Hogeschool van Amsterdam

Omgeving en Gezondheid i.o.

De leefstijl, het gedrag en de gezondheid van mensen wordt in hoge mate bepaald door de omgeving waarin zij leven. Die omgeving omvat niet alleen de leef-, woon- en werkomgeving, maar ook de sociale netwerken waarbinnen mensen zich bewegen, inclusief virtuele netwerken.

Toch hebben mensen andersom ook zelf invloed op die omgeving en zetten zij veranderingen in gang, zowel doelgericht als onbedoeld. Dit perspectief, uitgaand van de handelende en betrokken burger, biedt mogelijkheden om daadwerkelijk bij te dragen aan een vitale samenleving. Juist op lokaal niveau, in stedelijke leefomgeving, is de wisselwerking tussen mensen en hun omgeving het meest direct.  

Om kennis hierover nader te ontwikkelen en bruikbaar te maken voor HBO professionals en anderen, hebben de HVA en het RIVM afgesproken een bijzonder lectoraat Omgeving en Gezondheid in te stellen. Het lectoraat is onderdeel van een bredere samenwerkingsovereenkomst tussen het RIVM en de HvA. Lea den Broeder, coördinerend adviseur Integraal Gezondheidsbeleid bij het RIVM, heeft als opdracht dit lectoraat aan de HvA vorm te geven.  

Het lectoraat bestaat uit twee onderzoekslijnen:

  1. Urban health:
    de invloed van de leefomgeving in de stad op de gezondheid van mensen staat centraal.
  2. People and places: 
    we kijken naar de manieren waarop inwoners zelf (mede) vormgeven aan hun omgeving en gezondheid.

Het onderzoek richt zich allereerst op de invloed van de stedelijke leefomgeving op de gezondheid van burgers. De belangrijkste vraag is wat er gedaan kan worden om die omgeving zó vorm te geven dat deze de gezondheid bevordert. Een instrument dat hierbij van belang is, is Health Impact Assessment: dit is een methode om van te voren in te schatten welke omgevingseffecten er zijn op de gezondheid van bewoners. Juist in de stedelijke leefomgeving zijn er kwetsbare groepen, zoals mensen met een lage opleiding, ouderen of mensen met een specifieke, etnische achtergrond. Het terugdringen van (sociaal-economische) gezondheidsverschillen is een bijzonder aandachtspunt.

 

Deze onderzoekslijn richt zich op het burgerperspectief op gezondheid in de stedelijke context. De beleving en visie van wijkbewoners zelf staan centraal. Wij ontwikkelen innovatieve manieren om met betrokken burgers te werken aan een gezonde wijk met gezonde inwoners. Daarbij sluiten we aan bij lopende initiatieven en bekijken hoe die meer doorwerking kunnen krijgen. De deskundigheid en de kennis van public health experts willen we aanvullen met inbreng van burgers om te komen tot sociaal robuuste kennis, om daarmee tot input voor beleidsontwikkeling te komen die er voor de wijkbewoners ook echt toe doet.

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 23 februari 2015