Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Betrokkenheid van ouders in breder perspectief

17 jul 2012 14:08 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op 13 juni 2012 was er in Amersfoort het landelijke congres peuterspeelzalen met als titel 'Beter Presteren; voorschoolse educatie presteert goed onder druk'. Op dit congres heeft Ron Oostdam, lector Maatwerk in leren en instructie, een plenaire lezing gegeven over ouderbetrokkenheid in breder perspectief. In deze lezing is ingegaan op recente inzichten met betrekking tot het benutten van ouders als educatieve partners. Daarbij is een duidelijk begrippenkader gepresenteerd ten aanzien van de verschillende vormen van partnerschap tussen ouders en school.

Logo

Aan de hand van praktijkvoorbeelden is geïllustreerd op welke wijze ouders meer betrokken kunnen worden bij het ontwikkelings- en leerproces van hun kind op peuterspeelzalen en basisscholen. In de presentatie zijn resultaten besproken uit het onderzoek 'Samen werken aan leren' dat de afgelopen jaren op een aantal basisscholen is uitgevoerd vanuit het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Tevens is ingegaan op het recent gestarte onderzoek naar het programma VVE Thuis voor peuters en kleuters. Dit onderzoek betreft een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Taalverwerving en taalontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en het lectoraat Maatwerk in leren en instructie.