Hogeschool van Amsterdam

Loket Beroep, Bezwaar en Klacht

Je wilt in beroep gaan tegen een besluit van de examencommissie of een bezwaar indienen bij een ander orgaan van de Hogeschool? Je hebt een klacht met betrekking tot ongewenst gedrag, misbruik van persoonsgegevens of over een betrokkene bij de Hogeschool van Amsterdam? Je wilt een klacht indienen met betrekking tot de gedragscode internationale studenten?

Het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht

Iedere student of extraneus (ook aanstaand of voormalig) kan bij het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht (Loket) terecht met een klacht, een beroep of een bezwaar. Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, zijn er een aantal mogelijkheden om daar wat aan te doen.

Er is een onderscheid tussen een klacht, een bezwaar of een beroep:
Een klacht heeft betrekking op een gedraging van een orgaan of medewerker van de hogeschool, terwijl een bezwaar of beroep alleen kan worden ingediend tegen een besluit.
Klachten kunnen gaan over diverse onderwerpen. Klachten worden in behandeling genomen door een opleidingsmanager of afdelingshoofd. Het loket neemt echter geen klachten in behandeling die betrekking hebben op ongewenst gedrag. Studenten die een dergelijke klacht indienen worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon.

Op verschillende situaties zijn verschillende regelingen van toepassing en gelden verschillende procedures. Hieronder wordt uitleg gegeven over deze regelingen.

Via dit digitale Loket kun je een keuze maken voor de afhandeling van je klacht, beroep of bezwaar. Let wel, het Loket behandelt niet zelf een ingebrachte zaak, maar beoordeelt wat er met de kwestie moet gebeuren en zendt de zaak zo nodig door aan het (wettelijk) bevoegde orgaan of de aangewezen afdeling of persoon. Daarnaast verzorgt het Loket de administratieve ondersteuning van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) en de Geschillenadviescommissie (GAC).

Je kunt het Loket telefonisch bereiken voor vragen via 020- 595 3391, 3395. Het telefonisch spreekuur is van maandag t/m vrijdag tussen 13:00 uur en 16:00 uur.

Beroep  

Beroepen worden behandeld door het COBEX. Je dient een beroepschrift in bij het COBEX als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeeld besluit van de examinator (docent) of de examencommissie. Een besluit is een individuele beslissing voor een student. Denk aan beslissingen met betrekking tot het weigeren van een vrijstelling, het negatief bindend studieadvies, fraude, tentamen- en examenuitslagen (cijfers), toelating tot tentamens, extra herkansingsmogelijkheden en de uitslag van het colloquium doctum onderzoek. Op het besluit dat je ontvangt van de examinator of examencommissie, staat onderaan vermeld dat je in beroep kunt gaan bij het COBEX.

Het Loket neemt uitsluitend beroepschriften in behandeling als de examencommissie of de examinator hierover een besluit genomen heeft. Als er nog geen schriftelijk besluit genomen is door de examencommissie of de examinator, dan kun je geen beroep instellen bij het COBEX. Je zult daarom eerst een verzoek moeten indienen bij de examencommissie. Neem hiervoor contact op met de examencommissie van jouw opleiding. De contactgegevens van de examencommissie zijn meestal te vinden op het intranet (DLWO).
 

Termijn

De termijn voor het indienen van een beroep is zes weken. Bij het indienen van een beroepschrift geldt een aantal formele vereisten (van de woorden formele eisen een link maken, zodat studenten meteen kunnen doorklikken naar website van COBEX). Om je te ondersteunen bij het indienen van je beroepschrift is een digitaal formulier ontwikkeld (ben je geen student vul dan het tweede formulier in). Je kunt uitsluitend een beroep indienen via deze formulieren. Je vult het volledig in en stuurt alle bijlagen mee, in ieder geval het besluit waartegen je in beroep gaat, mét daarop duidelijk zichtbaar de datum van dit besluit.

Voordat je een beroepschrift indient, kun je dit natuurlijk ook bespreken met een studieadviseur, studentendecaan of examinator (docent). Houd wel goed de termijn van zes weken in de gaten! Het te laat indienen van een beroepschrift heeft bijna altijd tot gevolg dat je beroep inhoudelijk niet kan worden beoordeeld. Het beroep wordt dan namelijk in veel gevallen kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Meer informatie over deze beroepsprocedure kun je vinden in het Studentenstatuut (van woord studentenstatuut een link maken, zodat studenten meteen kunnen doorklikken naar website studentenstatuut) en op de website van het COBEX.

 

 

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 13 oktober 2016