Hogeschool van Amsterdam

Zij-instroom in Beroep (gesubsidieerd traject)

Je hebt een baan in het onderwijs, maar bent nog niet bevoegd. Het Zij-instroom in Beroeptraject (ZiB) biedt je de mogelijkheid om via een geschiktheidsonderzoek en een daarbij passend scholingstraject een bevoegdheid te krijgen als leraar in het voortgezet onderwijs.

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

 • je hebt een hbo- of wo-diploma(geen diploma lerarenopleiding2) verwant aan het vakgebied waarin je lesgeeft
 • je werkt als onbevoegd docent tweedegraads in het voorgezet onderwijs
 • je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding

1.Een uitzondering hierop zijn de opleidingen Leraar Techniek, Leraar Mens en Technologie en Leraar Horeca en Voeding. Bij deze opleidingen volstaat een mbo niveau 4 diploma.
2. Als je wel in het bezit bent van een onderwijsbevoegdheid dan is er de mogelijkheid om met de lerarenbeurs het begeleidings- en scholingstraject te bekostigen. Voor meer informatie mail naar assessment-foo@hva.nl.
 

Het geschiktheidsonderzoek

Fase 1: voorbereiding

 1. Neem contact op met de coördinator/intaker van de opleiding van jouw keuze voor het plannen van een intakegesprek. Tijdens deze intake wordt bepaald of je al over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt om in maximaal 2 jaar het Zij-instroom in Beroep traject, ook wel ZiB-traject genoemd, te kunnen afronden.
 2. Als je vakinhoudelijke kennis geen belemmering oplevert voor het starten van het traject meld je dan aan met het onderstaande aanmeldformulier. Let op: bij de aanmelding moet je een geldig identiteitsbewijs, een bachelor- of masterdiploma en de werkgeversverklaring uploaden. Houd deze documenten dus bij de hand.
 3. De school waar je werkt moet toestemming geven, laat daarom de werkgeversverklaring door je werkgever ondertekenen. Hiermee vraagt de school waar je werkt het geschiktheidsonderzoek aan en gaat akkoord met de kosten.

Bent u het bevoegd gezag van een instelling in het voortgezet onderwijs dan vraagt u bij een lerarenopleiding een geschiktheidsonderzoek aan voor de persoon die wil deelnemen aan het Zij-instroom in Beroeptraject.

Uit dit onderzoek kan blijken:

 • dat de kandidaat ongeschikt is om deel te nemen aan het ZiB traject. De betreffende persoon kan dan niet deelnemen aan het ZiB traject. De persoon zou nu nog via een reguliere (deeltijd) lerarenopleiding zijn bevoegdheid kunnen halen, maar u heeft dan geen recht  op de subsidie voor Zij-instroom in Beroep.
 • dat de kandidaat geschikt is deel te nemen aan het ZiB traject. De kandidaat mag direct ingezet worden voor de klas.

Waarom het geschiktheidsonderzoek?

Het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring via een onderzoek is verplicht (Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom). Deze wet stelt mensen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding in staat in het primair of voortgezet onderwijs te gaan werken nadat een positieve geschiktheidsverklaring is afgegeven.

Procedure

 1. Een schoolbestuur of schoolleiding vraagt een geschiktheidsonderzoek aan bij de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam
 2. Met behulp van het geschiktheidsonderzoek wordt beoordeeld of de kandidaat geschikt is om direct voor de klas te staan.
 3. Na het onderzoek wordt aangegeven welke scholing de kandidaat nog moet volgen, zodat hij/zij binnen twee jaar de bevoegdheid kan verwerven.  Hiervoor wordt een scholingsplan opgesteld.

Het onderzoek kent de volgende fasen:

 • het samenstellen van een portfolio
 • het uitvoeren van een praktijkopdracht bij de eigen school
 • een reflectiegesprek  en een criteriumgericht interview

Uitvoering

Bij dit onderzoek zijn interne en externe assessoren betrokken.

Kosten

Kosten geschiktheidsonderzoek: € 2085-.

Fase 2: Geschiktheidsonderzoek

 1. Je krijgt een uitnodiging van het ZIB-assessmentbureau om een voorlichtingsbijeenkomst over het geschiktheidsonderzoek en het portfolio bij te wonen en je ontvangt een handleiding waarin staat beschreven welke onderdelen moeten worden opgenomen in je portfolio. Het portfolio bevat in ieder geval je Eerder Verworven Compententies (EVC’s) en behaalde diploma’s. 
 2. Je start met het samenstellen van het portfolio (gemiddeld 40 uur). Na afronding stuur je het portfolio op naar het ZIB-assessmentbureau. Vanaf het inleveren van het portfolio tot het afronden van het geschiktheidsassessment duurt ongeveer 6 tot 8 weken.
 3. Het portfolio wordt beoordeeld door 2 assessoren.
 4. Het assessment wordt afgenomen door twee getrainde assessoren; één uit het scholenveld en één uit de opleiding. Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Je geeft één of twee lessen
  2. Je voert een reflectiegesprek over de gegeven lessen.
  3. Je voert een criteriumgericht interview naar aanleiding van het portfolio en de geobserveerde lessen.

Je ontvangt na afloop direct de mondelinge terugkoppeling op het assessment. Binnen 10 werkdagen ontvang je ook de bijbehorende rapportage. Bij een positief assessment ontvang je ook de geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep. Aan de hand van de geschiktheidsverklaring kan je werkgever de subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal  € 20.000.

Fase 3: De scholing en begeleiding

Nu je de geschiktheidsverklaring en de rapportage van het assessment ontvangen hebt kun je deelnemen aan het Zij-instroom in Beroeptraject bij de opleiding van je keuze. Als je het traject bij de Hogeschool van Amsterdam voortzet meld je dan hier aan.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 22 september 2016