Hogeschool van Amsterdam

Samenwerkingsverbanden en relaties Community Care

Het lectoraat Community Care onderscheidt in zijn programma drie onderzoekslijnen, t.w. Informele zorg en de samenwerking met professionals, Netwerkontwikkeling en – versterking en Sociale inclusie en de rol van beroepskrachten.

Rond de projecten die binnen elk van de lijnen wordt ontwikkeld wordt een consortium gevormd, waaraan zowel kennisinstellingen, praktijkinstellingen als belangenbehartigingsorganisaties deelnemen. Hieronder worden de diverse consortia weergegeven.

Onderzoekslijn 1: Informele zorg en de samenwerking met professionals

Binnen deze lijn wordt op dit moment het (UV-)onderzoek Informele zorg en diversiteit uitgevoerd. Het consortium rond dit project wordt gevormd door

 • Markant, Centrum voor mantelzorg etc, Amsterdam
 • Gemeente Amsterdam, Dienst wonen, zorg en samenleven
 • Vrijwilligersacademie, Amsterdam
 • Platform Mantelzorg, Cliëntenbelang Amsterdam
 • Sigra, Amsterdam
 • OI&S, Amsterdam
 • 1 e lijn Amsterdam
 • GGD Amsterdam

Het IS&D project wordt uitgevoerd binnen het HvA speerpuntprogramma Urban Vitality. Daarom wordt rond de uitvoering (intensief) samengewerkt met het lectoraat Ergotherapie (DG) en het onderzoekscentrum Create-it (DMCI)

Onderzoekslijn 2: Netwerkontwikkeling en – versterking

Binnen deze lijn worden twee projecten uitgevoerd c.q. ontwikkeld, t.w. onderzoek ‘Natuurlijk een netwerkcoach ’ en ‘Netwerkversterking/-ontwikkeling mensen met een licht verstandelijke beperking’.

Het consortium rond  ‘Natuurlijk een netwerkcoach ’ bestaat vooralsnog uit de landelijke organisaties Mezzo en  PCOB. Rond het (nog verder uit te werken) project  ‘Netwerkversterking/-ontwikkeling mensen met een licht verstandelijke beperking’wordt samengewerkt met:

 • Cordaan, Amsterdam
 • Amsta/Karaad
 • HvO Querido
 • MEE AZ
 • Hogeschool Leiden
 • Reclassering Amsterdam en Den Haag
 • UvT/Tranzo

Onderzoekslijn 3: Sociale inclusie en de rol van beroepskrachten

Binnen deze lijn wordt gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van een onderzoek rond Kunst en Inclusie (K&I). Rond dit project is een consortium opgericht, dat nu bestaat uit:

 • Disability Studies in Nederland
 • Vu/Emgo, leerstoel Disability Studies
 • AHK
 • St. Eiwerk, Amsterdam
 • HvO Querido
 • St. Eenhoorn, Alkmaar
 • Van der Hoeven Kliniek, Utrecht
 • HU/KSI
 • Nw Amstelrade, Amsterdam
 • St. Papageno, Laren

Omdat het onderzoek past in het speerpuntprogramma Creative Industries wordt ook rond K&I samengewerkt met DCMI en dan in het bijzonder met MediaLAB.

Binnen onderzoekslijn 3 wordt momenteel ook gewerkt aan de ontwikkeling van een binnen UV passend project rond Sport en inclusie. Hiervoor wordt nu samengewerkt met het lectoraat Youth Sport en twee lectoraten binnen DBSV. Te zijner tijd wordt ook rond dit project een breed samengesteld consortium opgericht.

Het lectoraat probeert ten behoeve van de praktijkonderzoeken binnen de minor Community Care opdrachten te verwerven bij de deelnemers aan de diverse consortia. Daarnaast wordt ook bij andere praktijkorganisaties stelselmatig geïnformeerd naar praktijkvragen. Ook hierdoor ontstaan (veelal minder structurele) samenwerkingsrelaties. Daarnaast neemt het lectoraat deel aan het landelijke Platform van lectoren op het terrein van zorg en welzijn en participeren medewerkers van het lectoraat in advies- en begeleidingscommissies.

Overige netwerken zijn:

 • Regionaal:

Wmo raad, Amsterdamse Rekenkamer, RIBW Kennemerland/Amstel en Meerlanden, AHK, HvA overige domeinen: DG,DOO,DWSV, DT en  DCMI, en tenslotte de Hogeschool Leiden.

 • Nationaal:

NVMW, Mezzo, Movisie , Gezondheidsraad, Sociaal en Cultureel PlanbureauRIVM, Platform lectoren Zorg en Welzijn, Vereniging van hogescholen ihb SAC HSAHSAO, Registerplein, Vilans, VGN, VNG, GGz Nederland, Special Arts, DSiN, Oranjefonds, WODC/Min Justitie, VWS (diverse directies), EZI, Mo Groep en tenslotte PCOB.

 • Internationaal:

Over de grenzen bestaat meer of minder intensieve samenwerkingsverbanden met Plantijn Hogeschool (Antwerpen), HOGent, Similes Vlaanderen, Vlaams Expertisecentrum Dementie, Universiteit Antwerpen, Universiteit Leuven en Universiteit Gent, Socialstyrelsen, Hochschule Bremen.

Gepubliceerd door  AKMI 11 juni 2015