Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Waarde van studentensport

Project

Universiteiten steunen hun universitaire sportcentrum (USC) met geld en middelen, met als een van de impliciete doelen dat studenten productiever worden door gebruik te maken van het USC. Uit een, door Bureau Beweeg uitgevoerde, literatuurstudie blijkt dat er bewijs bestaat dat in Amerika het bezoeken van een universitair sportcentrum gerelateerd is aan het behalen van hogere studiecijfers, meer studiepunten en lagere studie uitval. Daarnaast is er een positieve correlatie tussen het aantal bezoeken en de studieprestaties gevonden: des te vaker het bezoek, des te beter de prestaties. Het is echter onduidelijk of deze resultaten ook naar Nederland gegeneraliseerd kunnen worden, aangezien er grote verschillen bestaan tussen de Amerikaanse en de Nederlandse situatie.

Sportcentrum_Universum

Doel onderzoek 

Nederlandse Universiteiten hebben aangegeven het rendement van de (bachelor) opleidingen te willen verhogen. Dit streven is bij bijna elke universiteit vastgelegd in de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. Het al dan niet behalen van de rendementsprestatie kan grote financiële implicaties met zich meebrengen. Volgens de huidige afspraken tussen het hoger onderwijs en het ministerie van OCW wordt namelijk ruim 7% van het totale onderwijsbudget aan prestaties gekoppeld. Daarnaast is er een landelijk streven om te excelleren. Het halen van hoge studiecijfers kan daar deel van uit maken.

Vijf universitaire sportcentra (Amsterdam, Eindhoven, Leiden, Wageningen, Enschede) hebben behoefte aan een vervolgonderzoek naar de relatie tussen sporten (bij een USC) en studieprestaties voor de Nederlandse situatie.

Methode 

Om inzicht te krijgen in de relatie tussen USC bezoek en studieprestaties stellen wij een cross-sectionele studie voor. Bij dit type onderzoek wordt binnen een bepaalde populatie (=studenten) op één moment naar verschillende gegevens gekeken. Per universiteit of opleiding wordt een steekproef geselecteerd. Van deze steekproef worden vervolgens studieresultaten (studiecijfers, studiepunten) en USC gegevens gekoppeld.

Met het voorgestelde onderzoek kan er dan antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 

  1. Wat is de relatie tussen bezoeken van USC en studieresultaten?
  2. Wat is de relatie tussen de bezoekfrequentie van het USC en studieresultaten? 
  3. Wat is de relatie tussen type sport beoefening bij USC (fitness/teamsport etc) en studieresultaten? 

Bij de bovenstaande vragen kunnen we daarnaast ook nog onderscheid maken naar universiteit, geslacht, type vooropleiding, studie en leeftijd van de studenten om te zien of de relatie anders is voor de verschillende achtergrondkenmerken.

Resultaten 

Het onderzoek gaat van start in 2015 en loopt een jaar. We verwachten in eind 2015 de eerste resultaten te publiceren. Met dit onderzoek krijgen we meer zicht op de relatie tussen (studenten)sport en studieprestaties.

Deze resultaten zijn van belang voor zowel universiteiten als universitaire sportcentra om een beter beeld te krijgen van de kosten en baten van studentensport. Daarnaast kunnen de opgedane resultaten worden gebruikt in het verkrijgen van aanvullende middelen om verdiepend wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Onderzoeksteam 

Het onderzoek wordt geleid vanuit het lectoraat Kracht van Sport, Kirsten Verkooijen (WUR) en studenten. Het wordt uitgevoerd bij vijf universitaire sportcentra (Amsterdam, Eindhoven, Leiden, Wageningen, Enschede).

Meer informatie bij Marije Deutekom-Baart de la Faille: m.baart.de.la.faille@hva.nl

 

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 7 februari 2017