Hogeschool van Amsterdam

Trends: meer lezen?

Visie voor de langere termijn op opleiden van professionals in het hoger onderwijs

Het kader waarbinnen de visie tot stand is gekomen bestaat (in ieder geval) uit een viertal courante en veelomvattende rapporten. De richting waarin de HvA de komende jaren beweegt volgt in grote lijnen de geformuleerde adviezen in deze rapporten, vandaar dat rector Huib de Jong bij de opening van dit hogeschooljaar ons het belang van deze stukken op het hart heeft gedrukt.

COMMISSIE RINNOOY KAN, ‘FLEXIBEL HOGER ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN’, 2014. 

Commissie Rinnooy

De commissie onder leiding van hoogleraar Rinnooy Kan adviseert de minister over maatregelen die de deelname aan het hoger deeltijdonderwijs, gericht op het behalen van een diploma, vergroten. Dit tegen de achtergrond dat het aantal deeltijdstudenten al jaren daalt, terwijl het overheidsbeleid is gericht op een Leven Lang Leren. Het advies, zo schrijft de commissie, heeft geen betrekking op kortdurende cursussen en trainingen die niet leiden tot door de overheid erkende diploma’s. In haar rapport adviseert de commissie het deeltijdonderwijs ‘vraaggerichter’ aan te bieden. Daardoor kan er beter worden ingespeeld op wat de markt (student, bedrijfsleven) wil: flexibeler onderwijs op inhoud (o.a. aansluiten op al verworven competenties deelnemers), vorm en organisatie.

COMMISSIE VEERMAN, ‘DIFFERENTIËREN IN DRIEVOUD’, 2010.

Commissie Veerman

De Commissie Veerman schreef in 2010 een belangrijk, richtinggevend advies dat de noodzaak van een kwaliteitsagenda voor het hoger onderwijs, onderbouwt. Hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten en hogescholen en meer differentiatie in het onderwijs, dat zijn drie kernboodschappen uit het advies. De commissie houdt een pleidooi voor een door alle betrokkenen – instellingen, studenten, overheid, werkgevers en werknemers – gedragen visie op het hoger onderwijs.

WRR-RAPPORT ‘NAAR EEN LERENDE ECONOMIE. INVESTEREN IN HET VERDIENVERMOGEN VAN NEDERLAND’, 2013.

Synopsis van WRR-rapport 90

In dit advies uit 2013 constateert de WRR dat er meer aandacht moet zijn voor het verdienvermogen van Nederland. Nederland kan zich niet langer onderscheiden op het vlak van monetair beleid, en evenmin door een eigen begrotingsbeleid, in toenemende mate een zaak van Brussel. Wat Nederland wèl kan, is investeren in goede opleidingen, goede mensen en veerkrachtige instituties.

SER-RAPPORT ‘STRATEGISCHE AGENDA HOGER ONDERWIJS, ONDERZOEK EN WETENSCHAP’, 2011.

SER Rapport

De SER levert in dit advies input voor de Strategische Agenda 2011 Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, en op het beleid dat op deze agenda is gebaseerd. De SER richt zich hierbij op enkele sociaal-economische thema’s met name vanuit het perspectief onderwijs-arbeidsmarkt.

26 januari 2015