Hogeschool van Amsterdam

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Cursus

Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) kunt u een startbekwaamheid verwerven voor het beroep van docent in het mbo. Het is een algemeen pedagogisch-didactisch traject voor docenten die beschikken over een afgeronde vakopleiding op hbo/wo niveau, maar die onbevoegd werkzaam zijn in het mbo.

Cursisten Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Cursisten PDG

Inhoud en werkwijze

Het PDG-traject is praktijkgericht en duaal. Wat u krijgt aangeboden, kunt u hierdoor meteen toepassen in de praktijk. 

Het traject is gericht op het ontwikkelen van de zeven docentcompetenties op startbekwaamheidsniveau. De bijeenkomsten zijn een balans tussen kennisoverdracht en vaardighedentraining. Theoretische concepten worden vertaald naar de lespraktijk. Bij het werkplekleren oefent u met nieuwe vaardigheden in realistische beroepssituaties en ontvangt u daarop feedback. De situaties klimmen op van eenvoudig naar complex en de ondersteuning neemt langzaam af. Ook reflecteert u steeds op het eigen handelen en het effect van de keuzes die u maakt. Daarnaast is er ruimte om aan eigen leerdoelen te werken.

De beroepssituaties vallen binnen de vier kerntaken van de docent:

 1. De docent draagt zorg voor een contextrijke leeromgeving.
 2. De docent als begeleider.
 3. De docent in samenwerking met de beroepspraktijk.
 4. De docent als reflecterende en onderzoekende professional

Opbouw

Het traject bestaat uit twee delen, de ontwikkelingslijn en de beoordelingslijn:

 • De ontwikkelingslijn is gericht op het ontwikkelen van de docentcompetenties. Aan het eind hiervan heeft u een ontwikkelingsportfolio opgebouwd. De begeleiding is in handen van een opleider van de HvA en een coach van uw eigen ROC.
 • De beoordelingslijn is gericht op het beoordelen van de docentcompetenties. U neemt deel aan een kwalificerend assessment, dat bestaat uit vier prestaties. Deze worden op verschillende momenten tijdens de opleiding beoordeeld. Aan het eind heeft u een beoordelingsportfolio opgebouwd. De beoordeling is in handen van een HvA-assessor en bij twee prestaties ook een veldassessor van een ROC.

De prestaties worden verspreid over het traject afgerond. Het beoordelingsgerichte deel loopt dus voor een deel parallel aan het ontwikkelingsgerichte deel. 

Studiebelasting

Het PDG-traject duurt 1,5 jaar en heeft een studielast van 60 ECTS. Dit staat gelijk aan 1.680 uur. Daarvan wordt 840 uur besteed aan het traject (intake, bijeenkomsten, literatuur, opdrachten, voortgangsgesprekken, prestaties) en 840 uur aan werkplekleren (begeleiding door een coach, intervisie, opdrachten, uitvoering diverse docenttaken). Het PDG-traject bestaat uit 22 bijeenkomsten: 18 hele dagen en 4 halve dagen.

Maatwerk

Een maatwerkcursus bij een ROC of vakschool aan huis behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor moet het ROC voldoende docenten in huis hebben die voor de opleiding in aanmerking komen, zodat er een incompany-groep gemaakt kan worden. Richtlijn is een minimum van 14 docenten. Een maatwerkcursus is voor de school financieel aantrekkelijker en bespaart de cursisten doorgaans veel reistijd.

Toelating

U wordt toegelaten tot de cursus als u een aanstelling heeft als docent bij een ROC of vakschool met een omvang van minimaal 0,4 fte. Hiervan verzorgt u minstens 8 uur per week lessen. Gedurende de hele looptijd van het PDG-traject moet  u een takenpakket krijgen waarin u alle opdrachten en prestaties uit kunt voeren. Daarnaast moet uw ROC een geschiktheidsverklaring afgeven. 

Verplichtingen school

Verder verplicht de school zich tot het ter beschikking stellen van:

 • een vaste roostervrije dag per week;
 • een opgeleide coach (gefaciliteerd voor minimaal twee uur per week gedurende de looptijd van de cursus);
 • een opgeleide veldassessor ten behoeve van het assessment van prestatie C en D.

Waar en wanneer

De cursus vindt plaats in Amsterdam op een locatie van de HvA. De incompany-cursussen vinden plaats op een locatie van het ROC. 

Het PDG-traject start doorgaans elk jaar in september. Bij voldoende aanmeldingen kan er ook tussentijds een groep starten in januari. Alle bijeenkomsten zijn op dinsdag gepland. De lesdag en het startmoment van de incompany-cursussen worden in overleg met het ROC bepaald.

Het PDG-traject bestaat uit 23 bijeenkomsten verspreid over 1,5 jaar. De bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 16.00 uur, de 4 bijeenkomsten van een halve dag zijn van 13.00 tot 16.30 uur.

