Hogeschool van Amsterdam

Sprekers

De sprekers van het Nationaal Decanensymposium UvA-HvA 2016: The happy few? Zin en onzin van selectie.

Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur

Geert ten Dam

Geert ten Dam

Mevrouw (Geert) ten Dam is sinds 1 juni 2016 voorzitter van het College van Bestuur. 

Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam (1958) is sinds 1999 hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Daarnaast is zij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tot eind 2014 was Ten Dam voorzitter van de Onderwijsraad. Eerder was zij lange tijd rector van de Universitaire Lerarenopleidingen van de UvA en voorzitter van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleidingen van de UvA.

Cor Sluijter

Cor Sluijter

Cor Sluijter

Dr. C. (Cor) Sluijter is directeur van de afdeling Psychometrie en Onderzoek van Cito. Cor is psycholoog en gespecialiseerd in methoden en technieken van onderzoek. Hij is onder meer oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) die als doel heeft de kwaliteit van het examineren in Nederland te bevorderen en Fellow en bestuurslid van de Association for Educational Assessment –Europe. Hij is sinds 2005 betrokken bij discussies rond het thema selectie en de rol van toetsen daarbinnen.

Selectie aan de poort; nonsens of een goed idee?

Het lijkt op papier zo simpel: kies een paar goede criteria en stel op basis daarvan een heldere selectieregel op. Maar werkt het in de praktijk ook zo?

In deze presentatie wordt, na een klein stukje geschiedenis, stil gestaan bij de wetenschappelijke en technische achtergronden van het fenomeen selectie en het onvermijdelijke dilemma dat zich daarbij voordoet. Het vormgeven aan een transparante, uitvoerbare en acceptabele procedure is een forse uitdaging. Staan de inspanningen die men zich moet getroosten om zo’n procedure te realiseren wel in verhouding tot de veronderstelde voordelen? De presentatie heeft tot doel om toehoorders voldoende informatie te verstrekken om deze vraag te kunnen beantwoorden.

Louise Elffers

Louise Elffers

Louise Elffers

Dr. Louise Elffers is lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en universitair docent Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek richt zij zich op de inrichting van het (Nederlandse) onderwijsstelsel en de invloed van die inrichting op de schoolloopbaan van leerlingen met verschillende niveaus en achtergronden. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met schoolloopbanen van leerlingen in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) en vraagstukken rond studiesucces en uitval bij de overgang naar het hbo vanuit mbo, havo en vwo.

Kansen voor klimmers in het hbo 

Het hbo heeft van oudsher niet alleen een kwalificerende, maar ook een emanciperende functie in de samenleving. Via het hbo weten studenten uit lageropgeleide gezinnen op te klimmen op de maatschappelijke ladder. Waren het in de begintijd van het hbo vooral autochtoon Nederlandse ‘arbeiderskinderen’, nu zijn het veelal studenten met een niet-westerse achtergrond die als eersten in hun familie naar het hoger onderwijs gaan. Veel van deze zogeheten eerstegeneratiestudenten bereiken het hbo via de route vmbo-mbo-hbo. Deze studenten lijken bovenmatig te worstelen met de overgang naar het hbo: ze vallen aanzienlijk vaker uit in het eerste jaar. Louise Elffers brengt de processen in kaart die schuilgaan achter de uitvalcijfers. Door het verloop van schoolloopbanen voorafgaand aan en na de overgang naar het hbo in kaart te brengen, komen enkele knelpunten aan het licht die deze uitval in de hand lijken te werken. Deze bieden aanknopingspunten voor de verbetering van kansen voor klimmers in het hbo.

Anja van den Broek

Anja van den Broek

Anja van den Broek

Dr. Anja van den Broek is wetenschappelijk directeur van ResearchNed. Zij studeerde Onderwijskunde, in het bijzonder onderwijsbeleid en onderwijssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde op een onderzoek naar effecten van het onderwijsachterstandenbeleid. Ze houdt zich bezig met landelijk beleidsonderzoek op uiteenlopende thema’s in het hoger onderwijs: studiefinanciering en leengedrag, kwaliteit, studiekeuze, studeerbaarheid, studievoortgang, studieuitval en bèta en techniek. Daarnaast verrichtte zij een aantal studies (nationaal en internationaal) naar de mogelijkheid en onmogelijkheid van selectie in hoger onderwijs en houdt zij zich bezig met criteria voor benchmark, governance en kwaliteitsvergelijking en de waarde van dergelijke vergelijkingen. Zij heeft veel ervaring als projectleider in complexe meerjarige (monitor)onderzoeken waar beleidsimplementatie wordt gerelateerd aan effecten van dat beleid. Voorbeelden zijn onder andere de Studentenmonitor Hoger Onderwijs, de evaluatie van twee beleidsinterventies in het mbo, waarin zij verantwoordelijk is voor de effectevaluatie en de Monitor beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs. Binnen dit laatste project was zij tevens projectleider van de monitoring en effecten van de invoering van het studievoorschot in het hoger onderwijs, waarin ook de doorstroom vanuit het mbo een belangrijk aandachtspunt is. Zij verrichtte verder diverse onderzoeken waarbij de doorstroom in de beroepskolom aan de orde komt, zowel in het licht van toegankelijkheid in het hoger onderwijs (doorstroom mbo-hbo) alsook op het gebied van doorstroom in de sector bètatechniek.

