Hogeschool van Amsterdam

Bindend Studieadvies - BSA

Een bindend studieadvies (BSA) is een advies van de examencommissie over of een student wel of niet geschikt is voor de opleiding. Aan de hand van dit advies mag een student wel of niet doorgaan met de opleiding

Wat is een BSA?

Een BSA kan negatief of positief zijn. Is het BSA positief dan is het mogelijk om de opleiding te vervolgen. Bij een negatief BSA is het niet mogelijk om de opleiding te vervolgen aan de Hogeschool van Amsterdam.

Een student ontvangt een negatief BSA als hij of zij aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 50 studiepunten heeft behaald uit de propedeuse.

Een BSA wordt ook uitgebracht aan studenten die zich tussentijds uitschrijven. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving ontvangen ook deze studenten een BSA.

Belangrijke wijziging: nog maar één studieadvies

In mei 2016 heeft de HvA besloten dat studenten tijdens hun opleiding nog maar één keer een positief of negatief studieadvies ontvangen; in principe aan het einde van het eerste jaar van hun opleiding.

Studeer je Sport, Management en Ondernemen, of International Sports, Management and Business? Let dan op: bij deze leerroutes geldt deze regel niet en moet je ook in het tweede jaar 50 van de 60 studiepunten behalen om door te mogen met de opleiding (BSA-norm).

Eerder konden studenten op twee momenten een studieadvies (BSA) ontvangen: aan het einde van hun eerste jaar van opleiding én aan het einde van hun tweede jaar van opleiding. Die situatie is nu veranderd. Dit betekent dat:

  • Studenten die in studiejaar 2014-2015 gestart zijn met hun opleiding aan het einde van dit studiejaar geen studieadvies meer krijgen, ongeacht het aantal studiepunten dat zij hebben behaald. Zij hebben immers aan het einde van hun eerste studiejaar al een studieadvies ontvangen.
  • Studenten die in studiejaar 2015-2016 gestart zijn met hun opleiding in principe alleen dit jaar een studieadvies ontvangen. Er is een uitzondering mogelijk: op grond van persoonlijke omstandigheden van een student kan het studieadvies worden opgeschort naar het einde van het tweede jaar van de opleiding. De examencommissie beslist hierover.

Deze verandering volgt op recente uitspraken van het College Beroep Hoger Onderwijs (CBHO). Dat stelt dat het uitbrengen van een tweede studieadvies (positief of negatief) niet conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is. Het College van Beroep voor de examens (COBEX) van de Hogeschool van Amsterdam heeft aangegeven de lijn van het CHBO te zullen volgen.

De artikelen 7.2, 7.3 en 7.4 van de Onderwijs- en Examenregeling zijn hierop aangepast. - zie nieuwe tekst

Versturen van het BSA

De examencommissie verstuurt het BSA naar je HvA e-mailaccount in de maand juli of augustus. Let er dus op dat je HvA e-mailaccount in juli en augustus niet de datalimiet bereikt.

Deze e-mail is dus het studieadvies als bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 van de Onderwijs- en Examenregeling. Het studieadvies is overigens ook in te zien in SIS vanaf het moment dat de e-mail is verstuurd. Je kunt hiervoor inloggen op je account in SIS. Kies “St.advies/dipl” en kies vervolgens “mijn studieadviezen”.

Waarschuwing BSA

Gedurende het studiejaar wordt een student gewaarschuwd dat hij of zij een negatief BSA kan verwachten. De waarschuwing wordt tenminste eenmaal via SIS per e-mail aan de student toegezonden. In deze waarschuwing staan ook de gevolgen van een negatief BSA vermeld.

Gevolgen van een BSA

Bij een positief BSA kan een student doorgaan met de opleiding. Een positief BSA kan inhouden dat er aan de studievoortgangseis is voldaan. De opleiding kan dan vervolgd worden.

Bij het verkrijgen van een negatief BSA kan een student zich niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding of voor opleidingen met dezelfde propedeutische fase bij de HvA. Dit betekent ook dat het recht op studiefinanciering komt te vervallen met ingang van het nieuwe studiejaar. Zorg ervoor dat je in dit geval op tijd bij DUO de studiefinanciering stop zet. 

Persoonlijke omstandigheden

Bij het uitbrengen van een BSA aan een student kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. Tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging moet een causaal verband bestaan. In de praktijk betekent dit dat de persoonlijke omstandigheden aantoonbaar moeten hebben geleid tot studievertraging. Indien zich bij jou dergelijke omstandigheden voordoen dien je je zo spoedig mogelijk bij de studentendecaan te melden. De studentendecaan adviseert de examencommissie bij een BSA indien jij je persoonlijke omstandigheden meldt.

Zo lang er sprake is van persoonlijke omstandigheden houd je uiteraard contact met de studentendecaan.

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens

Tegen een negatief BSA kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). Is een student het niet eens met de beslissing van de examencommissie om een negatief BSA uit te brengen dan kan hij of zij het beroepschrift indienen bij het Loket beroep, bezwaar en klacht binnen zes weken nadat het negatief BSA kenbaar is gemaakt.

Is een beroepschrift ingediend bij het COBEX dan wordt onderzocht of een minnelijke schikking tussen de student en de examencommissie mogelijk is. Is een schikking niet mogelijk dan wordt het beroepschrift door het COBEX in behandeling genomen. Hangende het beroep staat de student niet ingeschreven bij de Hogeschool van Amsterdam en heeft derhalve geen recht op studiefinanciering.

Gepubliceerd door  Juridische Zaken 12 december 2016