Data bijeenkomsten: 

 • 13 februari 2018
 • 6 maart 2018
 • 20 maart 2018
 • 3 april 2018
 • 17 april 2018 
 • 8 mei 2018 
 • 22 mei 2018
 • 5 juni 2018
 • 19 juni 2018
 • 3 juli 2018
 • 4 september 2018 (reservedatum)
 • 11 september 2018
 • 25 september 2018
 • 9 oktober 2018
 • 30 oktober 2018
 • 13 november 2018
   

Kosten en subsidie

De kosten voor het PDG-traject bedragen in het studiejaar 2017 - 2018 € 5.850,-. Dit bedrag is exclusief aan te schaffen boeken en inclusief overig studiemateriaal, digitale leeromgeving en een lunch op de hele dagen.

Voor het PDG-traject wordt een subsidie ter beschikking gesteld aan de school van € 20.000,-. Informatie over subsidieregelingen voor zij-instroom kunt u vinden op de website van DUO.

Er zijn mogelijk bijkomende kosten voor het faciliteren van een opgeleide coach, de begeleiding van intervisie en een opgeleide veldassesor.

Intervisie

Vast onderdeel van het PDG-traject is reflectie op het eigen handelen. Dit gebeurt onder andere in de intervisiegroep die bestaat uit vier à zes startende docenten. In totaal worden er minimaal acht intervisiebijeenkomsten gehouden. De eerste vijf bijeenkomsten worden begeleid door een procesbegeleider. Het ROC of de vakschool mag de intervisie binnen de eigen school vormgeven. Daarvoor stelt de school een opgeleide procesbegeleider ter beschikking die de eerste zes bijeenkomsten begeleidt; dat kan bijvoorbeeld de coach zijn.

Als een ROC of vakschool niet in staat is om een opgeleide procesbegeleider aan te leveren of te weinig startende docenten in huis heeft om een groep te vormen, dan kan de HvA de intervisiebijeenkomsten begeleiden. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, na afloop van een cursusdag. De intervisiegroep gaat alleen van start bij minimaal vier en maximaal zes docenten. De begeleide intervisie kost in het studiejaar 2017 - 2018 € 725,- per persoon.

Veldassessor

Voor het assessment van twee prestaties wordt een opgeleide veldassessor ingezet naast de cursusassessor. De veldassessor wordt aangeleverd door het ROC of de vakschool waar de cursist werkzaam is.

Als een ROC of vakschool niet in staat is om een opgeleide veldassessor aan te leveren, dan zet de HvA een extra cursussassessor in die de rol van de veldassessor overneemt. De kosten daarvan bedragen in het studiejaar 2017 - 2018 € 580,-.

Inschrijven

Voor het traject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift kunt u zich inschrijven via ons aanmeldsysteem. U moet hiervoor eenmalig een account aanmaken. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Pas na schriftelijke bevestiging van het secretariaat is de inschrijving definitief. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt de HvA zich het recht voor de cursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.

In de aanmeldingsprocedure moet u de volgende gegevens en documenten aanleveren. Zet deze klaar voordat u de procedure begint.

 • Een scan van een paspoort of ID
 • Een scan van uw hbo- of wo-diploma
 • Een door het ROC afgegeven geschiktheidsverklaring
 • Een fte verklaring van de direct leidinggevende waaruit blijkt dat u voor 0,4 fte aan docenttaken verricht gedurende de looptijd van de opleiding, waarvan u minstens 8 uur per week lessen verzorgt.

Training voor PDG-coaches

Niet in elke school is een opgeleide coach aanwezig om een cursist van het PDG-traject te begeleiden. De HvA biedt een training aan voor PDG-coaches die niet geschoold zijn. De training heeft een omvang van 35 uur verdeeld over 5 dagdelen. Deze basistraining is bedoeld voor ervaren docenten, die een beginnende collega gaan coachen die deelneemt aan het Traject PDG, en die niet zijn opgeleid tot coach. De coach volgt deze training parallel aan de start van het opleidingstraject van de docent in opleiding. Meer informatie vindt u hier. Zodra er een training wordt aangeboden, is hieronder een link zichtbaar naar het aanmeldingsformulier.

Training voor PDG-assessoren

Als een zij-instromende docent het PDG-traject gaat volgen, dan vragen wij het ROC een geschoolde veldassessor aan te leveren. In samenwerking met een opleidingsassessor van de HvA neemt de veldassessor van het ROC het assessment af waarmee de opleiding wordt afgerond. De HvA voorziet in twee typen trainingen om docenten toe te rusten voor de rol van assessor; een basistraining en een eendaagse training. Meer informatie over deze trainingen vindt u hier. Zodra er een training wordt aangeboden, is hieronder een link zichtbaar naar het aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het PDG-traject of de training voor PDG coaches? Neemt u dan contact op met de coördinator, Emke Wang via e-mail e.s.h.wang@hva.nl. Wanneer u organisatorische vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Onderwijsbureau op telefoonnummer 020 599 55 63 of via e-mail Onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 januari 2018