Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Bijdrage Ron Oostdam: 21-05-2014 Startconferentie Passend Onderwijs Rijnstreek

15 mei 2014 16:04 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Tijdens de Middagconferentie: 'Leren voor de toekomst, de school klaar voor Passend Onderwijs' op 21 mei aanstaande zal Prof. Dr. Ron Oostdam. Hoogleraar Onderwijsleerprocessen, Universiteit van Amsterdam; Lector Maatwerk in Leren en Instructie en onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam, de centrale inleiding verzorgen: Het begint bij de juf en mees Van onderwijzen naar leren

In deze lezing wordt ingegaan op de samenhang tussen instructie van de leerkracht, het leren van leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs. Er worden belangrijke factoren besproken waarvoor het nodige bewijs voorhanden is dat deze het leerproces van leerlingen positief beïnvloeden. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de rol van onze juffen en meesters en hoe zij invulling geven aan hun professionaliteit. Het denken en doen van leerkrachten en de kwaliteit van hun pedagogisch-didactisch handelen is doorslaggevend voor het realiseren van goed onderwijs dat is afgestemd op de individuele leerbehoeften van leerlingen.

Hoewel er de nodige verbeterpunten zijn aan te wijzen voor de onderwijspraktijk, is er op dit moment geen enkele indicatie dat het Nederlandse onderwijs aan het infuus moet vanwege een noodlijdende situatie. Desondanks wordt er vanuit de overheid sterk ingezet op het almaar beter presteren van leerlingen. Dit 'cognitief prestatiedenken' leidt ertoe dat de kwaliteit van het onderwijs in de eerste plaats wordt afgemeten aan toetsresultaten, met name voor taal, lezen en rekenen. Maar zijn deze wel een garantie voor goed onderwijs? Kwaliteit van lesgeven laat zich niet afdwingen door steeds hogere eisen te stellen aan Cito-scores. Als we niet oppassen, ondermijnt de nadruk op almaar hogere toetsprestaties de belangrijke rol en positie van de leerkracht in het onderwijsleerproces.

Steeds maar roepen dat het beter moet, gaat uit van een beperkte visie op onderwijskwaliteit en leidt beslist niet tot passend onderwijs voor alle leerlingen. Goed onderwijs is namelijk zoveel meer dan onderwijzen en leren zoveel meer dan cognitief presteren. Het primaire doel van toetsing in het onderwijs moet gericht zijn op het in kaart brengen van de vaardigheidsgroei van individuele leerlingen, waarbij rekening gehouden dient te worden met ieders mogelijkheden en kansen op verdere ontwikkeling. Dat vraagt van leerkrachten dat ze (leren) kijken naar individuele leerbehoeften, in staat zijn tot kritische reflectie op het eigen handelen en bereid zijn hun onderwijs continu aan te passen en te verbeteren.

Het volledige programma kunt u hier downloaden !