Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Op weg naar gezond hbo

19 sep 2016 00:00 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Onlangs is het onderzoeksrapport ‘The support for a Healthy Universities of Applied Sciences approach’ verschenen. Karlijn de Bruin, studente van de Master Health Sciences, specialisatie Prevention and Public Health aan de Vrije Universiteit voerde het onderzoek uit in opdracht van Urban Vitality HvA en nam op 15 Nederlandse hogescholen interviews af over het begrip ‘gezond hbo’. Aanleiding voor dit onderzoek was het voornemen van Urban Vitality om zich in te zetten voor de ontwikkeling van een hbo-vignet Gezonde School.

Tijdens het onderzoek lag de focus op de mogelijke implementatie van het model van de Gezonde school zoals het op basisscholen en op het voortgezet onderwijs al wordt gebruikt. De Gezonde school-aanpak is een methode voor scholen waarmee voor studenten en docenten een gezonde leer- en werkomgeving gecreëerd kan worden door (onder andere) gezonde voeding in de kantines (zie ook www.gezondeschool.nl) aan te bieden. De vraag die Karlijn heeft willen beantwoorden met haar onderzoek is of dit concept toepasbaar is voor hbo-instellingen.

Resultaat

Het merendeel van de geïnterviewden - voornamelijk lectoren en managers - was positief over de Gezonde School aanpak. Globaal waren de reacties in drie groepen onder te verdelen.Een groep was enthousiast en wilde het programma graag implementeren, vooral omdat het onderwerp nog in hun schoolbeleid ontbrak.De tweede groep was niet overtuigd van de noodzaak van de invoering van het programma, omdat zij een eigen aanpak aan het ontwikkelen waren. De derde groep vond de toepassing van het Gezonde School-programma voor hun hbo-instelling niet nodig, omdat zij zelf al in het onderwijs aandacht aan het onderwerp besteden.

Belangrijke thema’s op de hogescholen waren ‘Welzijn en Sociale veiligheid’, ‘Lichamelijke activiteit en Sport’ en ‘Voeding’. Andere interessante thema’s waren: ‘Fysieke veiligheid’ en ‘Omgeving en natuur’. Een groot deel van de geïnterviewden noemde de toegenomen mentale problemen onder studenten, zoals depressies, stress en angststoornissen het belangrijkste gezondheidsissue.

In haar onderzoek noemt De Bruin ook de verschillende barrières voor het benutten van de Gezonde School aanpak, namelijk de omvang van de hogescholen met verschillende locaties alsmede de duur en het proces van de implementatie wat het bereiken van het uiteindelijke doel - gezondere studenten - zou vertragen. Geïnterviewden zagen de bewustwording van de noodzaak van een gezonde leefstijl onder de studenten als grootste, communicatieve uitdaging.   

Aanbevelingen

De Bruin eindigt met de aanbeveling tot het doen van nader onderzoek naar (toekomstige) mentale gezondheidsissues onder studenten. Daarnaast adviseert ze om vervolgonderzoek te doen naar de attitude ten opzichte van de Gezonde school aanpak en de favoriete relevante thema’s onder de studenten van de betrokken hbo-instellingen. Die informatie kan gebruikt worden om de communicatie met betrekking tot een gezonde leefstijl vanuit de school naar de studenten te verbeteren.  

Advies vanuit Urban Vitality

Het onderzoek vormt de basis van een advies vanuit Urban Vitality omtrent de ontwikkeling van een Gezonde School-vignet voor hbo-instellingen aan het landelijke programma ‘Alles is Gezondheid’ en het RIVM.

Geïnteresseerden kunnen het onderzoek van Karlijn de Bruin The support for a Healthy Universities of Applied Sciences approach’ opvragen via e-mail: urbanvitality@hva.nl