Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

GEZOCHT: Scholen voor deelname onderzoek...

GESPREKSVAARDIGHEID ENGELS

31 mrt 2015 00:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Voor mijn promotieonderzoek naar de ontwikkeling van gespreksvaardigheid Engels, ben ik op zoek naar scholen die in de periode januari – april 2016 mee willen doen met het onderzoek. Idealiter nemen minimaal twee klassen per school deel aan het onderzoek.

Achtergrond van het onderzoek

Uit onderzoek weten we dat het voor vreemde taaldocenten niet altijd makkelijk is om tijdens de taalles handen en voeten te geven aan gespreksvaardigheid. Met name het laten oefenen in levensechte situaties, waarin leerlingen communicatieproblemen het hoofd leren bieden, blijkt lastig. Daarnaast worstelen veel docenten met de vraag hoe je gespreksvaardigheid niet alleen oefent, maar ook verder ontwikkelt.

In hun toekomstig beroep, zullen Vmbo-kader leerlingen binnen de sector Commercie en Dienstverlening met regelmaat klanten in het Engels te woord moeten staan. Deze leerlingen zijn dan ook gebaat bij een effectieve didactiek die hen leert om zich in gesprekken staande te houden en op deze wijze hun beroep goed uit te kunnen oefenen.

Om deze reden is er een lessenreeks ontwikkeld waarin leerlingen oefenen met rollen die binnen hun sector veel voorkomen, te weten het voeren van instructie-gesprekken, adviesgesprekken en verkoopgesprekken met klanten. Deze lessenreeks vindt plaats binnen de beroepscontext van het (fictieve) Hotel Magnolia.

Opzet van het onderzoek

Ca. 160 leerlingen uit 3 Vmbo-kader nemen deel aan de lesreeks. Deze neemt 9 weken in beslag, en bestaat uit drie lesblokken. Elk blok beslaat drie lessen en wordt afgesloten met een gespreksvaardigheidstoets. Deelnemende klassen worden opgedeeld in drie groepen, Elke groep krijgt les op een van de volgende manieren:

 • een taalgerichte benadering
 • een betekenis-gerichte benadering
 • een combinatie van beiden.

Met dit onderzoek willen we achterhalen welke didactische benadering de gespreksvaardigheid van Kaderleerlingen het beste ondersteunt, en welke benadering deze leerlingengroep het meeste motiveert om deel te nemen aan gespreksvaardigheidsactiviteiten.

Wat vragen wij van u als school?

We zijn op zoek naar scholen die in de periode januari – april 2016 mee willen doen met het onderzoek. Idealiter nemen minimaal twee klassen per school deel aan het onderzoek. Deelname betekent het volgende:

 • De leerlingen deel aan een woordenschatmeting (ca. 15’ per klas).
 • De leerlingen vullen driemaal een motivatievragenlijst in (ca. 15’ per keer, per klas).
 • De lessen worden verzorgd door drie door ons getrainde docenten. Tijdens de lesreeks ontvangt u dus steeds dezelfde drie docenten op uw school.
 • De leerlingen krijgen les in drie kleine groepjes. Dit betekent dat we tijdens de lesperiode moeten kunnen beschikken over drie (kleine) onderwijsruimtes.
 • Tijdens de lesreeks krijgen de leerlingen 1x per week les van ons. In de derde week van elk blok, nemen zij daarnaast ook deel aan de gespreksvaardigheidstoets (ca. 20’ per leerling). Ook hiervoor zijn meerdere onderwijsruimtes nodig.

Wat ziet u ervan terug?

Meedoen heeft een aantal voordelen:

 • Leerlingen doen in korte tijd veel ervaring op met het spreken binnen de beroepscontext. Ze ontwikkelen een scala aan gespreksvaardigheidstechnieken (bv. compensatiestrategieën, betekenisonderhandeling, publieksgericht communiceren) en taalfuncties (bv. beschrijven, vergelijken, om informatie vragen en – verstrekken, instrueren, adviseren, verantwoorden en overtuigen).
 • Grammaticale onderwerpen uit het reguliere programma voorkomen zijn onderdeel van de lesreeks (bv. modale werkwoorden, connectieven, vergelijkende en overtreffende trap, voorwaardelijke wijs en taalversterkers). Dit kan tijdswinst opleveren voor de vakdocent.
 • De resultaten van de gespreksvaardigheidstoetsen kunnen worden uitgedrukt in een cijfer. Ook dit kan veel tijdswinst opleveren voor de docent.
 • De resultaten van het onderzoek verwerken we in een kort, toegankelijk rapport, waarin we concrete suggesties opnemen voor het verzorgen van gespreksvaardigheidsonderwijs op uw school. Hieraan kan desgewenst een scholing of workshop voor de vakgroep of het docententeam gekoppeld worden.
 • Na afloop van het onderzoek mag de school beschikken over de lespakketten en gespreksvaardigheidstoetsen.

Contact?

Als u aan het onderzoek wilt deelnemen, dan komen wij langs voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek, dat nog voor de zomervakantie plaatsvindt, zullen we het onderzoek verder toelichten en de eerste afspraken maken.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten, mailt of belt u dan gerust met: Eline van Batenburg