuele onderwerpe. De bestudeerde theorieën over didactiek, zowel algemene als vakdidactiek, en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. 

Als je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan zoek je zelf een stageplek. Soms kun je ook terecht bij een van onze opleidingsscholen. In semester 1 van jaar 1 bezoek je een school (één dag) om de opdrachten van Beroepsopdracht 1 uit te voeren. Vanaf februari in semester 2 van het eerste jaar tot het einde van je studie moet je het hele studiejaar minimaal een dagdeel per week stage lopen.

Vakkennis en Vakdidactiek

Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel basisvakken als verdiepende vakken. Je werkt aan je taalvaardigheden, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid totdat je het eindniveau hebt bereikt en hebt aangetoond met de Test de connaissance du français op niveau B2+/C1. Daarnaast werk je ook aan de deelvaardigheden; vocabulaire en grammatica en krijg je een introductie in de taalkunde.

In de literatuur en cultuur lijn bestudeer je belangrijke aspecten van de Franse samenleving en het dagelijkse leven in Frankrijk maar ook de grote lijnen van de geschiedenis. Daarnaast lees je romans, poézie en toneelstukken en leer je literaire teksten analyseren.

Naast  de aangeboden didactiek in de beroepsopdrachten volg je ook vakdidactische modulen als: Taalverwerving Theorie en Praktijk, Taakgericht Onderwijs en Intercultureel Leren.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een minor en een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Voor je je kunt inschrijven moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk voor mee informatie over de aanmeldvoorwaarden en het minorenaanbod op hva.nl/minoren

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een eindassessment. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma. Let wel dit is een beschrijving van het standaard studieprogramma zoals dat nu wordt aangeboden. 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 oktober 2017