Hogeschool van Amsterdam

Urban Education

Van startbekwame naar stadsbekwame professional in onderwijs en opvoeding

Van leraren en pedagogen in de grootstedelijke omgeving wordt veel verwacht. Zij krijgen in hun werk te maken met een zeer diverse populatie aan leerlingen, kinderen en ouders. Zij zullen steeds meer gaan samenwerken met andere professionals en met instellingen in de omgeving van het kind en de school. Dat betekent dat zij startbekwaam en ‘stadsbekwaam’ moeten zijn.

Het programma

Urban Education is het programma van de HvA waarin het urban profiel van de opleidingen op het gebied van onderwijs en opvoeding wordt aangescherpt. Dit programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Amsterdamse werkveld en andere belanghebbenden. 

In het programma staan vier aandachtsgebieden centraal: 

  1. de context van de grote stad als thema in het onderwijs
  2. omgaan met de superdiversiteit op school en in opleidingen
  3. omgaan met de diversiteit in het thuis- en leefmilieu van leerlingen
  4. de interprofessionele samenwerking van professionals

Onderzoek en profiel opleidingen

Het programma  Urban Education bouwt voort op lopend onderzoek in het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Hoe stadsbekwame professionals opgeleid moeten worden, wat studenten moeten weten en kunnen wordt gestoeld op onderzoek binnen bovengenoemde aandachtsgebieden. De inzichten zullen worden doorvertaald in een aangescherpt profiel van de opleidingen. De Pabo HvA en de Universitaire Pabo van Amsterdam zijn de eerste opleidingen van de HvA die hun curriculum recent geheel hebben vernieuwd met het profiel  ‘Leren lesgeven in de grote stad’.

Doelen

Met het programma beoogt de HvA de volgende doelen te realiseren: 

  • Profiel Urban Education per opleiding op het gebied van onderwijs en opvoeding aanscherpen
  • Systematisch en evidence/practice-based opleiden
  • Zichtbaar ontwikkel- en onderzoeksprogramma in de vorm van gepubliceerd onderzoek over good practices en in de vorm van samenwerking in programma’s met West-Europese partners.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 april 2018