Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onder Soep lezing door Marie-Jose Koerhuis

‘Ongewenst gedrag van leerlingen in het vmbo’

Evenement

Het blijft een punt op de agenda van veel scholen en veel docenten: lastig gedrag van leerlingen in en buiten de klas. Hoe ga je daar mee om? En misschien nog wel belangrijker, hoe kun je het voorkómen?

Marie-Jose Koerhuis

 

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000). Uitgangspunt hiervan is dat iedereen, dus ook alle leerlingen, drie psychologische basisbehoeften hebben, namelijk de behoefte aan autonomie (ik wil iets), de behoefte aan competentie (ik kan iets) en de behoefte aan sociale relaties (ik hoor erbij). De verwachting is dat wanneer de schoolomgeving optimaal aan deze drie behoeftes tegemoet komt er minder ongewenst gedrag van leerlingen zal zijn. In dit onderzoek is gekeken of dat zo is.  

 

 

Leerlingen is gevraagd in welke mate zij ervaren dat hun docenten op school rekening houden met hun behoeften aan autonomie, competentie en sociale relaties, en naar hun eigen gedrag op school.
Uit de analyse van de gegevens kwamen interessante uitkomsten. Zo bleken er opvallende verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot hoe docenten kunnen inspelen op hun lastige gedrag.
 

Deze uitkomst en andere resultaten zullen worden gepresenteerd en besproken. 

U kunt hier de Onder Soep lezing als webcollege terugkijken

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Onder-Soep lezingen medewerkers en studenten op de hoogte brengen van onderzoeksresultaten van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 29 juni 2015