Hogeschool van Amsterdam

Geschillenadviescommissie

De geschillenadviescommissie (GAC) adviseert het college van bestuur over bezwaarschriften die worden ingediend door studenten, oud-studenten of aankomende studenten of extranei. De bezwaarschriften moeten betrekking hebben op besluiten die gebaseerd zijn op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Zij mogen geen betrekking hebben op besluiten die genomen zijn door examencommissies of examinatoren. Beroepschriften tegen die besluiten worden beoordeeld door het College van Beroep voor de Examens (COBEX).

In de praktijk gaat het bij de GAC om bezwaren tegen besluiten over:

 • Bestuursbeurs
 • Collegegeld
 • In- of uitschrijving
 • Profileringsfonds
 • Schorsing (anders dan o.g.v. tentamenfraude)

De geschillenadviescommissie adviseert niet over klachten of over geschillen die berusten op het privaatrecht.

De geschillenadviescommissie gaat eerst na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. Is dat het geval, dan wordt geen advies uitgebracht. Alvorens advies uit te brengen worden de student en de vertegenwoordiger van het college van bestuur in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op het ingenomen standpunt.

De geschillenadviescommissie kan het college van bestuur adviseren het bezwaarschrift niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond te verklaren. Het college van bestuur is niet verplicht het advies over te nemen. Wordt van het advies afgeweken, dan moet worden gemotiveerd waarom dat gebeurt. Is een bezwaarmaker het niet eens met de beslissing op het bezwaar die door het college van bestuur is genomen, dan kan tegen dat besluit in beroep worden gegaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Aan procedure bij de Geschillenadviescommissie zijn geen kosten verbonden en men is niet verplicht zich door een advocaat of een gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Procedures bij de GAC worden gevoerd in het Nederlands.

Samenstelling

De GAC bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, onder wie de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. De leden worden benoemd door het college van bestuur voor een periode van drie jaar. Een lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. De leden van de GAC zijn functioneel onafhankelijk. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretariaat.

 • De heer mr. H.A. Mreijen, voorzitter 
 • Mevrouw mr. J.K. Drewes, plaatsvervangend voorzitter 
 • De heer mr. R.J.C. Bindels, lid 
 • De heer mr. S. Krizi, lid 
 • De heer mr. W. Rohlof, plaatsvervangend lid 
 • Mevrouw mr. D. Rothbarth, plaatsvervangend lid
   
 • De heer mr. O. Jungst, ambtelijk secretaris 
 • Mevrouw S.A. Leurs BBL, plaatsvervangend ambtelijk secretaris

Contact

Het secretariaat van de geschillenadviescommissie is ondergebracht bij de afdeling juridische zaken van de HvA. Het secretariaat is gevestigd op de locatie Spui 21. Correspondentie loopt via het Loket voor Beroep Bezwaar en Klacht (Loket BBK), dat eveneens is ondergebracht bij de afdeling juridische zaken.

Jaarverslag

De Geschillenadviescommissie brengt elk jaar een jaarverslag uit waarin wordt beschreven over welke zaken advies is uitgebracht en wat daar vervolgens mee is gedaan.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 17 augustus 2016