Effecten beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs

Er is de laatste jaren veel veranderd in het hoger onderwijs. Zo is in 2015 het leenstelsel of studievoorschot ingevoerd. In de twee jaren daarvoor werden als gevolg van de Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs diverse maatregelen ingevoerd om de kwaliteit te verbeteren en de student op de juiste plaats te krijgen, zoals de studiekeuzecheck. Dit alles heeft gevolgen voor de deelname aan het hoger onderwijs en keuzes die scholieren en mbo-studenten maken. Bijvoorbeeld: of ze kiezen voor een selecterende opleiding, het moment waarop ze starten met een studie en zelfs OF ze gaan studeren. Anja van den Broek voert in opdracht van het ministerie van OCW de Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs uit, een onderzoek om na te gaan welke gevolgen de maatregelen hebben voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Vanuit macroperspectief gaat zij in op begrippen als toegankelijkheid en boeggolfeffect en de reactie vanuit beleid en samenleving op de huidige stand van zaken. In haar presentatie komt onder andere aan de orde hoe toegankelijkheid wordt gedefinieerd, hoe de situatie in Nederland zich verhoudt tot de landen om ons heen, voor welke groepen deelnamecijfers fluctueren, welke motieven een rol spelen bij de studiekeuze, wat de relatie is tussen studiekeuzemotieven, studiekeuze en studieuitval en in hoeverre financiële overwegingen een rol spelen bij de keuze om al dan niet te gaan studeren. Voor studiebegeleiders in het voortgezet onderwijs en in het mbo een moment van bezinning en mogelijk een inspiratie voor het leggen van nieuwe accenten. 

Johannes Visser

Johannes Visser

Johannes Visser

Johannes Visser (1988) is neerlandicus en leraar Nederlands op een middelbare school in Zaandam waar hij lesgeeft aan 3 havo, 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo. Als Correspondent Onderwijs beschrijft Johannes de school van binnenuit en denkt hij na over hoe die beter kan worden ingericht. Eerder was Johannes redacteur bij Propria Cures en hij schreef onder andere voor nrc.next. 

Beylula Yosef

Beylula Yosef (fotograaf: Ebru Aydin)

Beylula Yosef

Beylula Yosef is een 29-jarige Amsterdammer die bijna is afgestudeerd als toegepast psycholoog, haar afstudeerthema is: “onderwijscarrière van 2de generatie Eritrese- Nederlandse jongeren in Amsterdam”. Vanaf september is zij werkzaam bij het tropenmuseum als museumdocent. Ook is zij commissielid en mentor bij New Urban Collective. Verder begon ze 6 maanden geleden met twee vriendinnen een letterpress-bedrijfje dat wenskaarten drukt. Het onderwijs fascineert haar en haar droom is een inclusieve omgeving waar alle jongeren gezien worden, de ruimte hebben om te groeien en het beste uit zichzelf te halen.

Ruben Maes

Ruben Maes

Ruben Maes (dagvoorzitter)

Ruben Maes is een veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider. Hij leidt gesprekken, symposia en meerdaagse conferenties in binnen- en buitenland. In de afgelopen tien jaar heeft hij gewerkt voor diverse opdrachtgevers; Europese instellingen, ministeries, gemeenten, onderwijsinstellingen, multinationals en culturele instellingen. 


Ruben Maes' stijl kenmerkt zich door een combinatie van journalistieke scherpte en gevoel voor de sfeer van een bijeenkomst. Hij is buitengewoon vaardig in het inhoudelijk betrekken van het publiek, zonder daarbij de rode draad van het gesprek te verliezen. Het liefste denkt Maes ook mee bij de opzet en de inhoud van de bijeenkomst.  

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 30 augustus 2016