Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Krachtvoerlezing door prof. dr. Robert-Jan Simons

Evenement

Onder grote belangstelling is op woensdag 22 oktober 2014 de Krachtvoerlezing gehouden door prof. dr. Robert-Jan Simons.

R-J Simons

prof. dr. Robert-Jan Simons

U kunt hier de Krachtvoerlezing als webcollege terugkijken

MINDSHIFTS VAN ONDERWIJZEN NAAR LEREN

Mindsets zijn “samenhangende, meestal impliciete, voor mensen zelf vanzelfsprekende, assumpties, opvattingen en kennisonderdelen, van individuen of groepen, vaak rondom een kernidee, basisassumptie, die het gedrag van deze mensen blijvend bepalen”. Dweck onderscheidde de groeimindset en de fixed mindset: geloven mensen in de veranderbaarheid van intelligentie en algemene kwaliteiten of niet. Deze (vaak impliciete) opvattingen, kennisonderdelen, emoties en geloofsovertuigingen blijken leer- en onderwijsgedrag en leerresultaten te beïnvloeden. Mindshifts zijn veranderingen in de mindset van individuen en groepen. Gek genoeg is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar dergelijke mindshifts (ook niet door Dweck). In de lezing worden enkele nieuwe mindshifts besproken die met leren te maken hebben. De belangrijkste betreft de verandering van onderwijzen als het overdragen van informatie naar het ontwerpen van leertrajecten voor studenten. In de toekomst zullen docenten individuele en gezamenlijke leertrajecten ontwerpen, vooral ook met behulp van leertechnologie, om zo te flexibiliseren en differentiëren. Wat moeten docenten hiervoor kunnen en kennen? Hoe kan deze mindshift tot stand komen? Er wordt een stappenplan gepresenteerd voor het organiseren van op mindshifts georiënteerde leertrajecten. Belangrijk hierin zijn de begrippen grenspraktijken en grensobjecten. De geschetste aanpak probeert de vicieuze cirkel te doorbreken van het bewust en onbewust uit de weg gaan van ervaringen die inspirerend en enthousiasmerend hadden kunnen zijn. Hoe creëren we die bereidheid om essentiële ervaringen op te doen? In dit kader wordt gepleit voor collectieve aanpakken: hoe kan een organisatie-ontwikkelingstraject gericht op collectieve mindshifts worden georganiseerd? 

Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal onderwijs- / ontwikkelingspsychologie) en promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant bij prof. Dr. L.F.W. de Klerk op een proefschrift over het gebruik van metaforen in het onderwijs. Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sindsdien werkte hij als hoogleraar “didactiek in digitale context”aan het expertisecentrum ICT in het onderwijs van de Universiteit Utrecht dat is ondergebracht bij het IVLOS: het Instituut Voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden. Van 2006-2010 was hij hoogleraar directeur van het IVLOS. Vanaf januari 2010 combineerde hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht met het directeurschap van de NSO: de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Sinds 1 januari 2014 is Simons met emeritaat. Hij werkt nu als zelfstandig professional vanuit zijn bureau “ Visie op leren”. Hij schreef samen met Sanneke Bolhuis het boek “Leren en werken” en samen met Monique Boekaerts het boek “Leren en instructie: psychologie van de leerling en het leerproces”. Onlangs redigeerde hij samen met Manon Ruijters de Canon van het leren.

Zijn publicatielijst is te vinden op www.visieopleren.nl en op www.uu.nl/medewerkers/prjsimons 

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Krachtvoerlezingen inspelen op actuele onderwerpen, door wetenschappers, beleidsmakers en praktijkdeskundigen bij elkaar te brengen. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam, geïnteresseerden uit de praktijk van onderwijs en opvoeding, beleidsmakers en bestuurders.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 27 november 2014