Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

HBO-Verpleegkunde duaal

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Er gelden geen aanvullende eisen. Wel adviseren we je biologie te kiezen (als dit geen profielvak is) of de deficiëntiecursus Biologie te volgen voor een betere aansluiting.

Gesprek met werkgever

Naast een vooropleiding op het juiste niveau dienen studenten tenminste één individueel (sollicitatie)gesprek gevoerd te hebben met de toekomstige werkgever, mogelijk zal de toekomstige werkgever ook aanvullende testen afnemen. De student dient een leerwerkovereenkomst te hebben met de instelling voordat zij definitief wordt toegelaten tot de opleiding. 

Vrijstellingen

Een verzoek voor vrijstellingen kun je, per onderdeel en schriftelijk gemotiveerd, indienen bij de desbetreffende docent voor goedkeuring. Daarna beslist de examencommissie van de Faculteit Gezondheid. De uitgangspunten die de opleiding hanteert bij het geven van een vrijstelling zijn:

  • doelstellingen die de opleiding zich heeft gesteld, moeten worden gerealiseerd;
  • het is voor de student van belang dat onnodige overlappingen worden voorkomen;
  • er wordt geen vrijstelling gegeven als er meer dan vier jaar ligt tussen het afsluiten van de vorige opleiding en het begin van het volgen van deze opleiding Verpleegkunde.

Als je de leerinhoud van onderdelen van een blok al bij een andere opleiding hebt gehad en met een voldoende hebt afgerond, kun je voor die onderdelen vrijstelling krijgen. De docent van het betreffende onderdeel stelt vast of je de doelstellingen van dat onderdeel al bereikt hebt. Daarna beslist de examencommissie van de Faculteit Gezondheid. 

Bij je aanvraag moet je een of meer van de volgende stukken kunnen overleggen:

  • een diploma of getuigschrift van de gevolgde opleiding of cursus;
  • een leerplan van de gevolgde opleiding;
  • een lijst met bestudeerde literatuur;
  • een beoordeling van het betreffende onderdeel.

Hoe de procedure verder verloopt hoor je op de opleiding.

NB: Voor de stage kan geen vrijstelling verkregen worden.

Neem voor meer informatie contact op met de opleiding: 020 - 595 41 55. Voor algemene informatie over de doorstroom van mbo naar hbo kun je terecht op www.leerverder.nl .

Studenten met MBO-Verpleegkunde kunnen instromen in het tweede studiejaar van HBO-V. 

Extra toelatingsmogelijkheden

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je bij Studentenzaken vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen.

Informatie voor mbo'ers

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 juni 2017